ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:Parintar/กระบะทราย2"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{หัวเรื่อง
|ชื่อเรื่อง = กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหารและเครื่องแบบผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารนิรโทษกรรมในโอกาสครบ ๒๕ พุทธศตวรรษ พ.ศ. ๒๕๒๑๒๔๙๙
|ชื่อเรื่องย่อย =
|วิกิพีเดียชื่อเรื่อง =
 
 
<center><br>{{Font-size|200%|กฎกระทรวง}}</center>พระราชบัญญัติ
}}</center>
 
<center><br>{{Font-size|140%|นิรโทษกรรมในโอกาสครบ ๒๕ พุทธศตวรรษ}}<ref>รก. ๒๕๐๐/๑๑/๒๘๓/๒๙ มกราคม ๒๕๐๐</ref>
<center><br>{{Font-size|160%|ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๘)}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๑๘ ก หน้า ๑-๕ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘</ref>
 
{{Font-size|140%|พ.ศ. ๒๔๙๙}}
{{Font-size|120%|ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร
และเครื่องแบบผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑}}
</center>
 
<center>_______________<br><br></center>
<br>{{Font-size|140%| ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.}}<br>{{Font-size|140%|ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๐}}
 
{{Font-size|140%| เป็นปีที่ ๑๒ ในรัชกาลปัจจุบัน}}
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหารและเครื่องแบบผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
 
</center>
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความในข้อ ๗ และข้อ ๘ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๔)ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหารและเครื่องแบบผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพ.ศ. ๒๕๒๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ข้อ ๗ เสื้อ มี ๒ ชนิด คือ
 
(๑) เสื้อคอพับสีกากีแกมเขียวแขนยาว เป็นเสื้อคอพับ ตัวเสื้อผ่าอกตลอด มีสาบกว้าง ๓ ซม.ที่คอและแนวสาบมีดุม ๖ ดุม แขนเสื้อยาวรัดข้อมือ ขัดดุมที่ข้อมือข้างละ ๑ ดุม ที่อกมีกระเป๋าปะข้างละ ๑ กระเป๋า ไม่มีแถบ มีปกกระเป๋าขัดดุมข้างละ ๑ ดุม กระเป๋าและปกกระเป๋าเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าตัดมุมเป็นรูปตัดพองาม ที่ไหล่ทั้งสองข้างมีอินทรธนูอ่อนขัดดุมติดกับด้านคอเสื้อข้างละ ๑ ดุม ดุมทั้งสิ้นใช้ดุมกลมแบนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ ซม. ทำด้วยวัตถุสีกากีแกมเขียว เมื่อสวมเสื้อนี้ให้สอดชายเสื้อไว้ภายในกางเกง และใช้เสื้อยืดคอแหลมแขนสั้นสีกากีแกมเขียวหรือสีขาวประกอบด้วย
 
(๒) เสื้อคอเปิดสีกากีแกมเขียว มี ๒ แบบ คือ
 
(ก) เสื้อคอเปิดสีกากีแกมเขียวแบบ ก เป็นเสื้อคอเปิด ปกเสื้อแบะ มุมปกแหลมตัวเสื้อด้านหน้าผ่าตลอด ไม่มีสาบ ที่คอและแนวอกมีดุม ๖ ดุม แขนยาวรูปทรงกระบอก ที่อกมีกระเป๋าปะข้างละ ๑ กระเป๋า ไม่มีแถบ มีปกกระเป๋าขัดดุมข้างละ ๑ ดุม กระเป๋าและปกกระเป๋าเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ตัดมุมเป็นรูปตัดพองาม ดุมทั้งสิ้นใช้ดุมกลมแบนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ ซม.ทำด้วยวัตถุสีกากีแกมเขียว ชายเสื้อตัดตรงไม่มีเว้า เมื่อสวมเสื้อนี้ให้สอดชายเสื้อไว้ภายในกางเกงและใช้เสื้อยืดคอแหลมแขนสั้นสีกากีแกมเขียวประกอบด้วย การพับแขนเสื้อกระทำได้เมื่อได้รับอนุญาตเป็นครั้งคราว ถ้าจะพับแขนเสื้อให้พับไว้เหนือข้อศอกโดยพับกว้างประมาณ ๗ ซม.
 
