พระราชดำรัส และคำอวยพร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช ๒๕๒๐

จาก วิกิคำคม
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

กระแสพระราชดำรัส*

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช ๒๕๒๐
“


ประชาชนชาวไทยทั้งหลาย ในโอกาสที่จะขึ้นปีพุทธศักราช ๒๕๒๐ นี้ ข้าพเจ้าขออวยพรปีใหม่ และขอส่งความปรารถนาดีมายังท่านทั้งหลายอีกวาระหนึ่ง ขอขอบใจท่านที่ได้แสดงน้ำใจไมตรีต่อข้าพเจ้าและพระราชินี กับลูก ๆ ทุกคน ทั้งได้ร่วมมือสนับสนุนในกิจทุกอย่าง ทำให้เกิดกำลังใจแก่เราอย่างมาก ในรอบปีที่แล้วประชาชนคนไทยมีการแสดงออกชัดเจนขึ้น ว่าต้องการอะไร เมื่อแสดงออกมาเช่นนี้ก็ทำให้รู้ใจกันและสามารถช่วยกันทำช่วยกันสร้างสิ่งที่ต้องการ แม้จะมีอุปสรรคหรือความยากลำบากขัดขวางอยู่ ก็ทำได้ ขอเพียงให้ร่วมมือร่วมใจกันจริง ๆ แต่ทั้งนี้ ควรจะต้องเข้าใจด้วยว่า สถานการณ์ของประเทศ โดยส่วนรวม ยังไม่แจ่มใสนัก  ข้าพเจ้าปรารถนาอย่างยิ่ง ที่จะให้ทุกคนเข้าใจและเล็งเห็นสถานการณ์บ้านเมือง ตามความเป็นจริง เวลานี้บ้านเมืองของเรากำลังต้องการ การปรับปรุงและการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพเต็มเปี่ยม อย่างรีบด่วน เพื่อให้ได้รับประโยชน์จากทรัพยากรจากพื้นภูมิประเทศ และจากกำลังงานกำลังปัญญาของคนไทยเราทุกคน ให้มากที่สุด เท่าที่จะให้มากได้ จะได้นำไปสร้างเสริมความเจริญก้าวหน้าทุก ๆด้าน ให้เพิ่มพูนมั่นคงยิ่งขึ้น โดยเร็ว เพื่อการณ์นี้ เราจะต้องวางโครงการพัฒนาอีกหลายอย่างโดยรีบด่วน ทั้งจะต้องดำเนินโครงการนั้น ๆ ให้สำเร็จผลโดยฉับพลัน จะลังเลหน่วงเหนี่ยวให้ชักช้าด้วยเหตุใด ๆ ไม่ได้ เพราะจะทำให้เสียประโยชน์ที่จะพึงได้ไปเปล่า ๆ ซึ่งในยามนี้จะต้องถือเป็นความเสียหาย  ทางที่เราจะช่วยกันได้ ก็คือ การทำความคิดให้ถูก และแน่วแน่ ในอันที่จะยึดถือชาติบ้านเมืองเป็นที่หมาย ต้องเพลาการคิดถึงประโยชน์เฉพาะตัว และความขัดแย้งกันในสิ่งที่มิใช่สาระลง ผู้ใดมีภาระหน้าที่อันใดอยู่ ก็เร่งกระทำให้สำเร็จลุล่วงไป โดยเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ ด้วยความเมตตา ด้วยความปรองดองกัน และด้วยความปรารถนาดีต่อกัน ที่สุด ผลงานของทุกคนนั้นจะประมวลกันเข้าเป็นความสำเร็จและความวัฒนาถาวรของประเทศชาติได้ ไม่นานเกินคอย ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่เคารพเลื่อมใสของชาวไทย จงปกปักรักษาท่านทั้งหลายให้ปราศจากภัยอันตรายและเหตุชั่วร้ายทุกสิ่ง บันดาลให้แต่ละคนมีกำลังกาย กำลังใจ กำลังปัญญา และกำลังสามัคคีอันแข็งแกร่ง พร้อมเพรียง สามารถที่จะประกอบกรณียกิจนำพาประเทศชาติให้ดำเนินต่อไปโดยสวัสดี และสามารถที่จะธำรงอิสระภาพอธิปไตย พร้อมทั้งความเจริญร่มเย็นเป็นผาสุกของบ้านเมืองให้สถาวรอยู่ตลอดไป ขอทุกท่านจงประสพแต่ความสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล และสิ่งที่พึงปรารถนาตลอดปีใหม่นี้ทั่วหน้ากัน


”