สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร/10.01.2011

จาก วิกิคำคม
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

พระราโชวาทสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก

“ วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ให้ข้าพเจ้ามามอบธงประจารุ่นลูกเสือชาวบ้านจังหวัดพิษณุโลก แทนพระองค์. ข้าพเจ้ายินดีมาก ที่ได้มาพบกับท่านทั้งหลาย และได้ทราบว่า กิจการลูกเสือชาวบ้านในจังหวัดนี้ดาเนินต่อเนื่อง มาด้วยดี ควรที่ผู้มีส่วนร่วมในกิจการนี้จะถือเป็นกาลังใจ ที่จะปฏิบัติงานต่อไปให้ก้าวหน้า และได้ผลเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมยิ่ง ๆ ขึ้น. การที่จะดาเนินการให้ได้ผลดังกล่าว ท่านทั้งหลายจาเป็นต้องพิจารณาทบทวน ให้เข้าใจชัด ถึงวัตถุประสงค์และหลักการของลูกเสือชาวบ้านก่อน ว่ากิจการลูกเสือชาวบ้านนี้ ริเริ่มขึ้นด้วยความตั้งใจดี และดาเนินการทุกอย่างด้วยความบริสุทธิ์ เพื่อสร้างเสริมความรู้ ความสามารถของชาวบ้าน ในการปรับปรุงพัฒนาตนเองและในการช่วยเหลือกัน ตั้งแต่ระดับ ครอบครัว ระดับหมู่บ้าน ขึ้นไปจนถึงระดับจังหวัดและประเทศ ซึ่งจะส่งผลให้แต่ละคนมีชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีความสามัคคีปรองดอง และสามารถรวมกาลังเพื่อช่วยเหลือกันและกัน ได้เข้มแข็งขึ้น. ลูกเสือชาวบ้านทุกคนจะต้องรักษาเจตนาที่ดีที่บริสุทธิ์นี้ไว้ให้เที่ยงแท้และมั่นคง จะละทิ้งหรือแปรเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไม่ได้เป็นอันขาด. กิจการลูกเสือชาวบ้านที่ท่านศรัทธา และร่วมอยู่ จึงจะคงคุณค่าเต็มเปี่ยม และอานวยประโยชน์ในการเสริมสร้างความดี ความเจริญ พร้อมทั้งความผาสุกมั่นคง ให้แก่ตน แก่หมู่คณะ และประเทศชาติได้แท้จริงและยั่งยืนตลอดไป. ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้ท่านทุกคนที่มาร่วม ชุมนุมในพิธีนี้ ประสบแต่ความสุขสวัสดี มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตและกิจการงาน สมตามที่ มุ่งปรารถนาทุกประการ.

”