(ข) เสื้อคอเปิดสีกากีแกมเขียวแบบ ข ตัวเสื้อปล่อยยาวถึงตะโพก ปกเสื้อแบะ มุมปกแหลมตัวเสื้อด้านหน้าผ่าตลอด ไม่มีสาบ มีดุม ๕ ดุม ที่บ่ามีอินทรธนูอ่อนขัดดุมข้างละ ๑ ดุมปลายอินทรธนูอ่อนเป็นรูปเหลี่ยม แขนเสื้อยาวรูปทรงกระบอก ภายในเพิ่มผ้ารองแขนจากกึ่งกลางแขนเสื้อท่อนบนถึงกึ่งกลางแขนเสื้อท่อนล่างพองาม ที่ปลายแขนเสื้อทั้งสองข้างตรงด้านในชิดลำตัวติดแผ่นผ้ารัดข้อมือขนาดกว้าง ๔ ซม. ยาว ๑๐ ซม. ห่างจากปลายแขนเสื้อพองาม ชายเป็นรูปสี่เหลี่ยมชี้ไปทางด้านหลังขัดดุม ๑ ดุม ติดกับแขนเสื้อในแนวเดียวกัน มีดุมอีก ๑ ดุม สำหรับปรับขนาดปลายแขนเสื้อเพื่อรัดข้อมือ ที่แขนเสื้อด้านซ้ายเหนือข้อศอกปะผ้าเป็นช่องสำหรับเสียบปากกาได้ ๒ ช่อง ตัวเสื้อด้านหน้ามีกระเป๋าบนและกระเป๋าล่างข้างละ ๒ กระเป๋า เป็นกระเป๋าปะยืดชายรูปสี่เหลี่ยม ชายด้านนอกตัวและด้านล่างของกระเป๋าพับจีบเพื่อให้ขยายได้ ส่วนชายด้านในตัวของกระเป๋าเย็บติดกับตัวเสื้อมีปกรูปสี่เหลี่ยมขัดดุม ๒ ดุม กระเป๋าล่างให้ชายล่างของกระเป๋าอยู่ห่างจากตะเข็บชายเสื้อ ๑.๕ ซม. ตัวเสื้อด้านหลังในแนวเอวติดแผ่นผ้ารัดเอวจากตะเข็บเสื้อด้านข้าง ขนาดกว้าง ๔ ซม. ยาว ๑๐ ซม. ข้างละ ๑ แผ่นชายเป็นรูปเหลี่ยมชี้ไปทางด้านหลังขัดดุม ๑ ดุม ติดกับตัวเสื้อด้านหลังและในแนวเดียวกัน มีดุมอีก ๑ ดุม เพื่อใช้ปรับขนาดเอวทั้ง ๒ ข้าง ดุมทั้งสิ้นใช้ดุมกลมแบนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ ซม.ทำด้วยวัตถุสีกากีแกมเขียว รังดุมที่แนวอกและกระเป๋าเสื้อ ให้ซ่อนไว้ภายในเสื้อและด้านในของฝากระเป๋าเมื่อสวมเสื้อนี้ ให้ปล่อยชายเสื้อไว้นอกกางเกงและใช้เสื้อยืดคอแหลมแขนสั้นสีกากีแกมเขียวประกอบด้วยการพับแขนเสื้อกระทำได้เมื่อได้รับอนุญาตเป็นครั้งคราว ถ้าจะพับแขนเสื้อให้พับไว้เหนือข้อศอกโดยพับกว้างประมาณ ๗ ซม.
 
ข้อ ๘ กางเกง มี ๒ ชนิด คือ
 
(๑) กางเกงขายาวสีกากีแกมเขียวแบบปกติ ไม่พับปลายขา ปลายขายาวปิดตาตุ่มกว้างไม่น้อยกว่า ๑๘ ซม. และไม่เกิน ๒๖ ซม. ขอบเอวมีห่วงสำหรับสอดเข็มขัด กว้างไม่เกิน ๑ ซม. ๗ ห่วงทำด้วยผ้าสีเดียวกับกางเกง ที่แนวตะเข็บกางเกงด้านข้างมีกระเป๋าเจาะข้างละ ๑ กระเป๋า และจะมีกระเป๋าหลังเป็นกระเป๋าเจาะก็ได้
 
