ประยุทธ์ จันทร์โอชา/05.09.2016

จาก วิกิคำคม
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ประธานาธิบดีสี

และผู้มีเกียรติทุกท่าน

เกือบหนึ่งปีแล้วที่ประชาคมโลกได้ร่วมกันรับรองวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ๒๐๓๐ เพื่อการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับ “คน” ทุกกลุ่ม เพิ่มการเข้าถึงโอกาสและความเจริญอย่างเท่าเทียม โดยไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ผมมองว่าองค์ประกอบสำคัญของการพัฒนาที่มีความเชื่อมโยงและครอบคลุมมี ๓ ส่วน ได้แก่

หนึ่งการเป็นหุ้นส่วนระดับโลกเป็นประตูสู่โอกาสให้ G20 ช่วย G77 ในลักษณะเครื่องนำทาง (Navigator)ทำให้การพัฒนา G77 และ การบรรลุวาระ ๒๐๓๐ ของโลกเป็นไปได้รวดเร็วขึ้น ที่ผ่านมากลุ่ม G77 ได้สร้างความเป็นหุ้นส่วนเพื่อช่วยกันพัฒนาความเข้มแข็งจากภายในกลุ่ม แต่ด้วยศักยภาพที่จำกัด จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจาก G20 ทั้งความช่วยเหลือ (Aid) ซึ่งเน้นผลในระยะสั้น และการเสริมสร้างขีดความสามารถ (Capacity Building) ซึ่งเป็นการปูทางเพื่อผลในระยะยาว โดยคำนึงถึงความต้องการของกลุ่ม G77 เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่มีความเชื่อมโยงและครอบคลุมอย่างแท้จริงด้วย

ผมชื่นชมการที่จีนและกลุ่ม ๒๐ให้ความสำคัญกับวาระการพัฒนา และร่วมมือกับประเทศกำลังพัฒนาโดยเชิญไทยในฐานะประธาน G77 เข้าร่วมการหารือ และจัดทำแผนปฏิบัติการกลุ่ม ๒๐ ว่าด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (G20 Action Plan on Sustainable Development Goals) ซึ่งนอกจากระบุความร่วมมือที่จะให้ต่อประเทศกำลังพัฒนาแล้ว ยังอาจเป็นตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดี รวมทั้ง ข้อริเริ่มเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมในแอฟริกาและประเทศกำลังพัฒนาน้อยที่สุด (G20 Initiative on Supporting Industrialisation in Africa and LDCs) ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายที่ ๙ ของวาระ ๒๐๓๐ ว่าด้วยการพัฒนาอุตสาหกรรม นวัตกรรม และโครงสร้างพื้นฐาน และการดำเนินการของ G77 มาโดยตลอด

แต่เราต้องไม่ลืมภาคการเกษตร ซึ่งเป็นรายได้หลักของประเทศกำลังพัฒนา และเป็นแหล่งความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการของโลก ซึ่งกำลังประสบปัญหาราคาตกต่ำอย่างมากกลุ่ม ๗๗ สนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม และสนับสนุนให้ G20 ส่งเสริมการใช้หลักการธุรกิจที่ครอบคลุม (Inclusive Business)ในภาคการเกษตร เพื่อช่วยเกษตรกรรายย่อยเข้าเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่คุณค่าโลก และได้ประโยชน์ในฐานะผู้บริโภคไปพร้อมกัน

ในส่วนการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งมีผลต่อความอยู่รอดของประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะประเทศที่เป็นหมู่เกาะ (SIDS) ผมอยากให้G20 เห็นโอกาสในการสนับสนุน SIDS ด้วย

องค์ความรู้ในการพัฒนา เศรษฐกิจแบบฟื้นฟูและยั่งยืนให้มีขีดความสามารถในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมตามความต้องการของเขา

สองการสร้างความเชื่อมโยง ซึ่งเปรียบเสมือนถนน ที่ช่วยกระจายความรู้  โอกาสและการพัฒนา ไปยังภาคส่วนต่าง ๆ อย่างทั่วถึง และลดความเหลื่อมล้ำที่มีอยู่ลง ผมชื่นชมความพยายามของ G20 ในการลดช่องว่างของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ผ่านการรับรองข้อริเริ่ม “พันธมิตรว่าด้วยความเชื่อมโยงทางโครงสร้างพื้นฐานระดับโลก” ในปีนี้ และการจัดตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย (Asian Infrastructure Investment Bank – AIIB) และข้อริเริ่ม “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ของจีน ซึ่งสามารถทำงานส่งเสริมกับกลไกระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาอื่น ๆ ให้ประสานสอดคล้องกัน และขอย้ำว่า เราต้องไม่มองข้ามความเชื่อมโยงด้านกฎระเบียบและสถาบัน และที่สำคัญคือการเชื่อมโยงระหว่างประชาชนโดยการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์การไปมาหาสู่และการท่องเที่ยว เชื่อมโยงเครือข่ายถนน ทางรถไฟ ทางเรือ และเที่ยวบินให้มากขึ้น

สามแต่ละประเทศมีศักยภาพและข้อจำกัดของสังคมหรือระบบเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน ผมเห็นว่า ไม่มีสูตรตายตัวในการสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนเราต้องให้ความสำคัญกับแนวทางการพัฒนาที่เหมาะกับบริบทของแต่ละประเทศ (Home-Grown Approaches) ซึ่งเป็นการสร้างเอกภาพบนความแตกต่าง ด้วยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดีระหว่างกัน

สำหรับไทย ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (SEP) ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่เน้นการพัฒนาที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมบนแนวคิด

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกัน พร้อมกับปลูกฝังคุณธรรม และพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อให้สังคมพัฒนาได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน สิ่งนี้ช่วยให้ไทยก้าวผ่านปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมมาโดยตลอด

กว่า ๑๐ ปีที่ผ่านมา ไทยได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์โดยนำหลัก SEP ไปประยุกต์ใช้ในประเทศกำลังพัฒนาในบริบทต่าง ๆ กันแล้ว กว่า ๙๘ ประเทศ และตั้งแต่รับตำแหน่งประธาน G77 เมื่อต้นปี ไทยได้ดำเนินโครงการ SEP for SDGs Partnershipอย่างต่อเนื่อง ทั้งผ่านความร่วมมือ ทวิภาคี ไตรภาคีกับ G20  อาทิ เยอรมัน และร่วมเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา (Development Partner) กับสมาชิก G20 ในกรอบอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงต่าง ๆ อาทิ จีน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย ไทยพร้อมร่วมมือกับสมาชิก G20 ที่สนใจเพื่อขยายความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนในประเทศกำลังพัฒนาอื่น ๆ ต่อไป

ขอบคุณครับ