วิทยาลัยเสนาธิการทหาร

จาก วิกิคำคม
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร[แก้ไข]

วันจันทร์ ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๐๑๕[แก้ไข]

“ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้า มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะ แก่ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สาเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รวมทั้ง สถาบันการศึกษาชั้นสูงฝ่ายทหาร อีกวาระหนึ่ง. ขอแสดงความชื่นชมด้วยกับทุก ๆ ท่าน ที่ได้รับ เกียรติและความสาเร็จ.

ท่านทั้งหลายล้วนแต่เป็นผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานทั้งฝ่ายทหารและพลเรือน ทั้งได้เข้ารับการศึกษาอบรมเป็นพิเศษในสถาบันการรักษาความมั่นคงของชาติมาแล้ว ย่อมเข้าใจ ในสถานการณ์ของบ้านเมืองเป็นอย่างดี และทราบโดยตระหนักอีกว่า การจรรโลงรักษาความเจริญ มั่นคงของประเทศชาตินั้น อยู่ที่ความร่วมมือร่วมใจของทุกคนในชาติที่จะปฏิบัติงานทุกด้านอย่างมี ประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพ. ดังนั้น ไม่ว่าท่านจะอยู่ในตาแหน่งใด หรือทางานในฝ่ายใดก็ตาม ในฐานะที่เป็นผู้บริหารระดับสูง จึงควรอย่างยิ่งที่จะได้ตั้งใจปฏิบัติบริหารงาน ด้วยความอุตสาหะเสียสละ และด้วยความสุจริตบริสุทธิ์ใจ ให้หน่วยงานของตนมีสมรรถภาพอันเข้มแข็งแข็งแกร่ง ทั้งในการปฏิบัติภาระหน้าที่ในความรับผิดชอบ และในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นหน่วยอื่น. ถ้าทุกคนเข้าใจและปฏิบัติได้ดังนี้ ผลสาเร็จของงานที่แต่ละคนแต่ละฝ่ายปฏิบัติ ก็จะประกอบ เกื้อหนุนกันขึ้นเป็นรากฐานอย่างสาคัญ ที่จะสร้างเสริมให้ประเทศชาติของเรามีความเจริญมั่นคงได้ ในที่สุด. ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้ทุกท่านมีความเข้มแข็ง แน่วแน่ ทั้งในความคิด จิตใจ และการกระทาทุกสิ่ง เพื่อสามารถจรรโลงรักษาชาติบ้านเมือง ให้ดารงมั่นอยู่ด้วยความเจริญร่มเย็น ทั้งขอให้ประสบแต่ความสุข ความสาเร็จ และความสวัสดี จงทุกเมื่อทั่วกัน

”

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้ไข]