ผู้ใช้:Zen pk/กระบะทราย3

จาก วิกิคำคม
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ [1]
โดย: รัฐบาลไทย

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณดังต่อไปนี้

กระทรวงกลาโหม[แก้ไข]

๑. พลเอก นพดล ฟักอังกูร เจ้ากรมเสมียนตรา เป็น ประธานคณะที่ปรึกษากระทรวงกลาโหม

๒. พลอากาศเอก วรฉัตร ธารีฉัตร ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ เป็น จเรทหารทั่วไป

๓. พลตรี คงชีพ ตันตระวาณิชย์ นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็น หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีสำนักงานปลัด

กระทรวงกลาโหม

๔. พลเอก ปรีชา จันทร์โอชา ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็น ปลัดกระทรวงกลาโหม

๕. พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม

๖. พลเอก พอพล มณีรินทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม

๗. พลเรือเอก อนุทัย รัตตะรังสี ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม

๘. พลอากาศเอก ศิวเกียรติ์ ชเยมะ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม

๙. พลเอก ฐิตินันท์ ธัญญสิริ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำปลัดกระทรวงกลาโหม

๑๐. พลเอก ทวีป เนตรนิยม ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็น ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๑๑. พลเอก เชวงศักดิ์ ทองสลวย ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๑๒. พลเอก สรศักดิ์ ขาวกระจ่าง ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้อำนวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงาน

ทหาร

๑๓. พลโท ภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรว

กลาโหม

๑๔. พลโท ปิยะ ครุธเวโช รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม เป็น ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๑๕. พลโท วิษณุศักด์ิ กลั่นเสนาะ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๑๖. พลโท วัลลภ รักเสนาะ เจ้ากรมยุทธการทหาร เป็น ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม

๑๗. พลโท วิสุทธิ์ นาเงิน รองเจ้ากรมเสมียนตรา เป็น เจ้ากรมเสมียนตรา

๑๘. พลโท ชาตอุดม ติตถะสิริ รองเสนาธิการทหารบก เป็น ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกลาโหม

๑๙. พลเรือโท กฤษฎา เจริญพานิช รองเจ้ากรมพระธรรมนูญ เป็น เจ้ากรมพระธรรมนูญ

๒๐. พลโท เดชา ปุญญบาล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบราชการกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)

๒๑. พลโท อำนาจ รอดสวัสดิ์ ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลั

กระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)

๒๒. พลโท วรวุธ กิจพจน์ หัวหน้าสำนักงานประสานภารกิจทางทหารกับสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ศูนย์ประสานภารกิจทางทหาร สำนัก

นโยบายและแผนกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)

๒๓. พลโท ฐิติวัจน์ กำลังเอก ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

(อัตรา พลเอก)

๒๔. พลโท วิทยา จินตนานุรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)

๒๕. พลโท เอกพร พินโปน ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)

๒๖. พลโท ดำรงศักดิ์ วรรณกลาง เจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)

๒๗. พลโท ณรงค์ฤทธิ์ อิศรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

(อัตรา พลเอก)

๒๘. พลโท เดชา เหมกระศรี ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)

๒๙. พลโท ปี โสภัณณา ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พล

เอก)

๓๐. พลโท ปริญญา ทวีชัยการ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา

พลเอก)

๓๑. พลโท ยุทธชัย พันธุ์งาม ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)

๓๒. พลโท อภิชัย หงษ์ทอง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)

๓๓. พลโท จีรศักดิ์ บุตรเนียร ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)

๓๔. พลโท พิชิต ฟูฟุ้ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก

เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)

๓๕. พลโท อัศวิน แจ่มสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)

๓๖. พลโท เยาวดนัย ภู่เจริญยศ ที่ปรึกษากองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)

๓๗. พลโท นาวิน ดำริกาญจน์ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)

๓๘. พลโท พรรณนพ ศักดิ์วงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวง

กลาโหม (อัตรา พลเอก)

๓๙. พลอากาศโท นพดล นุ่มศิริ หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวง

กลาโหม (อัตรา พลอากาศเอก)

๔๐. พลอากาศโท ธนู ปานสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

(อัตรา พลอากาศเอก)

๔๑. พลโท อาวุธ แสงตะวัน ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็น หัวหน้าสำนักงานประสานภารกิจทาง

ทหารกับสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ศูนย์ประสานภารกิจทางทหาร สำนักนโยบายและแผนกลาโหม

๔๒. พลโท ชัยพฤกษ์ พูนสวัสดิ์ ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น รองเจ้ากรมเสมียนตรา

๔๓. พลโท สัมพันธ์ ธัญญพืช ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น เจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหม

๔๔. พลโท นพพงษ์ กิจรัตนา หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำ รองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๔๕. พลตรี ชมพล อามระดิษ หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

๔๖. พลตรี ไชยชาญ ศรีวิเชียร รองหัวหน้าสำนักงานประสานภารกิจทางทหารกับ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ศูนย์ประสานภารกิจทางทหาร

สำนักนโยบายและแผนกลาโหม เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

๔๗. พลตรี สวัสดิ์ ทัศนา ผู้ช่วยเจ้ากรมเสมียนตรา เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำปลัดกระทรวงกลาโหม

๔๘. พลเรือตรี ธนกฤต วงษ์ชัยสมร ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม

๔๙. พลอากาศตรี อรณพ เมนะรุจิ รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม

๕๐. พลตรี โชคดี เกตสัมพันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกลาโหม เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๕๑. พลตรี ชาติชาย แจ้งสี รองเจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหม เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวง

กลาโหม

๕๓. พลตรี สุทธิศักดิ์ สลักคำ รองเจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๕๔. พลตรี สมศักดิ์ รุ่งสิตา ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม เป็น รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม

๕๕. พลตรี กฤษณะ บวรรัตนารักษ์ ผู้ช่วยเจ้ากรมพระธรรมนูญ เป็น รองเจ้ากรมพระธรรมนูญ

๕๖. พลตรี รักศักดิ์ โรจน์พิมพ์พันธุ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม เป็น ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบราชการกลาโหม

๕๗. พลตรี อภิชาติ อุ่นอ่อน รองผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนสำนักงาน

ปลัดกระทรวงกลาโหม

๕๘. พลตรี ชูเกียรติ จุณณะปิยะ รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบราชการกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

(อัตราพลโท)

๕๙. พลตรี สรโกเศศ เปี่ยมญาติ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา

พลโท)

๖๐. พลตรี สถาพร มหารักษิต ผู้ชำนาญการสำนักงบประมาณกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)

๖๑. พลตรี สมนึก เอนกวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)

๖๒. พลตรี อรรถพงศ์ ศิริวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)

๖๓. พลตรี สมศักดิ์ ต่างท้วม หัวหน้าสำนักงานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)

๖๔. พลตรี กมล เพิ่มกำลังพล ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)

๖๕. พลตรี สิทธิพร ศรีสุขโข ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)

๖๖. พลตรี ชูนล หาสารีสร ผู้ช่วยหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการ

ประจำผู้บังคับบัญชา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)

๖๗. พลตรี ชัยยศ อุ่นเรือน ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)

๖๘. พลอากาศตรี ชิดพล เกษมคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

(อัตราพลอากาศโท)

๖๙. พลตรี อำนาจ สมประสงค์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)

๗๐. พลตรี ณภัทร สุขจิตต์ เลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)

๗๑. พลตรี จักรกริช จันเทร์มะ รองเจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหารศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็น รองผู้อำนวยการสำนัก

พัฒนาระบบราชการกลาโหม

๗๒. พลตรี ยุทธ พรหมพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการพลเรือนสำนักนโยบายและแผนกลาโหม เป็น ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลา

โหม

๗๓. พลตรี อภินันท์ คำเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์สำนักนโยบายและแผนกลาโหม เป็น ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักนโยบาย

และแผนกลาโหม

๗๔. พลตรี ปริญญา ฉายดิลก นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น รองหัวหน้าสำนักงานประสานภารกิจทางทหารกับกระทรวง

การต่างประเทศ ศูนย์ประสานภารกิจทางทหาร สำนักนโยบายและแผนกลาโหม

๗๕. พลตรี โอภาส ลิ่วศิริวงษ์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกลาโหม กรมเสมียนตรา เป็น ผู้ช่วยเจ้ากรมเสมียนตรา

๗๖. พลตรี รภิต ประทุมชัย ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกลาโหม กรมเสมียน

ตรา

๗๗. พลตรี พนมเทพ เวสารัชชนันท์ ตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าศาลทหารกรุงเทพ เป็น ผู้ช่วยเจ้ากรมพระธรรมนูญ

๗๘. พลตรี เกียรติศักดิ์ ลิลิตธรรม ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเป็น ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกลาโหม เป็น รองเจ้ากรม

การ

อุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร

๘๐. พลตรี ปรีชา สายเพ็ชร รองผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็น รองเจ้ากรมการ

สรรพกำลังกลาโหม

๘๑. พลตรี มโน นุชเกษม ผู้อำนวยการศูนย์รักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม เป็น รองเจ้ากรม

เทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม

๘๒. พลตรี ชัยยศ ลิลิตวงษ์ ที่ปรึกษาทางเทคนิค กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม เป็น ผู้อำนวยการศูนย์รักษาความปลอดภัย

คอมพิวเตอร์ กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม

๘๓. พลตรี ร่มเกล้า ปั้นดี ผู้อำนวยการสำนักโยธาธิการ สำนักงานสนับสนุนสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น รองผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุน

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๘๔. พลอากาศตรีหญิง รจเรขา เบญจกุล ผู้อำนวยการสำนักงานแพทย์ สำนักงานสนับสนุนสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ชำนาญการ

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๘๕. พลตรี ต่างแดน พิศาลพงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเป็น ผู้อำนวยการสำนักงานแพทย์ สำนักงานสนับสนุนสำนักงานปลัด

กระทรวงกลาโหม

๘๖. พันเอก ประจักร ยิ้มภักดี เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

๘๗. พันเอก ฐิติพล ไวยพจน์ เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำปลัดกระทรวงกลาโหม

๘๘. พันเอก ไชยอนันต์ คำชุ่ม เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม

๘๙. พันเอก ยุทธนินทร์ บุนนาค เป็น เลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๙๐. พันเอก นุชิต ศรีบุญส่ง เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์สำนักนโยบายและแผนกลาโหม

๙๑. พันเอก เพิ่มศักดิ์ รอบจังหวัด เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการพลเรือนสำนักนโยบายและแผนกลาโหม

๙๒. พันเอก ธนพล เป๋อรุณ เป็น รองหัวหน้าสำนักงานประสานภารกิจทางทหารกับสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ศูนย์ประสานภารกิจทางทหาร

สำนักนโยบายและแผนกลาโหม

๙๓. นาวาเอก สมเกียรติ ผลประยูร เป็น ผู้ชำนาญการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม

๙๔. พันเอก บรรพต เกิดผลเสริฐ เป็น ตุลาการพระธรรมนูญประจำสำนักตุลาการทหาร

๙๕. นาวาเอก สรรศิริ เจริญศักดิ์ เป็น ตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าคณะฝ่ายศาลทหารสูงสุด

๙๖. พันเอก สราดล สุรัตพิพิธ เป็น ตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าคณะฝ่ายศาลทหารสูงสุด

๙๗. นาวาเอก เผ่าเทพ ประสานพานิช เป็น ตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าศาลทหารกรุงเทพ

๙๘. พันเอก สัณณชัย ทองขวัญ เป็น รองผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร

๙๙. พันเอก สมบัติ ประสานเกษม เป็น นักวิชาการพิเศษ กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม

๑๐๐. พันเอก ยศ ชุมสาย ณ อยุธยา เป็น หัวหน้าสำนักงานกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมกลาโหม

๑๐๑. พันเอก วีระวุฒิ ผันนภานุกูล เป็น ที่ปรึกษาทางเทคนิค กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม

๑๐๒. พันเอก สมชาติ ศิลป์เจริญ เป็น ผู้อำนวยการสำนักโยธาธิการ สำนักงานสนับสนุนสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๑๐๓. พันเอก อดินันท์ ไชยฤกษ์ เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงบประมาณกลาโหม

๑๐๔. พันเอก โกศล ชูใจ เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๑๐๕. พันเอก ณัฐวุฒิ คล้ายโอภาส เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๑๐๖. พันเอก เกรียงศักดิ์ แย้มศิริ เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๑๐๗. พันเอก ณพล จีนวรรณ เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๑๐๘. พันเอกหญิง บุญรักษา นาควานิช เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๑๐๙. พันเอก จีรวัฒน์ รอดทอง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๑๑๐. พันเอก วัลลภ เอี่ยมสมบุญ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๑๑๑. พันเอก สุพมิตร ตรีธารทิพย์วิกุล เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๑๑๒. พันเอก จิรวิทย์ เดชจรัสศรี เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๑๑๓. พันเอก สิทธิชัย เกียรติไพบูลย์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๑๑๔. พันเอก วรวุธ เอี่ยมอำภา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๑๑๕. พันเอก รังษี กิตติญาณทรัพย์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๑๑๖. พันเอก สิรวิชญ์ นาคทอง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๑๑๗. พันเอก คำรณ ชาติเสวียง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๑๑๘. พันเอก กิตติเชษฐ์ ศรดิษฐพันธ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๑๑๙. พันเอก เอกมล สินหนัง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๑๒๐. พันเอก จรรยา ปัถวีเสถียร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๑๒๑. พันเอก อดิศร ขาวกระจ่าง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๑๒๒. พันเอก ดำรง เรืองฤทธิ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๑๒๓. พันเอก วิญญู เชาว์นวม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๑๒๔. พันเอก พีรพงศ์ ศรีพันธุ์วงศ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๑๒๕. พันเอก นันทวัฒน์ ศรีสุพพัตพงษ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๑๒๖. พันเอก ชาติชาย มาเมือง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๑๒๗. พันเอก ชูศิลป์ งามประสิทธิ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๑๒๘. พันเอก สุเชษฐ์ ตันยะเวช เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๑๒๙. พันเอก ชุมพล แก้วล้วน เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๑๓๐. พันเอก อภิชาติ ไชยะดา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๑๓๑. พันเอก ชำนัญพจน์ พูลเกษ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๑๓๒. นาวาอากาศเอก นิพัทธ เล็กขาว เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๑๓๓. พันเอกหญิง พรกมล พิพิธกุล เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๑๓๔. พันเอกหญิง ปิยนุช รัตนวิชัย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๑๓๕. พันเอกหญิง วัชราภรณ์ แจ่มสุวรรณ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๑๓๖. พันเอกหญิง อรวรรณ อุชชิน เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๑๓๗. พันเอกหญิง วราภรณ์ นาครัตน์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมกองบัญชาการกองทัพไทย

๑๓๘. พลเอก สมหมาย เกาฏีระ เสนาธิการทหารเป็น ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

๑๓๙. พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง เป็น รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด

๑๔๐. พลเรือเอก ประสาน สุขเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ เป็น รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด

๑๔๑. พลอากาศเอก ถาวร มณีพฤกษ์ หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็น รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด

๑๔๒. พลเอก ประสูตร รัศมีแพทย์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด

๑๔๓. พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ รองเสนาธิการทหาร เป็น เสนาธิการทหาร

๑๔๔. พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็น รองเสนาธิการทหาร

๑๔๕. พลเรือเอก จรูญ จาตุรพงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ เป็น รองเสนาธิการทหาร

๑๔๖. พลอากาศเอก ชูชาติ บุญชัย ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ เป็น รองเสนาธิการทหาร

๑๔๗. พลเอก สุภกิจ นุตสถิตย์ ที่ปรึกษาพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

๑๔๘. พลเอก ธวัชชัย บุญศรี ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและ

ความมั่นคง

๑๔๙. พลโท ปราการ ชลยุทธ แม่ทัพภาคที่ ๔ เป็น รองเสนาธิการทหาร

๑๕๐. พลโท หัสพงศ์ ยุวนวรรธนะ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็น ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

๑๕๑. พลโท พรพิพัฒน์ เบญญศรี ปลัดบัญชีทหาร เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารสูงสุด

๑๕๒. พลอากาศโท ยรรยง คันธสร รองเสนาธิการทหารอากาศ เป็น ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (อัตรา พลอากาศเอก)

๑๕๓. พลโท สีหนาท วงศาโรจน์ เจ้ากรมข่าวทหาร เป็น ที่ปรึกษาพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย

๑๕๔. พลโท สุรสิทธิ์ ถาวร ผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย เป็น ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (อัตรา พลเอก)

๑๕๕. พลโท บุญชู เกิดโชค เจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร เป็น ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (อัตรา พลเอก)

๑๕๖. พลโท บัณฑิตย์ บุณยะปาน เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลเอก)

๑๕๗. พลโท ไพรัช โพธิ์อุบล เจ้ากรมการสื่อสารทหาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลเอก)

๑๕๘. พลโท ณัศพล กันตะปีติ เจ้ากรมสารบรรณทหาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลเอก)

๑๕๙. พลโท พัฒนพงศ์ องอาจอิทธิชัย ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย

(อัตรา พลเอก)

๑๖๐. พลโท วสันต์ สุริยมงคล ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลเอก)

๑๖๑. พลโท พันธุ์ศักดิ์ บูรณปรีชา ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการ

กองทัพไทย (อัตรา พลเอก)

๑๖๒. พลโท ทศพร ศิลปาจารย์ ที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลเอก)

๑๖๓. พลโท สมชาย วัชรานาถ รองผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลเอก)

๑๖๔. พลโท พิจิตร แก้วลี ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ปลัดบัญชีทหาร

๑๖๕. พลโท ธนสร ป้องอาณา ที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไทย เป็น รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

๑๖๖. พลโท ธิวา เพ็ญเขตกรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น เจ้ากรมข่าวทหาร

๑๖๗. พลโท อนุศักดิ์ เผ่านาค ที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไทย เป็น เจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร

๑๖๘. พลโท สุรสิทธิ์ ถนัดทาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็น รองผู้บัญชาการสถาบันวิชาการ

ป้องกันประเทศ

๑๖๙. พลตรี กฤษฎิ์ ยิ้มสู้ ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็น ที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไทย

๑๗๐. พลตรี ชัยยันต์ จิตต์ทา รองเจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร เป็น ที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไทย

๑๗๑. พลตรี กิตติเทพ เจียรสุมัย รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็น ที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไทย

๑๗๒. พลตรี ชัยพฤกษ์ อัยยะภาคย์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค ๓ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็น เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร

๑๗๓. พลอากาศตรี ไกรพล ยั่งยืน รองเจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ เป็น เจ้ากรมกำลังพลทหาร

๑๗๔. พลตรี ธงชัย สาระสุข รองเจ้ากรมยุทธการทหารบก เป็น เจ้ากรมยุทธการทหาร

๑๗๕. พลตรี พิเชฏฐ์ แย้มแก้ว รองเจ้ากรมการสื่อสารทหาร เป็น เจ้ากรมการสื่อสารทหาร

๑๗๖. พลตรี ธนเกียรติ ชอบชื่นชม รองผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย เป็น ผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย

๑๗๗. พลตรี สถาพร พันธ์กล้า ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ กรมยุทธการทหารเป็น เจ้ากรมสารบรรณทหาร

๑๗๘. พลเรือตรี สุธีพงศ์ แก้วทับ รองเจ้ากรมข่าวทหารเรือ เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด

๑๗๙. พลอากาศตรี สุชิน วรรณโรจน์ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองผู้บัญชาการทหาร

สูงสุด

๑๘๐. พลตรี ยุทธนาสินธุ์ ศรีนุรัตน์เดชา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหาร

ฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารสูงสุด

๑๘๑. พลตรี ไชยอนันต์ จันทคณานุรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราช

อาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

๑๘๒. พลตรี สุวัฒน์ เจียมอ่อน ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกอง

บัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)

๑๘๓. พลตรี จุลพจน์ อิทธะรงค์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)

๑๘๔. พลตรี ชัยกรณ์ นิลเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)

๑๘๕. พลตรี สุพัฒน์ ภูตินาถ ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)

๑๘๖. พลตรี ธานินทร์ อยู่พงษ์พิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค ๔หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการ

กองทัพไทย (อัตรา พลโท)

๑๘๗. พลตรี สุทธินันท์ ชมภูจันทร์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)

๑๘๘. พลตรี ปรัชญา นครเก่า รองเจ้ากรมแผนที่ทหาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)

๑๘๙. พลตรี พัชระ จำรัสประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักกองบัญชาการกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย

(อัตรา พลโท)

๑๙๐. พลตรี ณัฐ จิตต์แจ้ง ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)

๑๙๑. พลตรี สรานุวัตร ประดิษฐพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)

๑๙๒. พลตรี นิพนธ์ มณีใส ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)

๑๙๓. พลตรี ณัฐกร ทิพย์สุข ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย

เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)

๑๙๔. พลตรี เดชธิชัย ไขว้พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารสิ่งอุปกรณ์

กรมส่งกำลังบำรุงทหาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)

๑๙๕. พลตรี ภานุสร เกษสังข์ ผู้ชำนาญการกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)

๑๙๖. พลตรี ทรงเกียรติ ทิพย์เทียมพงศ์ ผู้ชำนาญการกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)

๑๙๗. พลตรี ธีร์ธวัช พลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค ๑ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย

(อัตรา พลโท)

๑๙๘. พลตรี สุรพล วันเพ็ญ เสนาธิการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)

๑๙๙. พลตรี ฤาเดช ชื่นประดิษฐ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)

๒๐๐. พลตรี เทวัญ สมบุญโต ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหารกรมการสื่อสารทหาร เป็น รองเจ้ากรมการสื่อสารทหาร

๒๐๑. พลเรือตรี จีระ เขียนวิจิตร นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็น ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร กรมการ

สื่อสารทหาร

๒๐๒. พลตรี อัศฎางค์ สัจจปาละ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการเพื่อความมั่นคง กรมกิจการชายแดน

ทหาร

๒๐๓. พลตรี สนธิ นวกุล ผู้ช่วยผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย เป็น รองผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย

๒๐๔. พลตรี ธรรมนูญ เชี่ยวการปราบ ผู้อำนวยการสำนักงานทหารพัฒนาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุน หน่วย

บัญชาการทหารพัฒนา

๒๐๕. พลตรี ทำนุ โพธิ์งาม รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค ๓ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนารอง

เสนาธิการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

๒๐๗. พลตรี อรรถธา รัตน์อ่อน รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

๒๐๘. พลตรี พิสัณห์ ปฐมเอม ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำเสนาธิการทหาร เป็น ผู้บัญชาการโรงเรียนช่างฝีมือทหาร สถาบันวิชาการ

ป้องกันประเทศ

๒๐๙. พลตรี ธนัฐธัชญ์ พลอยไพศาล รองเจ้ากรมยุทธบริการทหาร เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค ๔ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

๒๑๐. พลตรี พัฒนา คุ้มเปลี่ยน ผู้อำนวยการสำนักยุทธโยธาทหาร เป็น รองเจ้ากรมยุทธบริการทหาร

๒๑๑. พลตรี คำรณ เครือวิชฌยาจารย์ ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการเพื่อความมั่นคง

กรมกิจการชายแดนทหาร เป็น รองเจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร

๒๑๒. พลตรี สมเกียรติ วรรณพิรุณ ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง เป็น ผู้อำนวย

การสำนักยุทธโยธาทหาร

๒๑๓. พลตรี วรยุทธ ด้วงกลัด ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหาร เป็น ผู้อำนวยการสำนักกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย

๒๑๔. พลตรี ยอดพล เบี้ยวไข่มุข เลขานุการกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหาร

๒๑๕. พลตรี ศิราวุฒิ วงศ์ขันตี ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์ กรมข่าวทหาร เป็น เลขานุการกองบัญชาการกองทัพไทย

๒๑๖. พลตรี ปรีชา เทียมฉัตร์ ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็น รองปลัดบัญชีทหาร

๒๑๗. พลอากาศตรี มงคล พันธุ์เพ็ง ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองเสนาธิการทหาร

๒๑๘. พลตรี ชัชชัย ภัทรนาวิก รองหัวหน้าสำนักงานประสานภารกิจทางทหารกับกระทรวงการต่างประเทศ สำนักนโยบายและแผนกลาโหม เป็น รอง

ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล

๒๑๙. พลตรี วิศิษฐ์ วิศิษฏ์โยธิน ผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคงสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราช

อาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

๒๒๐. พลตรี จุมพล เฉลยถ้อย ผู้อำนวยการสำนักวิทยาการความมั่นคงวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็น ผู้อำนวย

การศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

๒๒๑. พลตรี ชิติสรรค์ สุขเกษตร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค ๕หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค ๑ หน่วย

บัญชาการทหารพัฒนา

๒๒๒. พลตรี อภิรมย์ จินตเกษกรรม ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายในทหาร เป็น เจ้ากรมการเงินทหาร

๒๒๓. พลตรี กิตติภพ มนูญนิมิตร รองเจ้ากรมสารบรรณทหาร เป็น รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร

๒๒๔. พลตรี วิบูลจิตร สว่างอารมณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น รองเจ้ากรมสารบรรณทหาร

๒๒๕. พลตรี วิวัฒน์ไชย ศรีมานพ ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายในทหาร

๒๒๖. พลตรี จรูญ อำภา ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร

๒๒๗. พลตรี ศุภเดช แก้วเรียน ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย

๒๒๘. พลอากาศตรี รัฐเดช จุลวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย

๒๒๙. พลตรี กสิณกฤษฏิ์ พงษ์เขียว ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำ

รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็น ผู้ชำนาญการกองบัญชาการกองทัพไทย

๒๓๐. พลตรี กิตติพงศ์ กาญจนาคม ผู้ชำนาญการกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองผู้บัญชาการทหาร

สูงสุด

๒๓๑. พลอากาศตรีหญิง ดวงฤดี คีรีวัฒน์ เจ้ากรมการเงินทหาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย

๒๓๒. พันเอก วันชัย ชัยประภา เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย

๒๓๓. พันเอก ธิติชัย เทียนทอง เป็น ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ กรมยุทธการทหาร

๒๓๔. พันเอก ณัฏฐพัชร สกุลรังสฤษฏ์ เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานทหารพัฒนาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

๒๓๕. พันเอก ขจรฤทธิ์ นิลกำแหง เป็น ผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคงสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

๒๓๖. พันเอก นพดล มังคละทน เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารสูงสุด

๒๓๗. พันเอก พีรพงษ์ เมืองบุญชู เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด

๒๓๘. พันเอก ธีระ ญาณวโร เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำเสนาธิการทหาร

๒๓๙. นาวาเอก นันทพล มาลารัตน์ เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด

๒๔๐. นาวาเอก วรรณ์ลบ ทับทิม เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองเสนาธิการทหาร

๒๔๑. นาวาเอก ประชาชาติ ศิริสวัสดิ์ เป็น รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร

๒๔๒. พันเอก ดนัย เถาว์หิรัญ เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย

๒๔๓. พันเอก วิชัย ชูเชิด เป็น ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์กรมข่าวทหาร

๒๔๔. พันเอก มนต์ ทวีวรรณบูลย์ เป็น ผู้อำนวยการสำนักบริหารสิ่งอุปกรณ์กรมส่งกำลังบำรุงทหาร

๒๔๕. พันเอก ศุภฤกษ์ ชัยชนะ เป็น รองเจ้ากรมแผนที่ทหาร

๒๔๖. พันเอก หัสฎี วงศ์อิศเรศ เป็น รองเจ้ากรมแผนที่ทหาร

๒๔๗. พันเอก ผดุงศักดิ์ รุจิยาปนนท์ เป็น ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง

๒๔๘. พันเอก ธวัชชัย ชวนสมบูรณ์ เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค ๕ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

๒๔๙. พันเอก สัณห์เพชร สายสรรพมงคล เป็น ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง

๒๕๐. นาวาอากาศเอก อัมรินทร์ ตรีเพ็ชร เป็น รองเจ้ากรมการสื่อสารทหาร

๒๕๑. นาวาอากาศเอก ศุภณัฏฐ หนูรอด เป็น รองเจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหาร

๒๕๒. นาวาอากาศเอก ไกรสร จันทร์เรือง เป็น รองปลัดบัญชีทหาร

๒๕๓. พันเอก พหล แก้วพรรณนา เป็น ผู้อำนวยการสำนักวิทยาการความมั่นคงวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

๒๕๔. พันเอก จีรยุทธ ทุนเจริญ เป็น ผู้ชำนาญการกองบัญชาการกองทัพไทย

๒๕๕. พันเอก ธนภัทร พละพล เป็น ผู้ชำนาญการกองบัญชาการกองทัพไทย

๒๕๖. พันเอก วิธัต เสมาชัย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย

๒๕๗. พันเอก สุชาติ สุทธิผล เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย

๒๕๘. พันเอก วรพจน์ เร้าเสถียร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย

๒๕๙. พันเอก อำนาจ จันทรนิมะ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย

๒๖๐. พันเอก ขจรจักร ศิริมงคลพิสิษฎฐ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย

๒๖๑. พันเอก ทวีป ปิยะอรุณ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย

๒๖๒. พันเอก ชรารักษ์ สมนาม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย

๒๖๓. พันเอก สุริยะ วงศ์ใหญ่ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย

๒๖๔. พันเอก วิสุทธิ์ บุญยินดี เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย

๒๖๕. พันเอก สุชาต สุขสายชล เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย

๒๖๖. พันเอก ไพโรจน์ ศรีคเรศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย

๒๖๗. พันเอก ทนงศักดิ์ รองทิม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย

๒๖๘. พันเอกหญิง พิรุณี เลขกิจสุนทร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย

๒๖๙. พันเอกหญิง จารุณี อรัณยกานนท์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย

๒๗๐. พันเอกหญิง กรวิกา โพธิโชติ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย

๒๗๑. นาวาเอกหญิง ปิยาภรณ์ สร้างสมวงษ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย

๒๗๒. นาวาเอกหญิง วรนารถ พงศ์พิพัฒน์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย

๒๗๓. นาวาเอกหญิง จินดา สระสมบูรณ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย

๒๗๔. นาวาอากาศเอกหญิง อุดมลักษณ์ สนแจ้ง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย

กองทัพบก[แก้ไข]

๒๗๕. พลเอก ธีรชัย นาควานิช ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็น ผู้บัญชาการทหารบก

๒๗๖. พลเอก วลิต โรจนภักดี รองเสนาธิการทหาร เป็น รองผู้บัญชาการทหารบก

๒๗๗. พลเอก วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก เป็น ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก

๒๗๘. พลเอก พิสิทธิ์ สิทธิสาร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น เสนาธิการทหารบก

๒๗๙. พลเอก กิตติ อินทสร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก

๒๘๐. พลเอก ชนะพล แก้ววาตะ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา

๒๘๑. พลโท กัมปนาท รุดดิษฐ์ แม่ทัพภาคที่ ๑ เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก

๒๘๒. พลโท เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก

๒๘๓. พลโท สาธิต พิธรัตน์ แม่ทัพภาคที่ ๓ เป็น ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก

๒๘๔. พลโท ศุภกร สงวนชาติศรไกร รองเสนาธิการทหารบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)

๒๘๕. พลโท ภาณุวัชร นาควงษม์ รองเสนาธิการทหารบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)

๒๘๖. พลโท วิวรรธน์ สุชาติ รองเสนาธิการทหารบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)

๒๘๗. พลโท เสริมศักดิ์ นิยะโมสถ รองเสนาธิการทหารบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)

๒๘๘. พลโท สมชาย ยังพิทักษ์ เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)

๒๘๙. พลโท พลาวุฒิ กลับเจริญ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)

๒๙๐. พลโท อาชาไนย ศรีสุข แม่ทัพน้อยที่ ๒ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)

๒๙๑. พลโท เกษม ธนาภรณ์ แม่ทัพน้อยที่ ๓ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)

๒๙๒. พลโท นพวงศ์ สุรวิชัย แม่ทัพน้อยที่ ๔ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)

๒๙๓. พลโท ทลวงรณ วรชาติ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)

๒๙๔. พลโท สถาพร สีมาสุรรักษ์ เจ้ากรมการทหารช่าง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)

๒๙๕. พลโท กฤษฎา อารีรัชชกุล เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)

๒๙๖. พลโท ชาญชัย ยศสุนทร ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)

๒๙๗. พลโท สิริศักดิ์ วรเจริญ เจ้ากรมพลาธิการทหารบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)

๒๙๘. พลโท สิงหศักดิ์ อุทัยมงคล ที่ปรึกษากองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)

๒๙๙. พลโท พันธ์ศักด์ิ จันทร์ด้ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)

๓๐๐. พลโท ตฤณ กาญจนานันท์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)

๓๐๑. พลโท นคร สุขประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)

๓๐๒. พลโท อภิรัตน์ สุวรรณตรา ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)

๓๐๓. พลโท สุรเดช เฟื่องเจริญ เจ้ากรมกำลังพลทหารบก เป็น รองเสนาธิการทหารบก

๓๐๔. พลโท สสิน ทองภักดี เจ้ากรมยุทธการทหารบก เป็น รองเสนาธิการทหารบก

๓๐๕. พลโท สุทัศน์ จารุมณี ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น รองเสนาธิการทหารบก

๓๐๖. พลโท เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ แม่ทัพน้อยที่ ๑ เป็น แม่ทัพภาคที่ ๑

๓๐๗. พลโท พลภัทร วรรณภักตร์ นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชาสำนักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก เป็น เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก

๓๐๘. พลตรี วราห์ บุญญะสิทธิ์ รองแม่ทัพภาคที่ ๑ เป็น รองเสนาธิการทหารบก

๓๐๙. พลตรี จิระพันธ์ มาลีแก้ว ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๑ เป็น รองเสนาธิการทหารบก

๓๑๐. พลตรี สรรชัย อจลานนท์ รองเจ้ากรมกำลังพลทหารบก เป็น เจ้ากรมกำลังพลทหารบก

๓๑๑. พลตรี ณัฐพล นาคพาณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกรมยุทธการทหารบก เป็น เจ้ากรมยุทธการทหารบก

๓๑๒. พลตรี ธนเดช เหลืองทองคำ รองเจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารบก เป็น เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารบก

๓๑๓. พลตรี ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ กรมยุทธการทหารบก เป็น เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก

๓๑๔. พลตรี สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล รองแม่ทัพภาคที่ ๓ เป็น แม่ทัพภาคที่ ๓

๓๑๕. พลตรี วิวรรธน์ ปฐมภาคย์ รองแม่ทัพภาคที่ ๔ เป็น แม่ทัพภาคที่ ๔

๓๑๖. พลตรี อภิรัชต์ คงสมพงษ์ รองแม่ทัพภาคที่ ๑ เป็น แม่ทัพน้อยที่ ๑

๓๑๗. พลตรี วิชัย แชจอหอ รองแม่ทัพภาคที่ ๒ เป็น แม่ทัพน้อยที่ ๒

๓๑๘. พลตรี บรรเจิด ฉางปูนทอง รองแม่ทัพภาคที่ ๓ เป็น แม่ทัพน้อยที่ ๓

๓๑๙. พลตรี เรืองศักดิ์ สุวรรณนาคะ รองแม่ทัพภาคที่ ๔ เป็น แม่ทัพน้อยที่ ๔

๓๒๐. พลตรี ธนศักดิ์ เก่งถนอมม้า รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เป็น ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

