ประยุทธ์ จันทร์โอชา/19.10.2016

จาก วิกิคำคม
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ประธานาธิบดีสี

และผู้มีเกียรติทุกท่าน


ก่อนอื่นผมขอขอบคุณสำหรับงานเลี้ยงต้อนรับที่อบอุ่นและน่าประทับใจ การแสดงที่อลังการผสมผสานอารยธรรมจีนและตะวันตกอย่างลงตัวผ่านการใช้เทคโนโลยีทันสมัยขอขอบคุณรัฐบาลจีนที่เชิญไทยในฐานะประธาน G77 เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ ซึ่งให้ความสำคัญกับวาระการพัฒนา และสะท้อนบทบาทที่สร้างสรรค์ของจีนในการสร้างสะพานเชื่อมระหว่าง G20 และ G77 ซึ่งสอดคล้องกับแนวนโยบายของไทยผมขอชื่นชมจีนและสหรัฐฯ ที่แสดงบทบาทนำในการรับรองข้อตกลงปารีส ซึ่งเป็นข่าวดีสำหรับชาวโลกในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ

ขณะนี้เศรษฐกิจโลกกำลังชะลอตัว และเผชิญกับความท้าทายในหลากมิติ เราจึงต้องร่วมมือกันมากขึ้นโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ด้วยการผนึกกำลังสร้างความร่วมมือรูปแบบใหม่เพื่อเป็น“ยานยนต์แห่งศตวรรษที่ ๒๑” ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกสู่แนวทางการพัฒนาใหม่ เพื่อสร้างหุ้นส่วนระดับโลก ทั้งเหนือ-ใต้ ใต้-ใต้ และไตรภาคี โดยเฉพาะการพึ่งพาซึ่งกันและกันระหว่างประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนา ซึ่งเป็นวาระที่ไทยเน้นย้ำในฐานะประธาน G77

เพื่อให้เศรษฐกิจโลกเติบโตผมมองว่าต้องลงมือทำใน 3 ส่วน ดังนี้

หนึ่งประสานนโยบายและความร่วมมือระหว่าง G20 และG77 เพื่อให้โอกาส ทางเลือก ไม่ปิดกั้นประเทศกำลังพัฒนาเช่นในปีนี้ และ ควรทำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้นโยบายเศรษฐกิจโลกมีความเชื่อมโยง สมดุล และส่งเสริมซึ่งกันและกันไม่เป็นการกีดกันทางการค้าและคงไว้ซึ่งพื้นที่นโยบายสำหรับรัฐบาลเพื่อใช้มาตรการที่เหมาะสมได้ด้วย สองการปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจจากภายในด้วยการ

(๑) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเปรียบเสมือนผู้ขับขี่ให้ไปถึงเป้าหมายอย่างปลอดภัย โดยเน้นการศึกษาและพัฒนาทักษะเพื่อตอบสนองตลาดแรงงาน เช่น ไทยได้ดำเนินการแล้วกับประเทศกลุ่ม G20 อาทิ เยอรมนี และญี่ปุ่น

(๒) การใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมเป็นพลังขับเคลื่อนยานยนต์ไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจแนวทางใหม่ เน้นการศึกษา การวิจัยและพัฒนา และสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนผลิตนวัตกรรมเพื่อลดช่องว่างทางดิจิตอลG20 ควรร่วมกับ G77 แสวงหาศักยภาพของแต่ละประเทศ เพื่อสร้างห่วงโซ่คุณค่าร่วมกันพัฒนาสินค้าจากทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างแบรนด์ของภูมิภาค เช่น อาเซียนแบรนด์ เป็นทางเลือกใหม่ เพิ่มรายได้ภาคเกษตร ซึ่งเป็นฐานเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนาและสร้างตลาดแรงงานใหม่ ๆ ซึ่งไทยก็กำลังส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งอนาคต เช่นโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) เพื่อพัฒนาการแปรรูปสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าสูงขึ้น อาทิ อาหารเพื่อผู้สูงวัย เพื่อสุขภาพ เป็นต้น

(๓) ส่งเสริม SMEsซึ่งเป็นตัวถังหลักของยานยนต์ลำนี้ให้สามารถขับเคลื่อนได้อย่างสมบูรณ์ ในฐานะแหล่งสร้างงานและนวัตกรรมที่สำคัญจึงควรเสริมสร้างขีดความสามารถของ SMEs 3ล้านรายให้เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่คุณค่าโลกให้ความรู้และปรับปรุงการใช้ประโยชน์จาก IT การเข้าถึงตลาด เงินทุนสินเชื่อ สิทธิพิเศษทางภาษี และการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา

สามสนับสนุนทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วม ผ่านกลไกประชารัฐ ประกอบด้วยรัฐ เอกชน และประชาสังคม เพื่อสร้างความเข้มแข็งจากภายในลดความเหลื่อมล้ำ ซึ่งไทยพยายามเร่งแก้ไขปัญหาภายในควบคู่ไปกับการพัฒนา โดยภายหลังจากมีการลงประชามติจะมีการเลือกตั้งในปี ๒๕๖๐ตามRoadmap ที่กำหนดไว้

สุดท้ายนี้ ผมสนับสนุนวาระการปฏิรูปของ G20ที่เน้นการเติบโตที่เข้มแข็งยั่งยืน และสมดุล และในฐานะตัวแทนของ G77 ขอให้ G20 ร่วมมือร่วมใจ โดยอาศัยประสบการณ์ และทรัพยากรที่มีอยู่ เป็นผู้นำขับเคลื่อนยานยนต์ใหม่ที่จะนำพาโลกไปสู่แนวทางการพัฒนาใหม่อย่างยั่งยืนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังดังคำกล่าวที่ว่า แข็งแกร่งไปด้วยกัน(Stronger Together)

ขอบคุณครับ