มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

จาก วิกิคำคม
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา“ การที่ตั้งมหาวิทยาลัยสุโขทัยนี้ ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยสมัยใหม่ ที่จะให้ผู้ที่ความสามารถ และมีความปรารถนาที่จะเรียน ศึกษาวิทยาการ วิชาการ ก้าวหน้ากว้างขวางได้เพราะว่าได้ชื่อว่าคนไทยก็มีความเฉลียวฉลาด ขาดแต่โอกาสที่จะได้ขยายความรู้ขยายความสามารถของตน คนฉลาดที่ได้แสดงแล้วว่าเมื่อมีโอกาสก็ไปเรียนในขั้นสูง จะเรียกได้ว่าทัดเทียมอารยประเทศไม่แพ้คนอื่น อาจจะดีกว่าคนอื่นด้วยซ้ำ ฉะนั้น ก็สมควรที่จะบริการให้แก่ประชาชนคนไทยได้มีโอกาสที่จะเล่าเรียน ”
— 'พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช' พระราชทานในโอกาสที่ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน (อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขณะนั้น) นำนายมงคล กาญจนพาสน์ เฝ้าทูลเกล้าฯ ถวายที่ดินเพื่อพระราชทานแก่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2524

“ มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราชมีจุดประสงค์สำคัญอย่างหนึ่งว่าจะส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงโดยยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาคุณภาพของบุคคลให้แต่ละบุคคลสามารถสร้างความเจริญมั่นคงแก่ตนเอง สังคม และ บ้านเมือง ให้ยิ่งขึ้นดังนี้บัณฑิตของสถาบันนี้ย่อมจะต้องเข้าใจแน่ตระหนักถึงคุณค่าของวิชาความรู้ หรือ ศิลปวิทยาการทั้งปวงว่าคือปัจจัยสำคัญที่สุด ในการสร้างความเจริญ แต่นอกจากวิชาความรู้แล้วยังมีอีกสิ่งหนึ่งซึ่งทุกคนจำเป็นต้องมี คือ วินัย เพราะวินัยนั้นเป็นพื้นฐานรองรับวิชาความรู้ ช่วยให้บุคคลทรงคุณความรู้อยู่ได้ และส่งเสริมให้สามารถนำความรู้มาปฏิบัติการให้เกิดประโยชน์ได้ ”
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2525 ณ อาคารใหม่สวนอัมพร กรุงเทพมหานคร วันที่ 26 มีนาคม 2527

“ ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ส่วนใหญ่เป็นผู้มีหน้าที่การงานทำอยู่แล้ว แต่ก็อุตสาหะขวนขวายศึกษาพัฒนาตนเอง. กล่าวได้ว่า ทุกคนเป็นผู้รักดี รักเจริญ อย่างแท้จริง. ความรักดีรักเจริญนี้สำ คัญมาก เพราะเป็นสิ่งที่จะช่วยให้คนเรามีสติรู้ตัวและปัญญารู้คิดกำกับตัวอยู่เสมอว่า สิ่งใดเป็นความชั่วความเสื่อม ที่ควรละเว้นหรือกำ จัด และสิ่งใดเป็นความดีความเจริญที่ควรประพฤติปฏิบัติ. ผู้รักดีรักเจริญ จะยึดมั่นปฏิบัติมั่นในสิ่งที่พิจารณารู้ชัดด้วยสติปัญญาแล้วว่าเป็นทางแห่งความดีความเจริญ ไม่ปล่อยตัวปล่อยใจให้เมามัวหลงผิดประพฤติปฏิบัติในทางชั่วทางเสื่อม. หากท่านทั้งหลายจะได้รักษาคุณสมบัติข้อนี้ไว้ให้มั่นคงเหนียวแน่นแล้ว ก็เชื่อว่าแต่ละคนจะใช้ความรู้ความคิดความสามารถที่มีอยู่ สร้างสรรค์ความดีความเจริญให้แก่ตน แก่สังคมและแก่ชาติบ้านเมืองได้อย่างงดงาม ”
— 'สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร' ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำ ปีการศึกษา ๒๕๕๐ ณ อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วันศุกร์ ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๒