๓๒๑. พลตรี ธนดล สุรารักษ์ รองเจ้ากรมการทหารช่าง เป็น เจ้ากรมการทหารช่าง

๓๒๒. พลตรี วีรชัย อินทุโศภน รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เป็น ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

๓๒๓. พลตรี ถกลเกียรติ นวลยง รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก เป็น ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

๓๒๔. พลตรี มณฑล วัฒนธร เสนาธิการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก เป็น ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ

กองทัพบก

๓๒๕. พลตรี พลรบ โชคระดา รองเจ้ากรมพลาธิการทหารบก เป็น เจ้ากรมพลาธิการทหารบก

๓๒๖. พลตรี พะโจมม์ ตามประทีป รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เป็น ที่ปรึกษากองทัพบก

๓๒๗. พลตรี สมโภชน์ วังแก้ว ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา สำนักงานผู้บังคับ

บัญชากองทัพบก (อัตรา พลโท)

๓๒๘. พลตรี ชลอ เหาะเจริญสุข รองปลัดบัญชีทหารบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)

๓๒๙. พลตรี ประวิทย์ หูแก้ว รองแม่ทัพภาคที่ ๒ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)

๓๓๐. พลตรี มณี จันทร์ทิพย์ รองแม่ทัพภาคที่ ๔ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)

๓๓๑. พลตรี ฐิติวุฒิ อ่วมพริ้ง รองแม่ทัพน้อยที่ ๒ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)

๓๓๒. พลตรี โชติอนันต์ปรีชา ทรัพย์หิรัญ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก

(อัตราพลโท)

๓๓๓. พลตรี จัดพล วุฑฒกนก รองเจ้ากรมแพทย์ทหารบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)

๓๓๔. พลตรี สมพงษ์ ไทรงาม รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)

๓๓๕. พลตรี ชาติชายพัฎฐ์ สุคนธสิงห์ รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)

๓๓๖. พลตรี นพดล ยิ้มถนอม ผู้บัญชาการศูนย์การทหารราบ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)

๓๓๗. พลตรี เฉลิมเกียรติ พนาเวศร์ ผู้บัญชาการศูนย์การบินทหารบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)

๓๓๘. พลตรี บรรณวัฒน์ มาโกมล เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)

๓๓๙. พลตรี ณัฏฐิพงษ์ เผือกสกนธ์ เจ้ากรมการเงินทหารบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)

๓๔๐. พลตรี ชาติชาย อ่อนน่วม เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)

๓๔๑. พลตรี พันธ์ยศ พันธ์เพิ่มศิริ เจ้ากรมการสารวัตรทหารบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)

๓๔๒. พลตรี วิบูล ขยันกิจ ผู้บัญชาการศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)

๓๔๓. พลตรี จรูญ แป้นแก้ว ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)

๓๔๔. พลตรี มนตรี กำแพงเศรษฐ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)

๓๔๕. พลตรี ธนกร จงอุตส่าห์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๔ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)

๓๔๖. พลตรี การุณ ขุนสูงเนิน ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกตาก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)

๓๔๗. พลตรี ไสว พลการ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเพชรบูรณ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)

๓๔๘. พลตรี ฐิตินันท์ อุตมัง ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)

๓๔๙. พลตรี สรชัช วรปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาหลักนิยมและยุทธศาสตร์ กรมยุทธศึกษาทหารบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา

พลโท)

๓๕๐. พลตรี ณรงค์ สบายพร ผู้อำนวยการสำนักฝึกและศึกษาทางทหารกรมยุทธการทหารบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)

๓๕๑. พลตรี โสภณ สงวนพงษ์ เสนาธิการศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)

๓๕๒. พลตรี วิชัย ประยูรวิวัฒน์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า เป็น ผู้ทรง

คุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)

๓๕๓. พลตรี โชติภณ จันทร์อยู่ นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชาสำนักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก

(อัตรา พลโท)

๓๕๔. พลตรี องอาจ ชวาลวิวัฒน์ ผู้ชำนาญการกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)

๓๕๕. พลตรี ธีระ กรใหม่ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)

๓๕๖. พลตรี จงธนภัทร์ แสงแจ่มจันทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)

๓๕๗. พลตรี อัคร ทิพโรจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)

๓๕๘. พลตรี ทวีวัฒน์ บูรณสิงห์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)

๓๕๙. พลตรี ประดิษฐ์ อ่อนพุ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)

๓๖๐. พลตรี สิทธิ ปิยะสนธิ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)

๓๖๑. พลตรี บุญเพิ่ม พิทักษ์วงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)

๓๖๒. พลตรี สนธิรัตน์ นาครัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)

๓๖๓. พลตรี ต่อศักดิ์ สุมะโน ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)

๓๖๔. พลตรี วรวิทย์ วรรธนะศักดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)

๓๖๕. พลตรี อัษฎา แสงฤทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)

๓๖๖. พลตรี เพิ่มพงษ์ ณ พัทลุง ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)

๓๖๗. พลตรี นักรบ บุญบัวทอง ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)

๓๖๘. พลตรี สมภพ ยะโสภา ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรสำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก เป็น รองปลัดบัญชีทหารบก

๓๖๙. พลตรี คธายุทธ์ เสาวคนธ์ ผู้อำนวยการสำนักแผนเตรียมพลกรมกำลังพลทหารบก เป็น รองเจ้ากรมกำลังพลทหารบก

๓๗๐. พลตรี ชูชาติ บัวขาว ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก เป็น รองเจ้ากรมยุทธการทหารบก

๓๗๑. พลตรี กัมพล ดิษฐคำเริง ผู้อำนวยการสำนักส่งกำลังบำรุงกรมส่งกำลังบำรุงทหารบก เป็น รองเจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารบก

๓๗๒. พลตรี ณัฐ อินทรเจริญ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๙ เป็น รองแม่ทัพภาคที่ ๑

๓๗๓. พลตรี พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์ ผู้บัญชาการกองพลที่ ๑ รักษาพระองค์ เป็น รองแม่ทัพภาคที่ ๑

๓๗๔. พลตรี ธรากร ธรรมวินทร ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๖ เป็น รองแม่ทัพภาคที่ ๒

๓๗๕. พลตรี นิรุทธ์ เกตุสิริ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๒ เป็น รองแม่ทัพภาคที่ ๒

๓๗๖. พลตรี โอม สิทธิสาร ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๑ เป็น รองแม่ทัพภาคที่ ๓

๓๗๗. พลตรี ธนา จารุวัต เสนาธิการกองทัพภาคที่ ๓ เป็น รองแม่ทัพภาคที่ ๓

๓๗๘. พลตรี คุณวุฒิ หมอแก้ว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๕ เป็น รองแม่ทัพภาคที่ ๔

๓๗๙. พลตรี ชินวัฒน์ แม้นเดช ผู้บัญชาการกองพลทหารพัฒนาที่ ๔ เป็น รองแม่ทัพภาคที่ ๔

๓๘๐. พลตรี เกื้อกูล อินนาจักร ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสุราษฎร์ธานี เป็น รองแม่ทัพภาคที่ ๔

๓๘๑. พลตรี กันตภณ อัครานุรักษ์ เสนาธิการกองทัพน้อยที่ ๑ เป็น รองแม่ทัพน้อยที่ ๑

๓๘๒. พลตรี สมชาย เพ็งกรูด เสนาธิการกองทัพน้อยที่ ๒ เป็น รองแม่ทัพน้อยที่ ๒

๓๘๓. พลตรี ชาตชาย วัฒน์ธนนันท์ ผู้บัญชาการกองพลรบพิเศษที่ ๑ เป็น รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

๓๘๔. พลตรี พิบูลย์ มณีโชติ เสนาธิการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เป็น รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

๓๘๕. พลตรี บุญธัม สามปรุ ผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน เป็น รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก

๓๘๖. พลตรี จักรชัย โมกขะสมิต ผู้บัญชาการกองพลทหารพัฒนาที่ ๑ เป็น รองเจ้ากรมการทหารช่าง

๓๘๗. พลตรี พิษณุ บุญรักษา เสนาธิการกรมพลาธิการทหารบก เป็น รองเจ้ากรมพลาธิการทหารบก

๓๘๘. พลตรี ชาญชลิต พนมสารนรินทร์ ผู้บัญชาการศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธกรมสรรพาวุธทหารบก เป็น รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก

๓๘๙. พลตรี สาโรช เขียวขจี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า เป็น รองเจ้ากรมแพทย์ทหารบก

๓๙๐. พลตรี ณฐพนธ์ ศรีสวัสดิ์ รองแม่ทัพน้อยที่ ๑ เป็น รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก

๓๙๑. พลตรี วิโรจน์ วิจิตรโท ผู้บัญชาการศูนย์การกำลังสำรอง เป็น รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

๓๙๒. พลตรี สุริศร์ สุขชุ่ม ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๑๑ เป็น รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

๓๙๓. พลตรี ธรรมนูญ วิถี ผู้ชำนาญการกองทัพบก เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๙

๓๙๔. พลตรี สนธยา ศรีเจริญ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกนครพนม เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๖

๓๙๕. พลตรี สุนัย ประภูชะเนย์ ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้บัญชาการกองพลรบพิเศษที่ ๑

๓๙๖. พลตรี ดนัย กฤตเมธาวี ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้บัญชาการศูนย์การทหารราบ

๓๙๗. พลตรี เกษม เบญจนิรัติศัย ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก

๓๙๘. พลตรี ธนะศักดิ์ ชื่นอิ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น เจ้ากรมการสารวัตรทหารบก

๓๙๙. พลตรี ชวลิต พงษ์พิทักษ์ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรี เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๖

๔๐๐. พลตรี สุริยา ปาวรีย์ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสระแก้ว เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๙

๔๐๑. พลตรี เถลิงศักดิ์ พูลสุวรรณ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเลย เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๑

๔๐๒. พลตรี มนัส หนูวัฒนา ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสุรินทร์ เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๕

๔๐๓. พลตรี เดชอุดม นิชรัตน์ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกบุรีรัมย์ เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๖

๔๐๔. พลตรี สถาภรณ์ ใบพลูทอง ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกร้อยเอ็ด เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๗

๔๐๕. พลตรี ชัยวิน ผูกพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๘

๔๐๖. พลตรี กนก ภู่ม่วง ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสกลนคร เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๙

๔๐๗. พลตรี สมพงษ์ แจ้งจำรัส ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๕

๔๐๘. พลตรี พิศาล นาคผจญ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเชียงราย เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๗

๔๐๙. พลตรี ชัยณรงค์ แกล้วกล้า ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกน่าน เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๘

๔๑๐. พลตรี ผดุง ยิ่งไพบูลย์สุข ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกพิษณุโลก เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๑๐

๔๑๑. พลตรี ปริยารณ มัชฌิมวงศ์ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกทุ่งสง เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๓

๔๑๒. พลตรี อุดมวิทย์ อโนวัลย์ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกชุมพร เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๔

๔๑๓. พลตรี วิชัย ทัศนมณเฑียร เสนาธิการกองทัพน้อยที่ ๔ เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๕

๔๑๔. พลตรี โภชน์ นวลบุญ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกปัตตานี เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๖

๔๑๕. พลตรี สมบูรณ์ ดีรอด ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกกาญจนบุรี เป็น ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาหลักนิยมและยุทธศาสตร์ กรมยุทธศึกษาทหารบก

๔๑๖. พลตรี ชาญณรงค์ นาคสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยาศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า เป็น ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

พระมงกุฎเกล้าศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า

๔๑๗. พลตรี อดิศร โครพ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสระบุรี เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก

๔๑๘. พลตรี ดุษฎี ทัตตานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์

พระมงกุฎเกล้า

๔๑๙. พลตรี สุรเดช จารุจินดา ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น เสนาธิการศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า

