พระพุทธเจ้า

จาก วิกิคำคม
Buddha Shakyamuni as Lord of the Munis.jpg

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า หรือ พระพุทธเจ้า เป็นพระสมัญญานามที่ใช้เรียกพระบรมศาสดาของศาสนาพุทธ พระพุทธศาสนาทั้งฝ่ายเถรวาทและมหายานต่างนับถือพระพุทธเจ้าว่าเป็นศาสดาของตนเหมือนกันแต่รายละเอียดปลีกย่อยต่างกัน ฝ่ายเถรวาทให้ความสำคัญกับพระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันคือ "พระโคตมพุทธเจ้า" ซึ่งเชื่อว่าเป็นพระองค์ที่ 4 ในภัทรกัปนี้ และมีกล่าวถึงพระพุทธเจ้าในอดีตกับในอนาคตบ้างแต่ไม่ให้ความสำคัญเท่า ฝ่ายมหายานนับถือพระพุทธเจ้าของฝ่ายเถรวาททั้งหมดและเชื่อว่านอกจากพระพุทธเจ้า 28 พระองค์ ที่ระบุในพุทธวงศ์ของพระไตรปิฎกภาษาบาลีแล้ว ยังมีพระพุทธเจ้าอีกมากมายเพิ่มเติมขึ้นมาจากตำนานของเถรวาท

คำสอน[แก้ไข]

คำสอนของพระพุทธเจ้า[แก้ไข]

ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว
สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
ใคร่ครวญก่อนแล้วจึงทำ ดีกว่า
สิ่งที่ทำแล้วทำคืนไม่ได้
ทำกรรมใดแล้วร้อนใจภายหลัง กรรมที่ทำแล้วนั้นไมดี
ทำกรรมใดแล้วไม่ร้อนใจภายหลัง กรรมที่ทำแล้วนั้นแลเป็นดี

ชนะ[แก้ไข]

พึงชนะคนพูดปดด้วยความจริงความยินดีในธรรม ย่อมชนะความยินดีทั้งปวง
ความสิ้นตัณหา ย่อมชนะทุกข์ทั้งปวง
ความชนะที่กลับแพ้ได้ ไม่ดี
ความชนะที่ไม่กลับแพ้ เป็นดี
พึงชนะคนโกรธด้วยความไม่โกรธ
พึงชนะคนไม่ดีด้วยความดี
พึงชนะคนตระหนี่ด้วยการให้
ผู้ชนะ ย่อมก่อเวร
การให้ธรรม ย่อมชนะการให้ทั้งปวง
รสแห่งธรรม ย่อมชนะรสทั้งปวง

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้ไข]

w
วิกิพีเดีย มีบทความเกี่ยวกับ