(๒) กางเกงขายาวสีกากีแกมเขียวแบบฝึก มี ๒ แบบ คือ
 
(ก) กางเกงขายาวสีกากีแกมเขียวแบบฝึก ก ลักษณะเช่นเดียวกับกางเกงขายาวสีกากีแกมเขียวแบบปกติ เว้นแต่กระเป๋าที่แนวตะเข็บกางเกงด้านข้างเป็นกระเป๋าปะข้างละ ๑ กระเป๋าปากกระเป๋าเฉียงไม่มีปก ก้นกระเป๋าตัดตรง และด้านหลังมีกระเป๋าปะข้างละ ๑ กระเป๋า ก้นกระเป๋าเป็นรูปสามเหลี่ยม มีปกกระเป๋าเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขัดดุมข้างละ ๑ ดุม เมื่อสวมประกอบกับรองเท้าสูงครึ่งน่องสีดำหรือรองเท้าเดินป่า ให้สอดปลายขากางเกงไว้ภายในรองเท้าและใช้ประกอบกับเสื้อคอเปิดสีกากีแกมเขียวแบบ ก
 
(ข) กางเกงขายาวสีกากีแกมเขียวแบบฝึก ข ลักษณะเช่นเดียวกับกางเกงขายาวสีกากีแกมเขียวแบบปกติ เว้นแต่ที่บริเวณใต้ขอบกางเกงด้านหน้าใกล้แนวตะเข็บกางเกงด้านข้าง มีกระเป๋าเป็นกระเป๋าเจาะข้างละ ๑ กระเป๋า ปากกระเป๋าเฉียงไม่มีปก และที่ใต้ขอบกางเกงบริเวณตะโพก ด้านหลังมีกระเป๋าหลังข้างละ ๑ กระเป๋า เป็นกระเป๋าเจาะรูปสี่เหลี่ยม มีปกรูปสี่เหลี่ยมขัดดุม ๒ ดุม ตรงมุมปก ตรงแนวตะเข็บกางเกงทั้งสองข้างมีกระเป๋าปะยืดชายข้างละ ๑ กระเป๋า ตัวกระเป๋าเป็นรูปสี่เหลี่ยมตรงกลางพับจีบ ๒ จีบ ชายหน้าและชายล่างเย็บติดกับขากางเกง ชายหลังพับจีบเพื่อให้ขยายได้มีปกรูปสี่เหลี่ยม ชายปกด้านบนและด้านหน้าเย็บติดกับขากางเกง ขัดดุมที่กึ่งกลางปก และมุมปกที่เปิดแห่งละ ๑ ดุม รังดุมทั้งหมดซ่อนไว้ด้านในของฝากระเป๋า เมื่อสวมประกอบกับรองเท้าสูงครึ่งน่องสีดำหรือรองเท้าเดินป่า ให้สอดปลายขากางเกงไว้ภายในรองเท้าและใช้ประกอบกับเสื้อคอเปิดสีกากีแกมเขียวแบบ ข”
 
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๔ และข้อ ๒๕ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๔)ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหารและเครื่องแบบผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพ.ศ. ๒๕๒๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ข้อ ๒๔ เสื้อ มี ๒ ชนิด คือ
 
(๑) เสื้อสีขาวปกคอบัวมนแขนยาว ตัวเสื้อด้านหน้าผ่าตลอด ไม่มีสาบ ที่คอและแนวอกมีดุม ๕ ดุม แขนเสื้อยาวรัดข้อมือ ขัดดุมที่ข้อมือข้างละ ๑ ดุม ที่ไหล่ทั้งสองข้างมีอินทรธนูอ่อนขัดดุมติดกับด้านคอเสื้อข้างละ ๑ ดุม จากอินทรธนูตามแนวดิ่งถึงชายเสื้อทั้งสองข้าง ตีเกล็ดข้างละ ๕ เกล็ดพองาม ใช้ผูกคอซองด้วยผ้าสีกากีแกมเขียว ดุมทั้งสิ้นใช้ดุมโลหะสีทองขนาดเล็ก เมื่อสวมเสื้อนี้ให้สอดชายเสื้อไว้ภายในกระโปรงสีกากีแกมเขียว
 
