ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:Parintar/กระบะทราย"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
=== มติคณะรัฐมนตรี  เรื่อง  การจัดกิจกรรมเฉลิมทรงสถาปนาสมเด็จพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโอรสาธิราชมกุฏราชกุมาร      ===
 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
 
หัวหน้าคณะปฏิวัติได้พิจารณาแล้วมีบัญชา เสนอสภาบริหารคณะปฏิวัติทราบและตั้งคณะกรรมการเตรียมงานในเรื่องการทรงสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชมกุฎราชกุมาร
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอว่า รัฐบาลจะเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จะทรงนำคนไทยทั่วประเทศและคนไทยทั่วโลกปั่นจักรยานอีกครั้งในกิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad” ในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ จึงขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนสนับสนุนการจัดกิจกรรมดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติ
 
----
3,398

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์