ธนา ชีรวินิจ

จาก วิกิคำคม
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร[แก้ไข]

การกล่าวถึง จตุพร พรหมพันธ์[แก้ไข]

  • ไม่มีใครจะต้องเคารพกฎหมายรัฐธรรมนูญ เราต้องใช้สภาแห่งนี ้ ให้เป็ นตัวอย่างกับพี่น้องประชาชนครับท่านประธาน เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมกราบเรียน ท่านประธานเป็ นเรื่องสําคัญที่สุดที่สภาแห่งนี้จะละเมิดไม่ได้ และท่านประธานต้องฟังผมว่า ทําไมผมถึงต้องลุกขึ ้นมาให้ท่านประธานวินิจฉัยและพิจารณาว่ายังสมควรให้คุณจตุพร พรหมพันธุ์ อภิปรายได้หรือไม่ เพราะการอภิปรายนี ้จะขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ชัดเจน ผมกราบเรียนท่านประธานอย่างนี ้ครับว่า คุณจตุพร พรหมพันธุ์ เป็ นหนึ่งในผู้เสนอ ยื่นญัตติขอเปิ ดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐบาลและยื่นถอดถอนท่านนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีบางท่าน ในญัตติดังกล่าวนั ้นได้กล่าวหาถึงเหตุการณ์ที่รัฐบาลเข้าไปมีส่วน ในการดําเนินการเพื่อให้เกิดความสงบในกรุงเทพมหานคร ซึ่งนายจตุพร พรหมพันธุ์ เป็ นแกนนําพาผู้ชุมนุมมาและทําให้พี่น้องประชาชนเสียชีวิตและเจ็บป่วยเป็ นจํานวนมาก วันนี ้ท่านได้ใช้สิทธิในฐานะคู่กรณีขอใช้สิทธิอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ซึ่งการดําเนินการ ของท่านนั ้นผมกราบเรียนว่าท่านกลับเข้ามาใช้เอกสิทธิ์ทําหน้าที่ในสภา ท่านทําได้ทุกอย่าง แต่ท่านทําเรื่องที่ผลประโยชน์ขัดกันกับตัวท่านไม่ได้ เพราะท่านจะไม่สามารถอภิปราย เพื่อให้ประโยชน์เกิดขึ ้น[1]

อ้างอิง[แก้ไข]

  1. ครั้งที่ ๒ วันจันทร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๓๑ - ๐๒.๑๑ น. ของวันที่ ๑ มิถุนายน + เวลา ๐๘.๓๒ - ๒๓.๓๗ น.