ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:Parintar/กระบะทราย"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
=== มติคณะรัฐมนตรี  เรื่อง การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว      ===
 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
<center><br>{{c|{{fs|140%|'''หมายกำหนดการ'''}} <ref> หน้า ๗
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๖ ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘</ref>}}
</center>
<center><br>{{c|{{fs|120%|'''ถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ในอภิลักขิตสมัยคล้ายวันสวรรคต
พุทธศักราช ๒๕๕๘'''}} }}<br><br></center>
<center>_______________<br><br><br></center>
 
เลขาธิการพระราชวัง รับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าฯ สั่งว่า วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน เป็นอภิลักขิตสมัยคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งทางราชการได้กำหนดถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ ณ สวนลุมพินี เพื่อระลึกในพระมหากรุณาธิคุณจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กำหนดดังนี้
 
<u>วันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน</u> เจ้าพนักงานเตรียมการและตกแต่งพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สวนลุมพินี ไว้พร้อม
 
เวลา ๑๔ นาฬิกา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ทรงวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ และทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ ทรงจุดธูปเทียนถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว แล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับ
 
<u>การแต่งกาย</u> แต่งเครื่องแบบปกติขาว
 
 
 
<center>{{c|{{fs|120%|'''สำนักพระราชวัง'''}} }}</center>
<center>วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๘
</center>
 
== เชิงอรรถ ==
 
{{reflist}}
 
 
 
 
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอว่า รัฐบาลจะเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จะทรงนำคนไทยทั่วประเทศและคนไทยทั่วโลกปั่นจักรยานอีกครั้งในกิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad” ในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ จึงขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนสนับสนุนการจัดกิจกรรมดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติ
 
----
{{แม่แบบ:ข้อมูลข่าวสารของราชการ-ไทย}}
 
[[หมวดหมู่:สำนักพระราชวังมติคณะรัฐมนตรี]]
 
[[หมวดหมู่:สำนักพระราชวัง]]
3,398

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์