สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร/13.01.2011

จาก วิกิคำคม
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

พระราโชวาทสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมารในโอกาสที่บุคลากรทางการลูกเสือ และผู้มีอุปการคุณต่อกิจการลูกเสือ เข้าเฝ้า ฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ และเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ ๑ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา

“ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้า

มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ และเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ ๑ ในวาระนี้. ขอแสดงความยินดีกับท่านที่ได้รับเกียรติและการยกย่องครั้งนี้ทุกคน. กิจการลูกเสือนี้ เป็นปัจจัยสาคัญยิ่งอย่างหนึ่งในการพัฒนาเยาวชนให้มีคุณสมบัติในตัวสูงขึ้น เช่น มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย รู้จักเสียสละ และรู้จักใช้ความคิดอย่างฉลาดเพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ตนแก่ส่วนรวม. ท่านทั้งหลายคงจะเข้าใจ ในประโยชน์ข้อนี้เป็นอย่างดี จึงได้ร่วมมือกันดาเนินงานและสนับสนุนกิจการลูกเสือมาโดยตลอด. ขอให้ทุกท่านได้ร่วมมือร่วมงานกันต่อไป ให้ยิ่งเข้มแข็งหนักแน่นและต่อเนื่อง เพื่อให้กิจการลูกเสือ ที่ท่านศรัทธาและร่วมอยู่ สามารถอานวยประโยชน์ให้แก่เยาวชนและประเทศชาติของเราได้กว้างขวาง ยิ่ง ๆ ขึ้นไป. ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้ท่านทุกคนมีความสุข ความเจริญ พร้อมทั้งความสาเร็จสมประสงค์ในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ.

”