๔๒๐. พลตรี วัชระ นิตยสุทธิ์ เลขานุการกองทัพบก เป็น เสนาธิการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

๔๒๑. พลตรี วสุ เจียมสุข ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๔๒๒. พลตรี วชิรทิตย์ ยี่สาคร ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๔๒๓. พลตรี วิเชต เมาลานนท์ ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๔๒๔. พลตรี สุเทพ พูลวงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๔๒๕. พลตรี สุรศักดิ์ ศุขะ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๔๒๖. พลตรีหญิง สาวิณี ฉันทศาสตร์โกศล ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๔๒๗. พันเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ เป็น ผู้บัญชาการกองพลที่ ๑ รักษาพระองค์

๔๒๘. พันเอก วรพล วิศรุตพิชญ์ เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๕

๔๒๙. พันเอก ณรงค์ พฤกษารุ่งเรือง เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๑๑

๔๓๐. พันเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ ๒รักษาพระองค์

๔๓๑. พันเอก สุรใจ จิตต์แจ้ง เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน

๔๓๒. พันเอก ทรงวุฒิ จิตตานนท์ เป็น ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๓

๔๓๓. พันเอก ธานินทร์ สุวรรณคดี เป็น ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๔

๔๓๔. พันเอก สันติพงศ์ ธรรมปิยะ เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๑

๔๓๕. พันเอก อภิชาติ สุขแจ่ม เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๗

๔๓๖. พันเอก อัศวิน บุญธรรมเจริญ เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๘

๔๓๗. พันเอก อชิร์ฉัตร โรจนะภิรมย์ เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๒

๔๓๘. พันเอก อำนวย จุลโนนยาง เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๔

๔๓๙. พันเอก อรรถ สิงหัษฐิต เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๑๐

๔๔๐. พันเอก บุญยืน อินกว่าง เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๑

๔๔๑. พันเอก วิรัช ปัญจานนท์ เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๔

๔๔๒. พันเอก สุพจน์ บูรณจารี เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๖

๔๔๓. พันเอก เกียรติศักดิ์ ดวงแดง เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๙

๔๔๔. พันเอก เจษฎา เปรมนิรันดร เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารพัฒนาที่ ๑

๔๔๕. พันเอก วัลลภ ฐิติกุล เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารพัฒนาที่ ๔

๔๔๖. พันเอก ชัยวุฒ ยุทธศิลป์กุล เป็น ผู้บัญชาการศูนย์การบินทหารบก

๔๔๗. พันเอก ชูชาติ สุกใส เป็น เจ้ากรมการเงินทหารบก

๔๔๘. พันเอก วีระพันธ์ สมัครการ เป็น เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก

๔๔๙. พันเอก ปัณณทัต กาญจนะวสิต เป็น เลขานุการกองทัพบก

๔๕๐. พันเอก ลือเดช แสงชาติ เป็น ผู้บัญชาการศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก

๔๕๑. พันเอก ศักดา ศิริรัตน์ เป็น ผู้บัญชาการศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธกรมสรรพาวุธทหารบก

๔๕๒. พันเอก วัลลภ แดงใหญ่ เป็น ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารบก

๔๕๓. พันเอก พิชัย ผลพันธิน เป็น ผู้บัญชาการศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบก

๔๕๔. พันเอก ปราการ ปทะวานิช เป็น ผู้บัญชาการศูนย์การกำลังสำรอง

๔๕๕. พันเอก สุภโชค ธวัชพีระชัย เป็น เสนาธิการกองทัพภาคที่ ๓

๔๕๖. พันเอก เอกรัตน์ ช้างแก้ว เป็น เสนาธิการกองทัพน้อยที่ ๑

๔๕๗. พันเอก ชาญชัย ว่านเครือ เป็น เสนาธิการกองทัพน้อยที่ ๒

๔๕๘. พันเอก สมพล ปานกุล เป็น เสนาธิการกองทัพน้อยที่ ๔

๔๕๙. พันเอก อุดมศักดิ์ บัวพรหมมาตร์ เป็น เสนาธิการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

๔๖๐. พันเอก บัณฑิต สุวัฑฒน เป็น เสนาธิการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก

๔๖๑. พันเอก สุเทพ หิมารัตน์ เป็น เสนาธิการกรมพลาธิการทหารบก

๔๖๒. พันเอก อยุทธ์ ศรีวิเศษ เป็น ผู้อำนวยการสำนักแผนเตรียมพลกรมกำลังพลทหารบก

๔๖๓. พันเอก พีระ ฉิมปรี เป็น ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกรมยุทธการทหารบก

๔๖๔. พันเอก ชนาวุธ บุตรกินรี เป็น ผู้อำนวยการสำนักฝึกและศึกษาทางทหาร กรมยุทธการทหารบก

๔๖๕. พันเอก สวัสดิ์ ชนะจิตราสกุล เป็น ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกรมยุทธการทหารบก

๔๖๖. พันเอก รุจน์ อ่อนน้อมพันธุ์ เป็น ผู้อำนวยการสำนักส่งกำลังบำรุงกรมส่งกำลังบำรุงทหารบก

๔๖๗. พันเอก วิทยา เปี่ยมสุวรรณ์ เป็น ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรสำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก

๔๖๘. พันเอกหญิง วัฒนา อิ่มเงิน เป็น ผู้อำ นวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า

๔๖๙. พันเอกหญิง ประไพพิมพ์ ธีรคุปต์ เป็น ผู้อำนวยการกองการศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า

๔๗๐. พันเอก เธียรศักดิ์ รื่นเริง เป็น ผู้ช่วยหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา

๔๗๑. พันเอก เศกสุข กำธร เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา สำนักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก (อัตรา พลตรี)

๔๗๒. พันเอก ชวการ คมคาย เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพบก

๔๗๓. พันเอก กุศล ฤทธิ์เรืองเดช เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพบก

๔๗๔. พันเอก ศักดา เนียมคำ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๔๗๕. พันเอก ฐิติศักดิ์ สมทัศน์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๔๗๖. พันเอก กรีพล อุทิตสาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๔๗๗. พันเอก บัณฑิต สะอาดศรี เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๔๗๘. พันเอก องอาจ คุลี เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๔๗๙. พันเอก อนุสรณ์ นุตสถิตย์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๔๘๐. พันเอก เรวัตร์ พิชิตโชคอนันต์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๔๘๑. พันเอก อาทิตย์ สุขพลอย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๔๘๒. พันเอก สุรชัย สินไชย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๔๘๓. พันเอก ฉัตรกุล บัวรา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๔๘๔. พันเอก บรรพต พูลเพียร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๔๘๕. พันเอก หทัยเทพ กีรติอังกูร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๔๘๖. พันเอก อรรถพร อินทรทัต เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๔๘๗. พันเอก ชัชพีร์วิทย์ เรนวาลี เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๔๘๘. พันเอก วิศาล ศรีโพธิ์ทองนาค เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๔๘๙. พันเอก จิรวัฒน์ พันธ์สวัสดิ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๔๙๐. พันเอก สุชาติ พรมใหม่ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๔๙๑. พันเอก คเชนทร์ ปิ่นสุวรรณ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๔๙๒. พันเอก กฤษณะ วัชรเทศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๔๙๓. พันเอก อรรถพร ทองธิราช เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๔๙๔. พันเอก มานะ ตรีนิคม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๔๙๕. พันเอก โสภณ จันทร์เปรม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๔๙๖. พันเอก ปริญญา ปูรณะปัญญา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๔๙๗. พันเอก ศรายุทธ พันธ์ุวัฒนา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๔๙๘. พันเอก นันทวงศ์ โชคถาวร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๔๙๙. พันเอก ราเชนทร์ จั่นทอง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๕๐๐. พันเอก ถวัลย์ สิริวัฒน์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๕๐๑. พันเอก ศุภณัฎฐ์ อ่วมประเสริฐ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๕๐๒. พันเอก ฟูเศรษฐ จงเฟื่องปริญญา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๕๐๓. พันเอก ปิยะพงษ์ ปูรณโชติ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๕๐๔. พันเอก วัลลภ เจิมภักดี เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๕๐๕. พันเอก ภัทรเดช แก้วบริสุทธิ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๕๐๖. พันเอก อังกูร เอี้ยงทอง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๕๐๗. พันเอก เกรียงไกร หาญตระกูล เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๕๐๘. พันเอก ประดิษฐ์ วิยะรันดร์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๕๐๙. พันเอก สุขสันต์ โบว์สุวรรณ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๕๑๐. พันเอก สมสกุล แสงงาม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๕๑๑. พันเอก เกรียงเดช แย้มโอษฐ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๕๑๒. พันเอก ชลิต แย้มจินดา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๕๑๓. พันเอก ประสิทธิ์ ปัญจภักดี เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๕๑๔. พันเอก มนตรี กันธรีย์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๕๑๕. พันเอก ศศิวัฒน์ เยือกเย็น เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๕๑๖. พันเอก สงบ นาคถนอม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๕๑๗. พันเอก ต่อคุณ ภักดิ์ดีชนก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๕๑๘. พันเอก ปรีดา ศรีนนท์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๕๑๙. พันเอก อาทิตย์ สายสรรพมงคล เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๕๒๐. พันเอก สมชาย พวงจันทร์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๕๒๑. พันเอก ปฎิญญา ลีลาศเจริญ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๕๒๒. พันเอก จิตติ ชื่นชุ่ม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๕๒๓. พันเอก พีระพันธุ์ พูนสวัสดิ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๕๒๔. พันเอก ธนณัฐ ยังเฟื่องมนต์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๕๒๕. พันเอก ประเสริฐ แสงสูงเนิน เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๕๒๖. พันเอก เฉลิมชนม์ ดวงกลาง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๕๒๗. พันเอก วิจารณ์ จดแตง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๕๒๘. พันเอก เกรียงชัย ประสงค์สุกาญจน์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๕๒๙. พันเอกหญิง ไพจิตต์ อัศวธนบดี เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๕๓๐. พันเอกหญิง วรัญญา มณีรินทร์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๕๓๑. พันเอกหญิง จุลลดา แสนสวัสดิ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๕๓๒. พันเอกหญิง จุฑาวดี วุฒิวงศ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

กองทัพเรือ[แก้ไข]

๕๓๓. พลเรือเอก ณะ อารีนิจ เสนาธิการทหารเรือ เป็น ผู้บัญชาการทหารเรือ

๕๓๔. พลเรือเอก ณรงค์พล ณ บางช้าง ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ เป็น รองผู้บัญชาการทหารเรือ

๕๓๕. พลเรือเอก ชุมพล วงศ์เวคิน ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ เป็น ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ

๕๓๖. พลเรือเอก ไกรวุธ วัฒนธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ

๕๓๗. พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ เป็น เสนาธิการทหารเรือ

๕๓๘. พลเรือโท พลเดช เจริญพูล รองเสนาธิการทหารเรือ เป็น ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ

๕๓๙. พลเรือโท ชนินทร์ ชุณหรัชพันธุ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือเอก)

๕๔๐. พลเรือโท ประดิษฐ์ ศิริคุปต์ รองเสนาธิการทหารเรือ เป็น หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา

๕๔๑. พลเรือโท จีรพัฒน์ ปานสกุณ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือเอก)

๕๔๒. พลเรือโท ประพฤติพร อักษรมัต รองเสนาธิการทหารเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือเอก)

๕๔๓. พลเรือโท พงษ์เทพ หนูเทพ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ เป็น ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ

๕๔๔. พลเรือโท นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็น ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ

๕๔๕. พลเรือโท พิเชฐ ขำเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือเอก)

๕๔๖. พลเรือโท อนันต์ สุขณียุทธ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือเอก)

๕๔๗. พลเรือโท ชัยสินธุ์ ญาดี เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือเอก)

๕๔๘. พลเรือโท ศุภพงษ์ ศิริสนธิ หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ

(อัตรา พลเรือเอก)

๕๔๙. พลเรือโท ไพฑูรย์ ประสพสิน รองเสนาธิการทหารเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือเอก)