(๒) เสื้อคอเปิดสีกากีแกมเขียว มี ๒ แบบ ลักษณะและการใช้เช่นเดียวกับเสื้อคอเปิดสีกากีแกมเขียวของนักศึกษาวิชาทหารชาย ยกเว้นการใช้เสื้อยืดประกอบ ให้นักศึกษาวิชาทหารหญิงใช้เสื้อยืดคอกลมแขนสั้นสีกากีแกมเขียวประกอบเท่านั้น
 
ข้อ ๒๕ กระโปรงและกางเกง มีดังนี้ คือ
 
(๑) กระโปรงสีกากีแกมเขียว ยาวปิดเข่าพอสมควร มีจีบพับทบ ๒ ใน ๓ ของกระโปรงทางกึ่งกลางด้านหน้าและด้านหลังขอบกระโปรง กว้าง ๑.๕ นิ้ว มีห่วงสำหรับสอดเข็มขัด กว้างไม่เกิน ๑ ซม. ด้านหน้า ๒ ห่วง ด้านหลัง ๒ ห่วง มีกระเป๋าด้านหน้าทั้งสองข้าง เป็นกระเป๋าเจาะเฉียง
 
(๒) กางเกงขายาวสีกากีแกมเขียวแบบฝึก มี ๒ แบบ ลักษณะและการใช้เช่นเดียวกับกางเกงขายาวสีกากีแกมเขียวแบบฝึกของนักศึกษาวิชาทหารชาย”
 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๔๑ และข้อ ๔๒ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหารและเครื่องแบบผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรนิรโทษกรรมให้แก่ผู้ที่ได้กระทำความผิดฐานกบฏจลาจล และผู้ที่ได้กระทำความผิดอันเกี่ยวเนื่องจากการกระทำการป้องกัน ระงับหรือปราบปรามการกบฏหรือจลาจล ในโอกาสที่พระพุทธศาสนาได้เจริญยั่งยืนมาครบ ๒๕ ศตวรรษ
“ข้อ ๔๑ เสื้อ มี ๒ ชนิด คือ
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยคำแนะนำและยินยอมของสภาผู้แทนราษฎร ดังต่อไปนี้
(๑) เสื้อคอพับสีกากีแกมเขียว ลักษณะและการใช้เช่นเดียวกับเสื้อคอพับสีกากีแกมเขียวของนักศึกษาวิชาทหารชาย และในบางโอกาสเสื้อแบบนี้จะใช้แขนสั้นเพียงข้อศอกก็ได้
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า "พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในโอกาสครบ ๒๕ พุทธศตวรรษ พ.ศ. ๒๔๙๙"
(๒) เสื้อคอเปิดสีกากีแกมเขียว มี ๒ แบบ ลักษณะและการใช้เช่นเดียวกับเสื้อคอเปิดสีกากีแกมเขียวของนักศึกษาวิชาทหารชาย
 
มาตรา ๒* พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๐๐ เป็นต้นไป
ข้อ ๔๒ กางเกง มี ๒ ชนิด ลักษณะและการใช้เช่นเดียวกับกางเกงของนักศึกษาวิชาทหารชายยกเว้นกางเกงขายาวสีกากีแกมเขียวแบบปกติปลายขากว้างไม่น้อยกว่า ๒๔ ซม. และไม่เกิน ๒๘ ซม.”
 
มาตรา ๓ บรรดาการกระทำของบุคคลใด ๆ ก่อนวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๙๙ หากเป็นความผิดตามกฎหมายลักษณะอาญาฐานกบฏภายในราชอาณาจักร ฐานกบฏภายนอกราชอาณาจักร ฐานก่อการจลาจล หรือตามกฎหมายอื่นซึ่งเป็นความผิดทำนองเดียวกันกับความผิดดังกล่าวแล้ว ก็ให้การกระทำเช่นนั้นไม่เป็นความผิดต่อไป และให้ผู้ที่ได้กระทำการนั้นพ้นจากการเป็นผู้กระทำความผิด และถ้าได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษแล้วก็ให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคยต้องคำพิพากษาว่าได้กระทำความผิดนั้น ถ้าผู้นั้นรับโทษอยู่ ก็ให้การลงโทษนั้นสิ้นสุดลง
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๕๗ และข้อ ๕๘ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๔)
 
