สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร/26.04.2001

จาก วิกิคำคม
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

พระราชดำรัสสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร

“ ท่านเอกอัครราชทูต

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้รับอักษรสาส์นตราตั้งจากท่านประธานาธิบดีแห่ง ไอร์แลนด์ แต่งตั้งท่านเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งไอร์แลนด์ประจำ ประเทศไทย พร้อมด้วยอักษรสาส์นถอนเอกอัครราชทูตคนก่อน. ขอขอบใจท่านประธานาธิบดี ในไมตรีจิตที่มีต่อข้าพเจ้า รัฐบาล และประชาชน ชาวไทย ทั้งขอแสดงความปรารถนาดี เพื่อความสุขของท่านประธานาธิบดี และเพื่อ ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวไอร์แลนด์. ข้าพเจ้ารู้สึกชื่นชม ที่ท่านได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศไทย กับไอร์แลนด์ ซึ่งมีมาอย่างสนิทสนมราบรื่นเป็นเวลาช้านาน. ในปัจจุบัน ความสัมพันธ์ ดังกล่าว นับวันจะทวีเพิ่มพูนและขยายขอบเขตกว้างขวางยิ่งขึ้น. ทั้งนี้ เพราะประเทศ ของเราทั้งสองต่างได้ร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลในกิจการด้านต่าง ๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน รวมทั้งการท่องเที่ยว ด้วยนํ้าใจไมตรี ความปรารถนาดี และความ จริงใจต่อกันเสมอมา. ด้วยเหตุนี้ ข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่า ความร่วมมือระหว่างประเทศ ทั้งสองในทุก ๆ ด้าน ทั้งระดับทวิภาคีและระดับภูมิภาค บนพื้นฐานแห่งไมตรีจิต มิตรภาพและเจตนารมณ์ที่ดี จะช่วยธำรงและส่งเสริมสัมพันธไมตรีที่มีอยู่อย่างมั่นคง

”