๕๕๐. พลเรือโท ทักษิณ ฤกษ์สังเกตุ รองหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำผู้บังคับบัญชา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ

(อัตรา พลเรือเอก)

๕๕๑. พลเรือโท สมศักดิ์ วาณิชย์เจริญ เสนาธิการกองเรือยุทธการ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือเอก)

๕๕๒. พลเรือโท จุมพล ลุมพิกานนท์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เป็น รองเสนาธิการทหารเรือ

๕๕๓. พลเรือโท สุชีพ หวังไมตรี ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็น รองเสนาธิการทหารเรือ

๕๕๔. พลเรือโท พูลศักดิ์ อุบลเทพชัย เจ้ากรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ เป็น รองเสนาธิการทหารเรือ

๕๕๕. พลเรือโท รังสฤษดิ์ สัตยานุกูล ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ เป็น ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑

๕๕๖. พลเรือโท ลือชัย รุดดิษฐ์ เจ้ากรมยุทธการทหารเรือ เป็น ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ

๕๕๗. พลเรือโท โสภณ วัฒนมงคล เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ เป็น รองเสนาธิการทหารเรือ

๕๕๘. พลเรือโท ธานี ผุดผาด เจ้ากรมข่าวทหารเรือ เป็น รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ

๕๕๙. พลเรือโท ไพโรจน์ อุ่นใจ เจ้ากรมกำลังพลทหารเรือ เป็น รองเสนาธิการทหารเรือ

๕๖๐. พลเรือโท เจริญศักดิ์ มารัตนะ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารเรือ

๕๖๑. พลเรือโท พัชระ พุ่มพิเชฏฐ์ หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารเรือ เป็น เจ้ากรมยุทธการทหารเรือ

๕๖๒. พลเรือตรี สุทธินันท์ สกุลภุชพงษ์ รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็น เจ้ากรมอู่ทหารเรือ

๕๖๓. พลเรือตรี สุรพงษ์ อำนรรฆสรเดช รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)

๕๖๔. พลเรือตรี ไชยณรงค์ ขาววิเศษ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓ เป็น ที่ปรึกษากองทัพเรือ

๕๖๕. พลเรือตรี อธินาถ ปะจายะกฤตย์ รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)

๕๖๖. พลเรือตรี นฤดม แป้นเจริญ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ เป็น รองหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา

๕๖๗. พลเรือตรี จักรวัฒน์ นกจันทร์ ผู้ชำนาญการกองทัพเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)

๕๖๘. พลเรือตรี อรุณ ทองแท้ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)

๕๖๙. พลเรือตรี นพพร วุฒิรณฤทธิ์ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)

๕๗๐. พลเรือตรี จรินทร์ บุญเหมาะ รองเจ้ากรมอุทกศาสตร์ เป็น เจ้ากรมอุทกศาสตร์

๕๗๑. พลเรือตรี ปัญญา เล็กบัว ผู้บัญชาการกองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์กองเรือยุทธการ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)

๕๗๒. พลเรือตรี ไตรสิทธิ์ พันธุ์สิทธิ์ รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)

๕๗๓. พลเรือตรี พิเชฐ ตานะเศรษฐ รองเสนาธิการกองเรือยุทธการ เป็น เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ

๕๗๔. พลเรือตรี เจียมศักดิ์ จันทร์เสนา ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ

(อัตรา พลเรือโท)

๕๗๕. พลเรือตรี นิเวช บุตรศรี รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)

๕๗๖. พลเรือตรี พัลลภ ทองระอา รองเจ้ากรมกำลังพลทหารเรือ เป็น เจ้ากรมกำลังพลทหารเรือ

๕๗๗. พลเรือตรี อดิเรก ชมภูนุช รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เป็น เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ

๕๗๘. พลเรือตรี ธีร์ อุปนิสากร ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)

๕๗๙. พลเรือตรี พรชัย ปิ่นทอง เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือ เป็น ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒

๕๘๐. พลเรือตรี ภาณุ บุณยะวิโรจ ผู้บัญชาการกองเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ เป็น เสนาธิการกองเรือยุทธการ

๕๘๑. พลเรือตรี ธานินทร์ ลิขิตวงศ์ รองเจ้ากรมยุทธการทหารเรือ เป็น เจ้ากรมสรรพาวุธทหารเรือ

๕๘๒. พลเรือตรี วิโรจน์ ธันวรักษ์กิจ ผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ เป็น เจ้ากรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ

๕๘๓. พลเรือตรี นพดล สุภากร เจ้ากรมสวัสดิการทหารเรือ เป็น เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ

๕๘๔. พลเรือตรี คณิน ชุมวรฐายี รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็น เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ

๕๘๕. พลเรือตรี สำราญ โชติทัตต์ รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)

๕๘๖. พลเรือตรี พิสุทธิ์ ไข่สุวรรณ รองผู้อำนวยการอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้ากรมอู่ทหารเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)

๕๘๗. พลเรือตรี อำนวย ประพันธ์ศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)

๕๘๘. พลเรือตรี สุพรรณ เหมมาลา ผู้อำนวยการการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)

๕๘๙. พลเรือตรี ประยุธ ภู่เทียน ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)

๕๙๐. พลเรือตรี ศักดิ์สิทธิ์ ยังวิจิตร รองเจ้ากรมพลาธิการทหารเรือ เป็น เจ้ากรมพลาธิการทหารเรือ

๕๙๑. พลเรือตรี อุบล อินทรพิทักษ์ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)

๕๙๒. พลเรือตรี ปกรณ์ วานิช ผู้บัญชาการกองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการกองเรือยุทธการ เป็น เจ้ากรมข่าวทหารเรือ

๕๙๓. พลเรือตรี สิงขร ธีระสินธุ์ ผู้อำนวยการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดชกรมอู่ทหารเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)

๕๙๔. พลเรือตรี สุรศักดิ์ เมธยาภา หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองเสนาธิการทหาร เป็น ผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ

๕๙๕. พลเรือตรี ช่อฉัตร กระเทศ ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพเรือกรมยุทธศึกษาทหารเรือ เป็น รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ

๕๙๖. พลเรือตรี สุรพล คุปตะพันธ์ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำกองบัญชาการกองทัพเรือ

๕๙๗. พลเรือตรี สมคิด ทิมสาด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กรมแพทย์ทหารเรือ เป็น ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

สมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ

๕๙๘. พลเรือตรี พฤหัส รัชฎา ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพเรือ

๕๙๙. พลเรือตรี สิริบุญ สุคนธมาน รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็น รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒

๖๐๐. พลเรือตรี วันชัย ท้วมเสม รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ เป็น รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ

๖๐๑. พลเรือตรี มนต์ชัย กาทอง เจ้ากรมแผนการช่าง กรมอู่ทหารเรือ เป็น รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ

๖๐๒. พลเรือตรี รัตนะ วงษาโรจน์ เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็น รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

๖๐๓. พลเรือตรี ชาติชาย ศรีวรขาน เสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็น รองปลัดบัญชีทหารเรือ

๖๐๔. พลเรือตรี สมภพ สุวิทยาลังการ รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ เป็น รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒

๖๐๕. พลเรือตรี สมหมาย วงษ์จันทร์ เจ้ากรมสารบรรณทหารเรือ เป็น รองเสนาธิการกองเรือยุทธการ

๖๐๖. พลเรือตรี ทิวา ดาราเมือง ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารเรือ เป็น เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือ

๖๐๗. พลเรือตรี สมชาย ณ บางช้าง เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๓ เป็น เลขานุการกองทัพเรือ

๖๐๘. พลเรือตรี อารักษ์ แก้วเอี่ยม ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เป็น ผู้อำนวยการการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ

๖๐๙. พลเรือตรี เผดิม เนินฉาย ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็น รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓

๖๑๐. พลเรือตรี สานนท์ ผะเอม ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ เป็น ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง

๖๑๑. พลเรือตรี ประดิษฐ สำอางค์อินทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผนอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ เป็น รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ

๖๑๒. พลเรือตรี อาทร เคลือบมาศ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพลเรือนกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เป็น รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ

๖๑๓. พลเรือตรี บรรเจิด วิภาตะวิทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็น รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ

๖๑๔. พลเรือตรี โสภณ รัตนสุมาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็น รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ

๖๑๕. พลเรือตรี สุรวิทย์ อาษานอก ผู้อำนวยการศูนย์ส่งกำลัง กรมพลาธิการทหารเรือ เป็น รองเจ้ากรมพลาธิการทหารเรือ

๖๑๖. พลเรือตรี ธีระพงษ์ มูลละ รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ เป็น รองผู้อำนวยการอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ

๖๑๗. พลเรือตรี เธียรศิริ มนต์ไตรเวศย์ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ เป็น รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

๖๑๘. พลเรือตรี รัษฎางค์ ธีรเนตร ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือยุทธการ เป็น ผู้อำนวยการสำนักกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือน

ทหารเรือ

๖๑๙. พลเรือตรี ยุจ พิจิตรชุมพล ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือกองเรือยุทธการ เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพเรือ

๖๒๐. พลเรือตรี กฤษฎาภรณ์ พันธุมโพธิ รองปลัดบัญชีทหารเรือ เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ

๖๒๑. พลเรือตรี พงศกร กุวานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ เป็น ผู้บัญชาการกองเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ

๖๒๒. พลเรือตรี วศินสรรพ์ จันทวรินทร์ ผู้บัญชาการกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ เป็น ผู้บัญชาการกองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ กองเรือ

ยุทธการ

๖๒๓. พลเรือตรี สิทธิพร มาศเกษม เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็น ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือยุทธการ

๖๒๔. พลเรือตรี สุพจน์ ภู่ระหงษ์ ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เป็น ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพเรือ กรมยุทธ

ศึกษาทหารเรือ

๖๒๕. พลเรือตรี วรรณพล กล่อมแก้ว ผู้บัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ เป็น รองเจ้ากรมยุทธการทหารเรือ

๖๒๖. พลเรือตรี ชุมศักดิ์ นาควิจิตร รองปลัดบัญชีทหารเรือ เป็น เจ้ากรมการเงินทหารเรือ

๖๒๗. พลเรือตรี บัณฑิตย์ จันทโรจวงศ์ หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ เป็น รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ

๖๒๘. พลเรือตรี มนัสวี บูรณพงศ์ ผู้บัญชาการโรงเรียนช่างฝีมือทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็น เสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ

๖๒๙. พลเรือตรี กาญจน์ ดีอุบล เลขานุการกองทัพเรือ เป็น รองเจ้ากรมข่าวทหารเรือ

๖๓๐. พลเรือตรี ทินกร ตัณฑากาศ เจ้ากรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ เป็น รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ

๖๓๑. พลเรือตรี บุญเรือง หอมขจร ผู้บัญชาการกองเรือยามฝั่ง กองเรือยุทธการ เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ

๖๓๒. พลเรือตรี อรรถพร บรมสุข ผู้อำนวยการสำนักบริการและสิทธิกำลังพลกรมกำลังพลทหารเรือ เป็น รองเจ้ากรมกำลังพลทหารเรือ

๖๓๓. พลเรือตรี โฆสิต เจียมศุภกิตต์ หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองผู้บัญชาการทหารเรือ เป็น ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือ

ยุทธการ

๖๓๔. พลเรือตรี เอกราช พรหมลัมภัก หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำเสนาธิการทหารเรือ เป็น ผู้บัญชาการกองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธ

บริการกองเรือยุทธการ

๖๓๕. พลเรือตรี สุรพล ชัชวาลวานิช ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เป็น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ

๖๓๖. พลเรือตรี ธีรกุล พิชัยจุมพล ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เป็น รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒

๖๓๗. พลเรือตรี ชาลี มนต์ไตรเวศย์ รองเสนาธิการกองเรือยุทธการ เป็น รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑

๖๓๘. พลเรือตรี กิตติพงศ์ รุมาคม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายผลิต อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ เป็น รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓

๖๓๙. พลเรือตรี ชาลี สว่างใจ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เป็น ผู้อำนวยการศูนย์ส่งกำลัง กรมพลาธิการทหารเรือ

๖๔๐. พลเรือตรี ไชยชนะ อาทมาท ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เป็น เจ้ากรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ

๖๔๑. พลเรือตรี สันติ เปาอินทร ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เป็น เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

๖๔๒. พลเรือตรี นิกิตติ์ ฑีร์ฆะยศ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกรมยุทธการทหารเรือ เป็น ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ

๖๔๓. พลเรือตรี พิสัย สุขวัน นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำกองบัญชาการกองทัพเรือ เป็น รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓

๖๔๔. พลเรือตรี ประพัฒน์ สมบุญเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานพระธรรมนูญทหารเรือ เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพเรือ

๖๔๕. พลเรือตรี วิทยา ละออจันทร์ เจ้ากรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็น ผู้อำนวยการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ

๖๔๖. พลเรือตรี คำรณ พิสณฑ์ยุทธการ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทหารเรือกรมยุทธศึกษาทหารเรือ เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ

ประจำเสนาธิการทหารเรือ

๖๔๗. พลเรือตรี เดชดล ภู่สาระ เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองผู้บัญชาการทหารเรือ

๖๔๘. พลเรือตรี วินัย มณีพฤกษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เป็น รองเจ้ากรมอุทกศาสตร์

๖๔๙. พลเรือตรี จงกล มีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้ช่วยผู้

บัญชาการทหารเรือ

๖๕๐. พลเรือตรี วสันต์ สุภาสงวน ผู้ช่วยหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

๖๕๑. พลเรือตรี ภุชงค์ บุญคณาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักการข่าว กรมข่าวทหารเรือ เป็น ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทหารเรือ กรมยุทธศึกษา

ทหารเรือ

๖๕๒. พลเรือตรี บรรจบ โพธิ์แดง ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมข่าวทหารเรือ เป็น ผู้บัญชาการกองเรือยามฝั่ง กองเรือยุทธการ

๖๕๓. พลเรือตรี คงคา เทพกุญชร หัวหน้าฝ่ายศึกษา โรงเรียนนายเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

๖๕๔. พลเรือตรี สุพจน์ สายวงศ์ปัญญา เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็น เจ้ากรมสวัสดิการทหารเรือ

๖๕๕. พลเรือตรี ลือชัย ศรีเอี่ยมกูล นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำกองบัญชาการกองทัพเรือ เป็น ผู้บัญชาการกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ

๖๕๖. พลเรือตรี วิพันธุ์ ชมะโชติ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เป็น ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผน อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ

๖๕๗. พลเรือตรี เคารพ แหลมคม ผู้ชำนาญการกองทัพเรือ เป็น ผู้อำนวยการสำนักบริการและสิทธิกำลังพล กรมกำลังพลทหารเรือ

๖๕๘. พลเรือตรี มนตรี จึงมั่นคง ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เป็น เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๓

๖๕๙. พลเรือตรี อนุสรณ์ ศรีศิริวิบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศจัดการทรัพยากร สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ เป็น รองปลัดบัญชีทหารเรือ

๖๖๐. นาวาเอก สอง เอกมหาชัย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

๖๖๑. นาวาเอก พรชัย แย้มกลิ่น เป็น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ

๖๖๒. นาวาเอก วิชัย มนัสศิริวิทยา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

๖๖๓. นาวาเอก โสภณ จงเรืองศรี เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

๖๖๔. นาวาเอก ธีรวัฒน์ ศรีชลา เป็น ผู้อำนวยการศูนย์บริหารข่าวสารการพัสดุกรมพลาธิการทหารเรือ

๖๖๕. นาวาเอก ต่อศักดิ์ วิจิตรโท เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

๖๖๖. นาวาเอก เสนิส ทังสุบุตร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

๖๖๗. นาวาเอก อนุชาติ บุญรอด เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

๖๖๘. นาวาเอก สุธรรม อยู่ดี เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

๖๖๙. นาวาเอก สมัย ใจอินทร์ เป็น ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายผลิตอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ

๖๗๐. นาวาเอก นพรัตน์ เลิศล้ำ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

๖๗๑. นาวาเอก สมเจตน์ วันหว่าน เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

๖๗๒. นาวาเอก ศุภกร ปรกแก้ว เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

๖๗๓. นาวาเอก สมารมภ์ ชั้นสุวรรณ เป็น เจ้ากรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ

๖๗๔. นาวาเอก มนู เสียงเสนาะ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

๖๗๕. นาวาเอก สิรภพ สุวรรณดี เป็น เจ้ากรมแผนการช่าง กรมอู่ทหารเรือ

๖๗๖. นาวาเอก สุรพงษ์ เผือกน้อย เป็น รองเสนาธิการกองเรือยุทธการ

๖๗๗. นาวาเอก ปรัชญา กุมุท เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

๖๗๘. นาวาเอก จารึก สมรรคบุตร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

๖๗๙. นาวาเอก พีระศักดิ์ พัวพันธ์พงษ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

๖๘๐. นาวาเอก เทอดศักดิ์ แท้เที่ยง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

๖๘๑. นาวาเอก ศิริชัย เนยทอง เป็น ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนการเดินเรือกรมอุทกศาสตร์

๖๘๒. นาวาเอก สมชนก จารุวัสตร์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

๖๘๓. นาวาเอก สมจิต เพชรทอง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

๖๘๔. นาวาเอก วุฒิศักดิ์ คงนาวัง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

๖๘๕. นาวาเอก พีระ อดุลยาศักดิ์ เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำกองบัญชาการกองทัพเรือ

๖๘๖. นาวาเอก มาศพันธุ์ ถาวรามร เป็น หัวหน้าฝ่ายศึกษา โรงเรียนนายเรือ

๖๘๗. นาวาเอก ปณิธาน วังกานนท์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

๖๘๘. นาวาเอก ณรงค์เดช สภานุชาต เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานพระธรรมนูญทหารเรือ

๖๘๙. นาวาเอก ณรงค์ศักดิ์ จาตกานนท์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

๖๙๐. นาวาเอก ธีรกุล กาญจนะ เป็น ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศจัดการทรัพยากรสำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ

๖๙๑. นาวาเอก วรงกรณ์ โอสถานนท์ เป็น ผู้บัญชาการฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓

๖๙๒. นาวาเอก ชนินทร์ ผดุงเกียรติ เป็น เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑

๖๙๓. นาวาเอก วศิน บุญเนือง เป็น ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒

๖๙๔. นาวาเอก ศูนย์ปืน โสมภีร์ เป็น ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือกรมยุทธศึกษาทหารเรือ

๖๙๕. นาวาเอก ยงยุทธ พร้อมพรหมราช เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารเรือ

๖๙๖. นาวาเอก ดามพ์ ปิ่นเฉลียว เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

๖๙๗. นาวาเอกหญิง วิภาดา ปุตระเศรณี เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

๖๙๘. นาวาเอก บวร มัทวานุกูล เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

๖๙๙. นาวาเอก วรพล ทองปรีชา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

๗๐๐. นาวาเอก มนตรี รอดวิเศษ เป็น เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๒

๗๐๑. นาวาเอก รณภพ กาญจนพันธุ์ เป็น ผู้อำนวยการศูนย์ซ่อมสร้างสรรพาวุธกรมสรรพาวุธทหารเรือ

๗๐๒. นาวาเอก อภิชาติ ปัญญากิตติวัฒน์ เป็น ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกรมข่าวทหารเรือ

๗๐๓. นาวาเอก วราห์ แทนขำ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

๗๐๔. นาวาเอก สมพงษ์ บุญด้วยลาน เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

๗๐๕. นาวาเอก ทรงวุฒิ บุญอินทร์ เป็น เจ้ากรมสารบรรณทหารเรือ

๗๐๖. นาวาเอกหญิง นพสรณ์ พิชิตานนท์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

๗๐๗. นาวาเอก เชษฐา ใจเปี่ยม เป็น ผู้บัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ

๗๐๘. นาวาเอก วิศาล ปัณฑวังกูร เป็น ผู้อำนวยการสำนักการข่าว กรมข่าวทหารเรือ

๗๐๙. นาวาเอก ภิญโญ โตเลี้ยง เป็น ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ

๗๑๐. นาวาเอก กฤชพล เรียงเล็กจำนงค์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

๗๑๑. นาวาเอก กรกฎ กาญจนพังคะ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

๗๑๒. นาวาเอก พงษ์พันธ์ เปลี่ยนบางยาง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

๗๑๓. นาวาเอก ภราดร พวงแก้ว เป็น ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน

กรมยุทธการทหารเรือ

๗๑๔. นาวาเอก วิศณุ สร้างวงศ์ใหม่ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

๗๑๕. นาวาเอกหญิง อัจฉรา จันทรอารีย์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

๗๑๖. นาวาเอก กิตติโศภณ โตสมบัติ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

๗๑๗. นาวาเอก ชุตินธร ทัตตานนท์ เป็น หัวหน้าฝ่ายวิชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ

๗๑๘. นาวาเอก ชูศักดิ์ ชูไพฑูรย์ เป็น ผู้ช่วยหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการ

ประจำผู้บังคับบัญชา

กองทัพอากาศ[แก้ไข]

๗๑๙. พลอากาศเอก วัธน มณีนัย ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพอากาศ เป็น รองผู้บัญชาการทหารอากาศ

๗๒๐. พลอากาศเอก สุทธิพันธ์ กฤษณคุปต์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็น ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ

๗๒๑. พลอากาศเอก ทวิเดนศ อังศุสิงห์ หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ

๗๒๒. พลอากาศเอก เผด็จ วงษ์ปิ่นแก้ว ผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ

๗๒๓. พลอากาศเอก วิจิตร์ จิตร์ภักดี ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ เป็น ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพอากาศ

๗๒๔. พลอากาศเอก สมศักดิ์ นะวิโรจน์ ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศเอก)

๗๒๕. พลอากาศโท นิทัศน์ ศิริมาศ รองเสนาธิการทหารอากาศ เป็น หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา

๗๒๖. พลอากาศโท สุทธิพงษ์ อินทรียงค์ รองเสนาธิการทหารอากาศ เป็น ผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ

๗๒๗. พลอากาศโท ธานินทร์ กิจสาลี รองหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา

พลอากาศเอก)

๗๒๘. พลอากาศโท ธีรฉัตร์ กระโจมแก้ว รองผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศ

เอก)

๗๒๙. พลอากาศโท นิรันดร์ ยิ้มสรวล ปลัดบัญชีทหารอากาศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศเอก)

๗๓๐. พลอากาศโท ปรีชา แถมรัตน์ เจ้ากรมกำลังพลทหาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศเอก)

๗๓๑. พลอากาศโท ปรีชา ประดับมุข รองผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ

(อัตรา พลอากาศเอก)

๗๓๒. พลอากาศโท วิสุรินทร์ มูลละ รองเสนาธิการทหารอากาศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศเอก)

๗๓๓. พลอากาศโท สุรศักดิ์ มีมณี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ

กองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศเอก)

๗๓๔. พลอากาศโท เอกรัฐ ษรานุรักษ์ เจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พล

อากาศเอก)

๗๓๕. พลอากาศโท สุรสิทธิ์ ปัญญาอุทัย เจ้ากรมช่างอากาศ เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารอากาศ

๗๓๖. พลอากาศโท ชวรัตน์ มารุ่งเรือง เจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ เป็น รองเสนาธิการทหารอากาศ

๗๓๗. พลอากาศโท ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน เจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ เป็น รองเสนาธิการทหารอากาศ

๗๓๘. พลอากาศโท มานะ ประสพศรี เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็น รองเสนาธิการทหารอากาศ

๗๓๙. พลอากาศโท อำพล อิ่มบัว เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ เป็น รองเสนาธิการทหารอากาศ

๗๔๐. พลอากาศโท วิเชียร ธรรมาธร ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เป็น เจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ

๗๔๑. พลอากาศโท ภานุพงศ์ เสยยงคะ เจ้ากรมข่าวทหารอากาศ เป็น เจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ

๗๔๒. พลอากาศโท พงศธร ไชยเสน หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็น ปลัดบัญชีทหารอากาศ

๗๔๓. พลอากาศโท บุญเอนก ดวงอุไร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ เป็น เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ

๗๔๔. พลอากาศโท กิติวัฒน์ ภักดีเสนา หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ

(อัตรา พลอากาศโท)

๗๔๕. พลอากาศโท วิริยะ มีศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศโท)

๗๔๖. พลอากาศตรี ถาวรวัฒน์ จันทนาคม รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เป็น รองหัวหน้าคณะนายทหารฝ่าย

เสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา

๗๔๗. พลอากาศตรี ธีรวุฒิ บุญเลิศ รองเจ้ากรมข่าวทหารอากาศ เป็น เจ้ากรมข่าวทหารอากาศ

๗๔๘. พลอากาศตรี วันชัย นุชเกษม รองเจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหาร เป็น เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ

๗๔๙. พลอากาศตรี ณัฐพงษ์ วิริยะคุปต์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็น เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

๗๕๐. พลอากาศตรี กอบชัย คงปรีชา รองเจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ เป็น เจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ

๗๕๑. พลอากาศตรี ปรเมศร์ เกษโกวิท ผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง

เป็น รองผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ

๗๕๒. พลอากาศตรี สุรพันธ์ สุวรรณทัต เสนาธิการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ เป็น รองผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ

๗๕๓. พลอากาศตรี เปรมศักดิ์ อุทัยภพ รองเจ้ากรมช่างอากาศ เป็น เจ้ากรมช่างอากาศ

๗๕๔. พลอากาศตรี ฉัตรชัย บุญญานุรักษ์ รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็น ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

๗๕๕. พลอากาศตรี สราวุธ กลิ่นพันธุ์ รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ เป็น ผู้อำนวยการ

ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การบินและอวกาศกองทัพอากาศ

๗๕๖. พลอากาศตรี กัลชาญ หอมไกรลาศ เสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศโท)

๗๕๗. พลอากาศตรี เจริญ สมัคราษฎร์ รองเจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศโท)

๗๕๘. พลอากาศตรี ชวดล สันตยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบราชการ

ทหารอากาศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศโท)

๗๕๙. พลอากาศตรี ดล บัณฑุวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศโท)

๗๖๐. พลอากาศตรี ธเนศร์ศักดิ์ วุฒาพิทักษ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศโท)

๗๖๑. พลอากาศตรี นิกร ชำนาญกุล รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พล

อากาศโท)

๗๖๒. พลอากาศตรี ยรรยง คุณโฑถม ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศโท)

๗๖๓. พลอากาศตรี รุ่งโรจน์ กองมณี รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ

พิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศโท)

๗๖๔. พลอากาศตรี สกันต์ สอนหลักทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศโท)

๗๖๕. พลอากาศตรี สมคิด พัวเวส ผู้ช่วยหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำผู้บังคับบัญชา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา

พลอากาศโท)

๗๖๖. พลอากาศตรี สุเทพ บุญนิมิตร ผู้บังคับศูนย์อำนวยการเครื่องบินพระราชพาหนะ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศโท)

๗๖๗. พลอากาศตรี สมศักดิ์ หาญวงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันทางอากาศกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ เป็น เสนาธิการกรมควบคุมการปฏิบัติ

ทางอากาศ

๗๖๘. พลอากาศตรี จิรวัฒน์ มูลศาสตร์ เสนาธิการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็น รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

๗๖๙. พลอากาศตรี ชัยยะ อุปริรัตน์ ผู้บังคับการศูนย์การทหารอากาศโยธินหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็น เสนาธิการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

๗๗๐. พลอากาศตรี หม่อมหลวงเทพสฤษด์ิ เทวกุล เสนาธิการกรมช่างอากาศ เป็น รองเจ้ากรมช่างอากาศ

๗๗๑. พลอากาศตรี อภิรุม จันทรกุล วิศวกรอาวุโส กรมช่างอากาศ เป็น เสนาธิการกรมช่างอากาศ

๗๗๒. พลอากาศตรี ไชยศ เทียนคำศรี เสนาธิการกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์

ทหารอากาศ เป็น รองเจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ

๗๗๓. พลอากาศตรี สุวัฒน์ สุวโรพร รองเจ้ากรมการสื่อสารทหาร เป็น รองเจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ

๗๗๔. พลอากาศตรี กัมปนาท วีรกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็น รองเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ

๗๗๕. พลอากาศตรี วิชัย รุ่งฟ้าแสงอรุณ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ เป็น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ

๗๗๖. พลอากาศตรี วีรพงษ์ นิลจินดา ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและบริหารกำลังพล

กรมกำลังพลทหารอากาศ เป็น รองเจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ

๗๗๗. พลอากาศตรี นพฎล ทองพุ่ม ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรอง กรมข่าวทหารอากาศ เป็น รองเจ้ากรมข่าวทหารอากาศ

๗๗๘. พลอากาศตรี สิทธิชัย แก้วบัวดี ผู้อำ นวยการสำนักกิจการพลเรือนเเละประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็น รองเจ้ากรมกิจการ

พลเรือนทหารอากาศ

๗๗๙. พลอากาศตรี นพดล บุญมั่น ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็น รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

๗๘๐. พลอากาศตรี คุณทร มณีเขียว ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็น เสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหาร

อากาศ

๗๘๑. พลอากาศตรี น้อย ภาคเพิ่ม ผู้ชำนาญการกองทัพอากาศ เป็น ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

๗๘๒. พลอากาศตรี ไพศาล น้ำทับทิม รองปลัดบัญชีทหาร เป็น รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

๗๘๓. พลอากาศตรี วารินทร์ เจริญรัตน์ ผู้อำนวยการกองการศึกษาโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เป็น รองผู้บัญชาการโรงเรียนนาย

เรืออากาศ นวมินทกษัตริยาธิราช

๗๘๔. พลอากาศตรี วินัย จันทร์เปล่ง ศาสตราจารย์ กองการศึกษาโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เป็น ผู้อำนวยการกองการศึกษา

โรงเรียนนายเรืออากาศ นวมินทกษัตริยาธิราช

๗๘๕. พลอากาศตรี ชนิด สุขวรรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัย ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ เป็น รองผู้

อำนวยการศูนย์วิจัยพัฒนา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ

๗๘๖. พลอากาศตรี สมโภชน์ ผิวเหลือง ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ

เป็น รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ

๗๘๗. พลอากาศตรี เฉลิมวงษ์ กีรานนท์ ผู้อำนวยการสำนักส่งกำลังบำรุง กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ เป็น ผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง

๗๘๘. พลอากาศตรี จิระศักดิ์ เรืองจวง ผู้ชำนาญการกองทัพอากาศ เป็น ผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ

๗๘๙. พลอากาศตรี เจษฎา ไชยภัฏ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ

๗๙๐. พลอากาศตรี ต่อพล ออเขาย้อย ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ

๗๙๑. พลอากาศตรี ธีระพันธ์ บุษสาย ผู้ชำนาญการกองทัพอากาศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ

๗๙๒. พลอากาศตรี มนัส ลาภเจริญ หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองเสนาธิการทหาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ

๗๙๓. นาวาอากาศเอก กีรติ วรทรัชต์ เป็น ผู้ช่วยหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา

๗๙๔. นาวาอากาศเอก กฤษดา จันทร์อินทร์ เป็น ผู้บังคับศูนย์อำนวยการเครื่องบินพระราชพาหนะ

๗๙๕. นาวาอากาศเอก เขมทัต จิระประภา เป็น ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันทางอากาศกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ

๗๙๖. นาวาอากาศเอก นภาพล อาชวาคม เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบราชการทหารอากาศ

๗๙๗. นาวาอากาศเอก ทองใบ นิลจันทึก เป็น ผู้บังคับศูนย์การลาดตระเวนทางอากาศและเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ กรมควบคุมการปฏิบัติทาง

อากาศ

๗๙๘. นาวาอากาศเอก สมชาย พงศ์พระธานี เป็น ผู้บังคับการศูนย์การทหารอากาศโยธินหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

๗๙๙. นาวาอากาศเอก สุรทิน ยาวะโนภาส เป็น วิศวกรอาวุโส กรมช่างอากาศ

๘๐๐. นาวาอากาศเอก ยุทธชัย วัชรสิงห์ เป็น เสนาธิการกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ

๘๐๑. นาวาอากาศเอก สำเริง พูลเพิ่ม เป็น ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

๘๐๒. นาวาอากาศเอก พิชาญ พิชัยณรงค์ เป็น ศาสตราจารย์ กองการศึกษาโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

๘๐๓. นาวาอากาศเอก สฤษดิ์พร สุนทรกิจ เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัย ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ

๘๐๔. นาวาอากาศเอก สรายุทธ์ มหัตกีรติ เป็น ผู้อำ นวยการสำ นักนโยบายและบริหารกำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ

๘๐๕. นาวาอากาศเอก คงศักดิ์ จันทรโสภา เป็น ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองกรมข่าวทหารอากาศ

๘๐๖. นาวาอากาศเอก สุรศักดิ์ อินทร์จำนงค์ เป็น ผู้อำนวยการสำนักส่งกำลังบำรุงกรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ

๘๐๗. นาวาอากาศเอก พงษ์ศักดิ์ เสมาชัย เป็น ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

๘๐๘. นาวาอากาศเอก สฤษฎ์พงศ์ วัฒนวรางกูร เป็น ผู้อำนวยการสำนักกิจการพลเรือนเเละประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

๘๐๙. นาวาอากาศเอก ชฤทธิพร คำหอม เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพอากาศ

๘๑๐. นาวาอากาศเอก แมน ศีตะจิตต์ เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพอากาศ

๘๑๑. นาวาอากาศเอก อัครพล กลิ่นอุบล เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพอากาศ

๘๑๒. นาวาอากาศเอก เกรียงศักดิ์ สังข์สำราญ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ

๘๑๓. นาวาอากาศเอก เฉลิมพร ขำนวลทอง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ

๘๑๔. นาวาอากาศเอก ธวัชชัย สาโรช เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ

๘๑๕. นาวาอากาศเอก ปราโมทย์ แตงหอม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ

๘๑๖. นาวาอากาศเอก ปวริศ พัฒน์ศรีอโนทัย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ

๘๑๗. นาวาอากาศเอก ปัญญา ชาญปรีชา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ

๘๑๘. นาวาอากาศเอก ภูวเดช นันทนะมณี เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ

๘๑๙. นาวาอากาศเอก มานิตย์ เหล่าคำ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ

๘๒๐. นาวาอากาศเอก วรวิทย์ ยศะทัตต์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ

๘๒๑. นาวาอากาศเอก วินัย เกิดสมบูรณ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ

๘๒๒. นาวาอากาศเอก วุฒิชัย เมตตานนท์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ

๘๒๓. นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ คล้ายแจ้ง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ

๘๒๔. นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ล้วนวิเชียร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ

๘๒๕. นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ อุตมะ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ

๘๒๖. นาวาอากาศเอก สุพจน์ บทสันเทียะ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ

๘๒๗. นาวาอากาศเอก อภิชัย ศักดิ์สุภา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ

๘๒๘. นาวาอากาศเอก อรรถพล พัฒนครู เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ

๘๒๙. นาวาอากาศเอก อารีย์มิตร จันทรสนธิ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ

๘๓๐. นาวาอากาศเอก เดชา กรมสุริยศักดิ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ

๘๓๑. นาวาอากาศเอกหญิง สุพัตรา สุรทิณฑ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ยกเว้นหมายเลข ๓๓๙, ๓๕๑, ๔๑๙, ๔๔๗, ๕๒๘ ตั้งแต่วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

เชิงอรรถ[แก้ไข]

  1. ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒ /ตอนพิเศษ ๑๙๘ ง /หน้า ๑/๕๔ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘.

แม่แบบ:ข้อมูลข่าวสารของราชการ-ไทย