วันเด็กแห่งชาติ

จาก วิกิคำคม
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

วันเด็กแห่งชาติ ในประเทศไทย ตรงกับวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปี เป็นวันหยุดราชการที่มิได้ชดเชยในวันทำงานถัดไป มีการให้คำขวัญวันเด็กทุกปีโดยนายกรัฐมนตรีไทย เริ่มต้นจัดงานวันเด็กครั้งแรกเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม ค.ศ. 1955 โดยได้กำหนดให้วันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม เป็นวันเด็กแห่งชาติ จนกระทั่งในปี ค.ศ. 1963 ได้มีมติเปลี่ยนแปลงวันเด็กแห่งชาติมาเป็นวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม โดยเริ่มจัดงานวันเด็กในปี ค.ศ. 1964 เป็นต้นมา

คำขวัญวันเด็ก[แก้ไข]

คำขวัญวันเด็ก เป็นคำขวัญที่นายกรัฐมนตรีมอบให้เด็กไทย เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติของทุกปี โดยคำขวัญวันเด็กมีขึ้นครั้งแรก เมื่อ ค.ศ. 1956 ในสมัยที่จอมพล แปลก พิบูลสงคราม ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และตั้งแต่ ค.ศ. 1959 จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ซึ่งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญวันเด็กให้ จึงได้ถือเป็นธรรมเนียมสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

ปี นายกรัฐมนตรี คำขวัญ
1956 จอมพล แปลก พิบูลสงคราม จงบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและส่วนรวม
1959 จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่รักความก้าวหน้า[1]
1960 ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่รักความสะอาด[1]
1961 ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่อยู่ในระเบียบวินัย[1]
1962 ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่ประหยัด[1]
1963 ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่มีความขยันหมั่นเพียรมากที่สุด[1]
1965 จอมพล ถนอม กิตติขจร เด็กจะเจริญต้องรักเรียนเพียรทำดี[1]
1966 เด็กที่ดีต้องมีสัมมาคารวะ มานะ บากบั่น และสมานสามัคคี[1]
1967 อนาคตของชาติจะสุกใส หากเด็กไทยแข็งแรง เรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย[1]
1968 ความเจริญและความมั่นคงของชาติไทยในอนาคต ขึ้นอยู่กับเด็กที่มีวินัย มีความเฉลียวฉลาด และรักชาติยิ่ง[1]
1969 รู้เรียน รู้เล่น รู้สามัคคี เป็นความดีที่เด็กพึงจำ[1]
1970 เด็กประพฤติดีและศึกษาดี ทำให้มีอนาคตแจ่มใส[1]
1971 ยามเด็กจงหมั่นเรียนเพียรกระทำดี เติบใหญ่จะได้มีความสุขความเจริญ[1]
1972 เยาวชนฝึกตนดี มีความสามารถ[1]
1973 เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติเจริญ[1]
1974 สัญญา ธรรมศักดิ์ สามัคคีคือพลัง[1]
1975 เด็กดีคือทายาทของชาติไทย ต้องร่วมใจร่วมพลังสร้างความสามัคคี[1]
1976 หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช เด็กที่ต้องการเห็นอนาคตของชาติรุ่งเรือง จะต้องทำตัวให้ดีมีวินัยเสียแต่บัดนี้[1]
1977 ธานินทร์ กรัยวิเชียร รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นคุณสมบัติของเยาวชนไทย[1]
1978 พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติมั่นคง[1]
1979 เด็กไทยคือหัวใจของชาติ[1]
1980 อดทน ขยัน ประหยัด เป็นคุณสมบัติของเด็กไทย[1]
1981 พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เด็กไทยมีวินัย ใจสัตย์ซื่อ รู้ประหยัด เคร่งครัดคุณธรรม[1]
1982 ขยันศึกษา ใฝ่หาความรู้ เชิดชูชาติศาสน์กษัตริย์ เป็นคุณสมบัติของเด็กไทย[1]
1983 รู้หน้าที่ ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด มีวินัยและคุณธรรม[1]
1984 รักวัฒนธรรมไทย ใฝ่ดีมีความคิด สุจริตใจมั่น หมั่นศึกษา[1]
1985 สามัคคี นิยมไทย มีวินัย ใฝ่คุณธรรม[1]
1986 นิยมไทย มีวินัย ใช้ประหยัด ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม[1]
1987
1988
1989 พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม[1]
1990
1991 รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำชาติพัฒนา[1]
1992 อานันท์ ปันยารชุน สามัคคี มีวินัย ใฝ่ศึกษา จรรยางาม[1]
1993 ชวน หลีกภัย ยึดมั่นประชาธิปไตย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม[1]
1994
1995 สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม[1]
1996 บรรหาร ศิลปอาชา มุ่งหาความรู้ เชิดชูความเป็นไทย หลีกไกลยาเสพติด[1]
1997 พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ รู้คุณค่าวัฒนธรรมไทย ตั้งใจใฝ่ศึกษา ไม่พึ่งพายาเสพติด[1]
1998 ชวน หลีกภัย ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย[1]
1999
2000 มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำประชาธิปไตย[1]
2001
2002 พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร เรียนให้สนุก เล่นให้มีความรู้ สู่อนาคตที่สดใส[1]
2003 เรียนรู้ตลอดชีวิต คิดอย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี[1]
2004 รักชาติ รักพ่อแม่ รักเรียน รักสิ่งดี ๆ อนาคตดีแน่นอน[1]
2005 เด็กรุ่นใหม่ ต้องขยันอ่าน ขยันเรียน กล้าคิด กล้าพูด[1]
2006 อยากฉลาด ต้องขยันอ่าน ขยันคิด[1]
2007 พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ มีคุณธรรมนำใจ ใช้ชีวิตพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข[1]
2008 สามัคคี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม[1]
2009 อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ฉลาดคิด จิตบริสุทธิ์ จุดประกายฝัน ผูกพันรักสามัคคี[1]
2010 คิดสร้างสรรค์ ขยันใฝ่รู้ เชิดชูคุณธรรม[1]
2011 รอบคอบ รู้คิด มีจิตสาธารณะ[1]
2012 ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร สามัคคี มีความรู้ คู่ปัญญา คงรักษาความเป็นไทย ใส่ใจเทคโนโลยี[2]
2013 รักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา นำพาไทยสู่อาเซียน[1]
2014 กตัญญู รู้หน้าที่ เป็นเด็กดี มีวินัย สร้างไทย ให้มั่นคง[3]
2015 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต[4]
2016 เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต“