ความในมาตรานี้มิให้ใช้บังคับแก่บุคคลผู้กระทำความผิดฐานกบฏ ฐานก่อการจลาจล หรือความผิดทำนองเดียวกันกับความผิดดังกล่าว ซึ่งไม่ได้ตัวมาเพื่อดำเนินคดีก่อนวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๙
ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหารและเครื่องแบบผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร
 
มาตรา ๔  บรรดาการกระทำของบุคคลใด ๆ ก่อนวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๙ อันเกี่ยวเนื่องจากการป้องกันระงับหรือปราบปรามการกบฏ การก่อการจลาจล หรือการกระทำความผิดตามกฎหมายอื่นซึ่งเป็นความผิดทำนองเดียวกันกับความผิดดังกล่าว หรือการพยายาม หรือการตระเตรียมกระทำการดังกล่าว หากเป็นความผิดตามกฎหมายใด ๆ ก็ให้การกระทำเช่นนั้นไม่เป็นความผิดต่อไป และให้ผู้ที่ได้กระทำการนั้นพ้นจากการเป็นผู้กระทำความผิด และถ้าได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษแล้ว ก็ให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคยต้องคำพิพากษาว่าได้กระทำความผิดนั้น ถ้าผู้นั้นรับโทษอยู่ ก็ให้การลงโทษนั้นสิ้นสุดลง และให้ผู้กระทำการนั้นพ้นจากความรับผิดโดยสิ้นเชิง
พ.ศ. ๒๕๒๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
 
มาตรา ๕  ความผิดตามกฎหมายใดจะถือว่าเป็นความผิดทำนองเดียวกันกับความผิดฐานกบฏภายในราชอาณาจักร ฐานกบฏภายนอกราชอาณาจักร หรือฐานก่อการจลาจลตามมาตรา ๓ หรือมาตรา ๔ ให้เป็นไปตามคำวินิจฉัยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
“ข้อ ๕๗ เสื้อ มี ๒ ชนิด คือ
 
มาตรา ๖  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแห่งท้องที่ ผู้พิพากษาศาลแห่งท้องที่หนึ่งนาย อัยการแห่งท้องที่หนึ่งนาย เป็นคณะกรรมการมีหน้าที่ตรวจสอบผู้ซึ่งจะได้รับนิรโทษกรรมซึ่งถูกศาลพิพากษาลงโทษคดีถึงที่สุดแล้วและยังมิได้พ้นโทษไป หรือคดียังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล และส่งรายชื่อต่อศาลหรืออัยการแห่งท้องที่ เพื่อศาลหรืออัยการแห่งท้องที่นั้นออกหมายสั่งปล่อยหรือถอนฟ้อง แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้ปล่อยตัวไปตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเป็นต้นไป
(๑) เสื้อคอปกสีกากีแกมเขียว ที่แนวอกมีดุม ๓ ดุม แขนยาวไม่รัดข้อมือหรือแขนสั้นเหนือข้อศอก
 
ในกรณีที่ผู้ได้รับนิรโทษกรรมถูกลงโทษหรือถูกฟ้องความผิดฐานอื่นซึ่งไม่ได้รับนิรโทษกรรมรวมอยู่ในคดีเดียวกันกับความผิดที่ได้รับนิรโทษกรรมด้วย ให้ศาลหรืออัยการออกหมายสั่งปล่อยหรือถอนฟ้องเฉพาะความผิดที่ได้รับนิรโทษกรรม แล้วแต่กรณี
ไม่เกิน ๕ ซม. ปลายแขนพับทบ มีกระเป๋าล่างข้างละ ๑ กระเป๋า เป็นกระเป๋าปะมีแถบตรงกึ่งกลาง
 
ในกรณีที่อัยการขอถอนฟ้องตามความในมาตรานี้ ให้ศาลสั่งอนุญาตให้ถอนฟ้องได้ ถ้าการตั้งกรรมการบางนายดังกล่าวในวรรคแรกจะไม่สะดวกในการปฏิบัติ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอำนาจแต่งตั้งข้าราชการตามที่เห็นสมควรเป็นกรรมการแทนได้
ตามทางดิ่งไม่มีปก มุมกระเป๋าด้านล่างเป็นรูปตัดพองาม ปากกระเป๋าขัดดุม ๑ ดุม และมีอินทรธนูอ่อน
 
มาตรา ๗  ในส่วนที่เกี่ยวกับผู้ที่ถูกพิพากษาลงโทษ โดยศาลทหาร หรือผู้ถูกฟ้องในศาลทหาร ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแต่งตั้งข้าราชการเป็นคณะกรรมการตามที่เห็นสมควร มีหน้าที่ตรวจสอบผู้ซึ่งจะได้รับนิรโทษกรรมซึ่งถูกศาลทหารพิพากษาลงโทษคดีถึงที่สุดแล้ว และยังมิได้พ้นโทษไป หรือคดียังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลทหารและส่งรายชื่อต่อศาลทหาร หรืออัยการทหารเจ้าหน้าที่ เพื่อศาลทหาร หรืออัยการทหารเจ้าหน้าที่สั่งปล่อยหรือถอนฟ้อง แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้ปล่อยตัวไปตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเป็นต้นไปให้นำความในวรรคสองและวรรคสามของมาตรา ๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ขัดดุมข้างละ ๑ ดุม ดุมทั้งสิ้นใช้ดุมโลหะสีทองขนาดเล็ก
 
มาตรา ๘  ผู้ซึ่งจะได้รับนิรโทษกรรมผู้ใดยังมิได้ถูกฟ้องต่อศาล ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ระงับการสอบสวนฟ้องร้องผู้นั้นตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเป็นต้นไป ในกรณีที่ผู้ได้รับนิรโทษกรรมต้องหาว่ากระทำความผิดฐานอื่นซึ่งไม่ได้รับนิรโทษกรรมรวมอยู่ในคดีเดียวกันกับความผิดที่ได้รับนิรโทษกรรมด้วย ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ระงับการสอบสวนฟ้องร้องเฉพาะความผิดที่ได้รับนิรโทษกรรม
(๒) เสื้อคอเปิดสีกากีแกมเขียว มี ๒ แบบ ลักษณะและการใช้เช่นเดียวกับเสื้อคอเปิดสีกากี
 
มาตรา ๙  บุคคลผู้ได้รับนิรโทษกรรมตามพระราชบัญญัตินี้ ถ้าผู้ใดถูกเรียกเครื่องราชอิสริยาภรณ์คืน หรือถูกถอดจากยศหรือบรรดาศักดิ์ เนื่องจากการกระทำความผิดอันได้รับนิรโทษกรรมนั้น ถ้าประสงค์จะได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ยศหรือบรรดาศักดิ์คืนตามที่ได้รับอยู่เดิม ก็ให้ผู้นั้นแจ้งความประสงค์ไปยังสำนักคณะรัฐมนตรีเพื่อดำเนินการขอพระราชทานคืนให้ต่อไป
แกมเขียวของผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารชาย ยกเว้นการใช้เสื้อยืดประกอบ ให้ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารหญิง
 
มาตรา ๑๐ บุคคลที่ได้ระบุไว้ในมาตรา ๙ ถ้าเป็นบุคคลที่เคยได้รับเบี้ยหวัดหรือบำนาญมาแล้ว ก็ให้มีสิทธิได้รับเบี้ยหวัดหรือบำนาญตามเดิมถ้าบุคคลดังกล่าวเคยเป็นข้าราชการมาก่อน และยังไม่ได้รับเบี้ยหวัด บำเหน็จหรือบำนาญ ก็ให้ได้รับเบี้ยหวัด บำเหน็จหรือบำนาญเพราะเหตุทดแทนตาม กฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญที่ใช้อยู่ในขณะที่ออกจากราชการนั้น
ใช้เสื้อยืดคอกลมแขนสั้นสีกากีแกมเขียวประกอบเท่านั้น
 
