สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร/15.01.2011

จาก วิกิคำคม
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

พระราโชวาทสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

“ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้า มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยสุโขทัย

ธรรมาธิราชประจาปีนี้. ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติ และความสาเร็จ. การสร้างความสาเร็จในชีวิต รวมทั้งความสาเร็จในกิจการงานทุกอย่างนั้น ต้องอาศัย ปัจจัยสาคัญประกอบกันถึงสามส่วน. ส่วนที่หนึ่ง ได้แก่ความรู้ความชานาญในหลักวิชา ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐาน หรือเป็นเครื่องมือปฏิบัติงาน. ส่วนที่สอง ได้แก่ความตั้งใจมั่น ความละเอียดรอบคอบ และความอุตสาหะพยายาม ซึ่งเป็นเครื่องช่วยให้ทาการสาเร็จลุล่วงได้ตลอด โดยไม่ผิดพลาดบกพร่อง หรือทอดทิ้งละวางเสียกลางคัน. ส่วนที่สาม ได้แก่สติความรู้ตัว และปัญญาความรู้ชัด ที่จะ หยุดคิดพิจารณาสิ่งที่จะทาทุกอย่าง ให้เป็นไปโดยถูกต้องเที่ยงตรงตามหลักวิชา หลักของเหตุผล และหลักธรรม ซึ่งจะช่วยให้ดาเนินชีวิตและกิจการงานไปในทางที่ดีที่เจริญ. บัณฑิตไม่ว่าจะทาการใด หากตั้งใจพยายามใช้ปัจจัยทั้งสามส่วนให้ครบถ้วน ก็มั่นใจได้ว่า แต่ละคนจะประสบความสาเร็จ และความเจริญรุ่งเรืองอย่างแน่นอน. ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ข้าพเจ้าขอมอบปริญญาบัตรให้แก่ ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และขออวยพรให้ทุกท่าน ประสบแต่ความสุขและความสาเร็จสมประสงค์จงทั่วกัน.

”