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้ไข]

  1. 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22 1.23 1.24 1.25 1.26 1.27 1.28 1.29 1.30 1.31 1.32 1.33 1.34 1.35 1.36 1.37 1.38 1.39 1.40 1.41 1.42 1.43 1.44 1.45 1.46 ""รักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา นำพาไทยสู่อาเซียน" คำขวัญวันเด็กปี 56 จากนายกฯ ปู". ผู้จัดการ. 13 ธันวาคม 2555. Archived from the original. You must specify the date the archive was made using the |archivedate= parameter. เรียกข้อมูลเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2555. 
  2. ""ยิ่งลักษณ์" มอบคำขวัญวันเด็กปี 55 "สามัคคี มีความรู้ คู่ปัญญา คงรักษาความเป็นไทย ใส่ใจเทคโนโลยี"". ผู้จัดการ. 22 ธันวาคม 2554. Archived from the original. You must specify the date the archive was made using the |archivedate= parameter. เรียกข้อมูลเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2555. 
  3. "‘นายกฯปู’ มอบคำขวัญวันเด็กปี 57 ยันจัดงานยิ่งใหญ่ที่ทำเนียบฯ". ข่าวสด. 17 ธันวาคม 2556. Archived from the original. You must specify the date the archive was made using the |archivedate= parameter. เรียกข้อมูลเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2556. 
  4. "นายกฯมอบคำขวัญวันเด็กปี 58 "ความรู้ คุณธรรม นำสู่อนาคต"". ผู้จัดการ. 3 ธันวาคม 2557. Archived from the original. You must specify the date the archive was made using the |archivedate= parameter. เรียกข้อมูลเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557.