พระบรมราโชวาทของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ เมื่อ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ปีพุทธศักราช ๒๕๒๐

จาก วิกิคำคม
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
พระบรมราโชวาท
• พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙
• เขตพระราชฐาน อาคารใหม่ สวนอัมพร
• วันอังคารที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๐

พระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต ไปในพิธีพระราช
ทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ภาค ๒ และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๑๙ กับภาค ๑ ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๒๐ ต่อจากเมื่อวานนี้ ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร

— พระบรมราโชวาท

“ การที่แต่ละคนมี

อิสระมากในการเล่าเรียนนั้น ทำให้พลาดพลั้งเสียผลในการศึกษาและอื่น ๆ ได้ง่ายที่สุด ยิ่งมีอิสระมากขึ้น
เท่าใดก็ต้องมีการข่มใจ บังคับใจมากขึ้นเท่านั้น หาไม่แล้วจะมาเป็นบัณฑิตอย่างนี้ไม่ได้ การข่มใจบังคับ
ตนเอง ให้ขะมักเขม้นเรียนอยู่ด้วยความหมั่นขยันนั้น ที่จริงก็คือการตั้งระเบียบข้อบังคับ หรือการกำหนด
วินัยที่ดีให้แก่ตนนั้นเอง จึงเห็นได้ว่ามีอิสรภาพกับวินัย ซึ่งดูเผิน ๆ เหมือนกับเป็นสิ่งตรงข้ามกันนั้น แท้
จริงเป็นของคู่กัน ทั้งจำเป็นจะต้องให้ควบคู่กันเพื่อให้ควบคุมกันอยู่เสมอ มิฉะนั้น จะหวังผลที่ดีอันพึง
ประสงค์ไม่ได้ เช่น ทุกคนซึ่งมีความรู้ ความคิด สติปัญญา สามารถที่จะสร้างประโยชน์ต่าง ๆ ได้พร้อมมูล
อยู่นี้ ถ้าขาดวินัย ก็อาจปล่อยตัว ปล่อยใจให้เป็นไปตามความสะดวกสบาย ทำให้สูญเสียประโยชน์ที่พึง
จะได้ไปเปล่า ๆ เท่ากับได้เบียดเบียนทำลายตนเองและทำลายผู้อื่นให้เสียหายด้วยอย่างน่าตำหนิที่สุด เพราะ
ฉะนั้น จึงจำเป็นที่ทุกคนจะต้องใช้วินัยบังคับ คือบังคับให้ทำความดีความเจริญให้แก่ตน และเผื่อแผ่
ความดีความเจริญนั้นแก่ผู้อื่นพร้อมกันไปด้วย ยิ่งฉลาดสามารถเพียงใด ก็ต้องปฏิบัติให้เคร่งครัดยิ่งขึ้น
เพียงนั้น

”