พระบรมราโชวาทของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ เมื่อ วันที่ ๒ ธันวาคม ปีพุทธศักราช ๒๕๔๑

จาก วิกิคำคม
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
พระบรมราโชวาท
• พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙
• ณ ลานพระราชวังดุสิต
• วันพุธที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๔๑
  • ในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามทหารรักษาพระองค์


— พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

“ ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศนั้น นอกจากจะต้องมี

กำลังรบที่เข้มแข็ง และอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ก้าวหน้าทันสมัยแล้ว
ยังจำเป็นที่ประชาชนจะต้องมีความวัฒนาผาสุกปลอดภัย
จากภยันตราย และความเดือดร้อนยากเข็ญต่าง ๆ ด้วย
จึงเป็นหน้าที่ของทหารในการบำบัดบรรเทาความทุกข์ยาก
และการพัฒนาสร้างสรรค์ให้เกิดความเจริญร่มเย็น
แก่บ้านเมืองและประชาชน

”