ประยุทธ์ จันทร์โอชา/09.02.2017

จาก วิกิคำคม
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในนามของรัฐบาล มีความปลาบปลื้มปีติเป็นล้นพ้น ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดนิทรรศการ “เย็นศิระ เพราะพระบริบาล” ในวันนี้

รัฐบาลได้จัดนิทรรศการ “เย็นศิระ เพราะพระบริบาล” ขึ้น เพื่อถวายเป็นราชสักการะ แสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สิ้นสุดมิได้ของสถาบันพระมหากษัตริย์ และเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยให้ประชาชนที่มารอเข้าสักการะพระบรมศพ รวมทั้งประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าชมนิทรรศการ ได้ทราบถึงคุณูปการและความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองมาอย่างยาวนาน ตลอดจนเพื่อเฉลิมพระเกียรติ แด่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทที่ทรงมีพระเมตตาต่อปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ ทั้งนี้ ได้รวบรวมพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และแนวพระราชดำริต่าง ๆ ตามเนื้อหาของนิทรรศการ ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 โซน ดังนี้

โซนที่ 1 บุญของแผ่นดินไทย ประกอบด้วย 1. นิทรรศการบูรพกษัตริย์ไทย สร้างชาติไทยให้มั่นคง 2. นิทรรศการสืบสานตำนานราชวงศ์จักรี 3. นิทรรศการพระเจ้าอยู่หัวในดวงใจ

โซนที่ 2 พระราชาผู้ทรงธรรม (ทำ) ประกอบด้วย 1. นิทรรศการในหลวงอย่าทิ้งประชาชน 2. นิทรรศการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 3. นิทรรศการพระผู้ทรงครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” สร้างความมั่นคงในชีวิต การศึกษา และอาชีพ ด้วยหลักความพอเพียงและยั่งยืน 4. นิทรรศการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

โซนที่ 3 กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ ประกอบด้วย 1. นิทรรศการสดุดีมหาราช 2. นิทรรศการพระผู้ทรงเป็นมากกว่าแรงบันดาลใจ 3. นิทรรศการส่งต่อความดี ถึงพ่อบนฟ้า

โซนที่ 4 พระมิ่งขวัญชาวไทย ประกอบด้วยนิทรรศการพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

และโซนที่ 5 ร้อยใจไทย ประกอบด้วย 1. นิทรรศการ 89 ภาพพระราชกรณียกิจ 2. นิทรรศการ 89 พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส

รัฐบาลเชื่อมั่นว่า การจัดนิทรรศการครั้งนี้จะบรรลุวัตถุประสงค์ในการสร้างความรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ประชาชนที่ได้เข้าชมนิทรรศการ สามารถนำแนวทางตามพระราชดำริต่าง ๆ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต การประกอบอาชีพการพัฒนาตนเอง และสังคม ประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป

ในโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตกราบบังคมทูลเชิญใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงเปิดนิทรรศการ “เย็นศิระ เพราะพระบริบาล” และเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการ เป็นลำดับต่อไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม