พระบรมราโชวาทของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ เมื่อ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๓

จาก วิกิคำคม
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

พระบรมราโชวาท*

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วันพฤหัสบดี ที่ ๑๙ กรกฎาคม ปีพุทธศักราช ๒๕๓๓
“


...การศึกษาและการค้นคว้าที่สำคัญและจำเป็นอย่างแรก คือการศึกษาทางแนวลึก อันได้แก่การฝึกฝนค้นคว้าวิชาเฉพาะของแต่ละคน ให้เชี่ยวชาญชำนาญแตกฉานลึกซึ้ง และพัฒนาก้าวหน้าพร้อมกันนั้น ในฐานะนักปฏิบัติ ซึ่งจะต้องทำงานแก้ปัญหาต่าง ๆ ร่วมกับผู้อื่นฝ่ายอื่นอยู่เป็นปกติ ทุกคนจำเป็นต้องศึกษาตามแนวกว้างควบคู่กันไปด้วย การศึกษาตามแนวกว้างนี้ หมายถึง การศึกษาให้รู้ให้ทราบถึงวิทยาการสาขาอื่น ๆ ตลอดจนความรู้รอบตัวเกี่ยวกับสภาวะและวิวัฒนาการของบ้านเมืองและสังคมในทุกแง่มุม เพื่อช่วยให้มองเห็น ให้เข้าใจปัญหาต่าง ๆ อย่างชัดเจนถูกถ้วน และสามารถนำวิชาด้านของตนประสานเข้ากับวิชาด้านอื่น ๆ ได้โดยสอดคล้องถูกต้องและเหมาะสม...


”