สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร/17.08.2015

จาก วิกิคำคม
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

พระราโชวาทสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะแก่ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สาเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรวิทยาลัยเสนาธิการทหาร วิทยาลัยการทัพบก วิทยาลัยการทัพเรือ วิทยาลัยการทัพอากาศ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ และโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร

“ ขอแสดงความชื่นชมด้วยกับทุก ๆ ท่าน ที่ได้รับ เกียรติและความสาเร็จ.

ท่านทั้งหลายล้วนแต่เป็นผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานทั้งฝ่ายทหารและพลเรือน ทั้งได้เข้ารับการศึกษาอบรมเป็นพิเศษในสถาบันการรักษาความมั่นคงของชาติมาแล้ว ย่อมเข้าใจ ในสถานการณ์ของบ้านเมืองเป็นอย่างดี และทราบโดยตระหนักอีกว่า การจรรโลงรักษาความเจริญ มั่นคงของประเทศชาตินั้น อยู่ที่ความร่วมมือร่วมใจของทุกคนในชาติที่จะปฏิบัติงานทุกด้านอย่างมี ประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพ. ดังนั้น ไม่ว่าท่านจะอยู่ในตาแหน่งใด หรือทางานในฝ่ายใดก็ตาม ในฐานะที่เป็นผู้บริหารระดับสูง จึงควรอย่างยิ่งที่จะได้ตั้งใจปฏิบัติบริหารงาน ด้วยความอุตสาหะเสียสละ และด้วยความสุจริตบริสุทธิ์ใจ ให้หน่วยงานของตนมีสมรรถภาพอันเข้มแข็งแข็งแกร่ง ทั้งในการปฏิบัติภาระหน้าที่ในความรับผิดชอบ และในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นหน่วยอื่น. ถ้าทุกคนเข้าใจและปฏิบัติได้ดังนี้ ผลสาเร็จของงานที่แต่ละคนแต่ละฝ่ายปฏิบัติ ก็จะประกอบ เกื้อหนุนกันขึ้นเป็นรากฐานอย่างสาคัญ ที่จะสร้างเสริมให้ประเทศชาติของเรามีความเจริญมั่นคงได้ ในที่สุด. ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้ทุกท่านมีความเข้มแข็ง แน่วแน่ ทั้งในความคิด จิตใจ และการกระทาทุกสิ่ง เพื่อสามารถจรรโลงรักษาชาติบ้านเมือง ให้ดารงมั่นอยู่ด้วยความเจริญร่มเย็น ทั้งขอให้ประสบแต่ความสุข ความสาเร็จ และความสวัสดี จงทุกเมื่อทั่วกัน.

”