มหาวิทยาลัยราชภัฏ

จาก วิกิคำคม
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
w
วิกิพีเดีย มีบทความเกี่ยวกับ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎ กลุ่มภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2550 และ 2551

...พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๑ ขอแสดงความชื่นชมทุก ๆ คนที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จผู้สำเร็จการศึกษาถึงขั้นปริญญาเป็นบัณฑิต ย่อมได้รับการยกย่องว่ามีความรู้ ประพฤติดี เป็นผู้เจริญ ในโอกาสนี้ข้าพเจ้าจึงใคร่จะกล่าวถึงคุณสมบัติของผู้เจริญ ให้ท่านได้พิจารณา

ข้อหนึ่ง ผู้เจริญต้องใฝ่รู้ใฝ่เรียน ศึกษาหาความรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์อยู่เสมอ

ข้อสอง ผู้เจริญต้องยินดีในความสุจริต ในเหตุผลที่ถูกต้อง และในการทำความดี

ข้อสาม ผู้เจริญต้องรู้จักยอมรับและยินดีในความดีและความสำเร็จของผู้อื่น

ข้อสี่ ผู้เจริญต้องมีความเมตตา สุภาพ อ่อนโยน แต่หนักแน่น มั่นคง และเข้มแข็ง

ข้อห้า ผู้เจริญต้องรู้จักปฏิบัติตัวให้ถูกต้องเหมาะสมตามกาลเทศะและแบบแผนประเพณี

คุณสมบัติดังกล่าวนี้ ผู้ใดมีอยู่น้อยก็เจริญน้อย มีมากก็เจริญมาก ท่านทั้งหลายจึงชอบที่จะตรวจสอบตัวเองให้เห็นถ่องแท้ หากพบว่ายังขาดตกบกพร่องในข้อหนึ่งข้อใดให้เร่งสร้างเสริมให้เกิดมีบริบูรณ์ขึ้นในตน เพื่อจักได้เป็นผู้เจริญแท้ สมกับที่เป็นบัณฑิต.

ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ทุกคน และทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้มีความสุขความเจริญจงทั่วกัน...'

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ พระราโชวาทสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร วันจันทร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑


...พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏประจำปีนี้.

ขอแสดงความชื่นชมกับทุก ๆ คน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จทุกวันนี้ ความคิดที่ว่าการศึกษาให้จบตามหลักสูตร แล้วออกไปประกอบอาชีพตามแนวทางที่เรียนมานั้น ถือว่าเป็นความคิดที่คับแคบ เพราะผู้ที่มีความรู้ความคิดดังนั้นยากที่จะสร้างตัวสร้างฐานะได้ในสถานการณ์ปัจจุบัน. แท้จริงแล้ว ผู้มีความรู้ความสามารถถึงขั้นปริญญา ควรฝึกฝนตนเองให้สามารถทำ งานได้หลาย ๆ อย่าง หลาย ๆ รูปแบบ ไม่ควรจำกัดตัวเองให้แคบอยู่เฉพาะในวิชาที่ศึกษาสำเร็จมา. ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นงานอะไร เมื่อมีโอกาสก็ขอให้ยินดีและเต็มใจทำ เพราะงานที่สุจริตทุกอย่างล้วนมีค่าและมีเกียรติ และบุคคลที่มีความรู้ความสามารถจริง ๆ นั้น ไม่ว่าจะจับงานใดย่อมทำได้ และหาทางก้าวหน้าได้เสมอ. ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยัน มีความสังเกตจดจำ ที่ดี ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบความสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น หรือเจริญขึ้นเกินกว่าที่คาดหวังไว้ก็ได้. ดังที่ปรากฏว่าผู้ที่จบการศึกษาอย่างหนึ่งแต่ทำงานอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งไม่ตรงกับวุฒิหรือตํ่ากว่าวิทยฐานะ ต่างก็ประสบความสำเร็จในอาชีพการงานอย่างยอดเยี่ยมมาแล้วมากมาย ทั้งในภาครัฐและเอกชนหรือในงานอิสระ. จึงขอให้บัณฑิตได้มั่นใจว่าไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใด เมื่อมีความรู้ความสามารถแท้จริงอยู่กับตัวไม่ต้องกลัวอับจน.

ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ข้าพเจ้าขอมอบปริญญาบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป. ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ทุกคน และทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ มีความสุขความเจริญจงทั่วกัน...

พระราโชวาทสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำ เร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร วันพุธ ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