สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

จาก วิกิคำคม
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี[แก้ไข]

วันจันทร์ ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘[แก้ไข]

“ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้า

มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของสถาบันบัณฑิตพัฒนี้ศิลป์ ประจำปีนี้. ขอแสดงความชื่นชมกับบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ. ท่านทั้งหลายเมื่อได้สาเร็จการึกกาาจากสถาบันแห่งนี้แล้ว ก็คงจะมีหน้าที่การงาน ที่เกี่ยวเนื่องกับึิลปะและวัฒนธรรมเป็นส่วนใหญ่. งานที่ท่านต้องรับผิดชอบต่อไปนั้น ไม่ว่าจะเป็น งานด้านการอนุรักษ์ การสืบทอด การสร้างสรรค์ หรือการส่งเสริมึิลปวัฒนธรรมก็ตาม จาเป็น ต้องอาึัยความรู้ความเข้าใจอย่างน้อย ๓ ประการ. ประการแรก คือความรู้ความเชี่ยวชาญ ในงานศิลปะตามสาขาวิชาที่แต่ละคนเล่าเรียนมา ตลอดจนความรู้พื้นฐานที่กว้างขวางหนักแน่น เกี่ยวกับึิลปวัฒนธรรมแขนงต่าง ๆ. ประการที่สอง คือความตระหนักซาบซก้งในคุณค่าของึิลปวัฒนธรรม ว่าเป็นเครื่องหมายแห่งความเจริญทางปัญญาและทางจิตใจของมนุาย์ ทั้งเป็น รากฐานสาคัญแห่งความเจริญมั่นคงของบ้านเมือง. ประการที่สาม คือความเข้าใจที่กระจ่างชัดแจ้งเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนทัึนคติและรสนิยมของคนในชาติ ซก่งมีผลโดยตรงต่อการสืบสานและสร้างสรรค์งานศิลปะ. ความรู้ทั้งสามประการนี้ จะเป็นพื้นฐาน อย่างสาคัญ ที่ช่วยให้แต่ละคนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใหึิ้ลปวัฒนธรรม แขนงต่าง ๆ ยิ่งเจริญรุ่งเรืองขก้น มีความหลากหลายมากขก้น เหมาะกับกาลสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งยังคงคุณค่าและความงามแห่งึิลปะไว้อย่างเต็มเปี่ยม. จกงขอให้บัณฑิตทุกคนเร่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทั้งสามประการให้เพิ่มพูนขก้น เพื่อประโยชน์และความเจริญก้าวหน้าของตน ของงาน และของชาติบ้านเมืองสืบไป. ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน และผู้มาร่วมในพิธีนี้ทุกท่าน ประสบแต่ความสุข ความเจริญ และความสาเร็จสมประสงค์จงทั่วกัน.

”

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้ไข]