การให้เบี้ยหวัด บำเหน็จหรือบำนาญตามพระราชบัญญัตินี้ไม่ผูกพัน รัฐบาลที่จะต้องจ่ายเงินเพิ่มหรือให้สิทธิใด ๆ เท่าเทียมกับข้าราชการที่ออกจากราชการโดยมิได้กระทำผิดหรือถูกลงโทษในการพิจารณาจ่ายเบี้ยหวัด บำเหน็จหรือบำนาญ ตามพระราชบัญญัตินี้ให้ถือว่าคำวินิจฉัยของกระทรวงการคลังเป็นเด็ดขาด 
ข้อ ๕๘ กระโปรงและกางเกง มีดังนี้ คือ
 
มาตรา ๑๑  สิทธิในการรับเบี้ยหวัดหรือบำนาญตามมาตรา ๑๐ ให้เกิดตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และให้เบิกจ่ายย้อนนับแต่วันที่กล่าวแล้วนี้ได้ แต่ต้องยื่นคำร้องขอรับเบี้ยหวัด บำเหน็จหรือบำนาญภายในกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
(๑) กระโปรงสีกากีแกมเขียว ยาวปิดเข่าพอสมควร ไม่มีจีบทบด้านหน้าหรือหลัง
 
มาตรา ๑๒  ให้นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ชายกระโปรงบานเล็กน้อย และไม่มีกระเป๋า
 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
(๒) กางเกงขายาวสีกากีแกมเขียวแบบฝึก มี ๒ แบบ ลักษณะและการใช้เช่นเดียวกับ
 
จอมพล ป. พิบูลสงคราม
กางเกงขายาวสีกากีแกมเขียวแบบฝึกของผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารชาย”
 
นายกรัฐมนตรี
<center>ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘</center>
 
+---------------------------------------------------------------------------------------------+
<center>{{Font-size|120%|พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ}}<br><br></center>
<center>รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม</center>
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ ในโอกาสที่พระพุทธศาสนาได้ยั่งยืนมาครบ ๒๕ ศตวรรษ ทางราชการจะได้บำเพ็ญกุศล เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสนี้ การให้อภัยทานถือว่าเป็นกุศลอย่างหนึ่ง นอกจากรัฐบาลจะได้ดำเนินการเพื่อให้มีการอภัยโทษแก่นักโทษทั้งหลายทั่วราชอาณาจักร โดยออกเป็นพระราชกฤษฎีกาเป็นการให้อภัยทานในโอกาสนี้แล้ว รัฐบาลเห็นว่าความผิดฐานกบฏจลาจลนั้น เป็นความผิดที่มุ่งร้ายต่อรัฐบาลหรือเกี่ยวกับการปกครองของรัฐบาล จึงน่าจะให้อภัยแก่ผู้ที่กระทำความผิดในลักษณะดังกล่าวนี้ เป็นการระงับเวรด้วยการไม่จองเวรตามพระธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยให้นิรโทษกรรมแก่ผู้กระทำความผิดฐานกบฏ หรือจลาจลเฉพาะผู้ที่ได้ตัวมาดำเนินคดี หรือผู้กระทำผิดอันเกี่ยวเนื่องจากการกระทำการป้องกัน ระงับหรือปราบปรามกบฏ หรือจลาจล หรือการพยายามหรือการตระเตรียมกระทำการดังกล่าว และให้ได้รับสิทธิบางประการที่สูญเสียไป เพื่อให้ผู้ได้รับนิรโทษกรรมในครั้งนี้ได้ระลึกถึงพระรัตนตรัย และปฏิบัติตนอยู่ในหลักพระธรรมซึ่งจะเป็นผลดีแก่ตนและประเทศชาติเป็นส่วนรวม ในการนี้จำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในโอกาสครบ ๒๕ พุทธศตวรรษ พ.ศ. ๒๔๙๙ ขึ้นใช้บังคับต่อไป
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรเพิ่มเครื่องแบบฝึกนักศึกษาวิชาทหารและเครื่องแบบฝึกผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร เพื่อกำหนดให้มีรูปแบบที่เหมาะสมกับสภาพอากาศของประเทศไทย และเกิดความคล่องตัวในการฝึกหรือการปฏิบัติหน้าที่ทั้งในที่ตั้งและภาคสนามยิ่งขึ้นจึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
 
:
3,398

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์