สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร/27.04.2001

จาก วิกิคำคม
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

พระราชดำรัสสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร

“ ท่านเอกอัครราชทูต

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้รับอักษรสาส์นตราตั้งจากท่านประธานาธิบดีแห่ง สาธารณรัฐโปรตุเกส แต่งตั้งท่านเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่ง สาธารณรัฐโปรตุเกสประจำประเทศไทย พร้อมด้วยอักษรสาส์นถอนเอกอัครราชทูต คนก่อน. ขอขอบใจท่านประธานาธิบดี ในไมตรีจิตที่มีต่อข้าพเจ้า พระบรมวงศานุวงศ์ ประเทศ และประชาชนชาวไทย ทั้งขอแสดงความปรารถนาดี เพื่อความสุขของท่าน ประธานาธิบดี และเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวโปรตุเกส. ข้าพเจ้ารู้สึกชื่นชม ที่ท่านได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ฉันมิตร และความร่วมมือ ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐโปรตุเกส ซึ่งมีต่อกันมาเป็นเวลาช้านาน. ความ สัมพันธ์และความร่วมมือดังกล่าว ได้รับการส่งเสริมให้เจริญงอกงามมาเป็นลำดับ และ นับวันจะทวีเพิ่มพูนมากขึ้น. ทั้งนี้ เพราะประเทศของเราทั้งสองต่างคบค้าสมาคมกัน ด้วยไมตรีจิตและความเข้าใจอันดีเสมอมานับด้วยศตวรรษ ตั้งแต่พระนครศรีอยุธยา เป็นราชธานี. ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ความร่วมมือของประเทศทั้งสองในกิจการด้านต่าง ๆ ทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี บนพื้นฐานแห่งไมตรีจิตมิตรภาพและเจตนารมณ์ที่ดีงาม จะเป็นปัจจัยสำคัญช่วยส่งเสริมสัมพันธไมตรีที่มีอยู่ให้ใกล้ชิดสนิทสนมแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ทั้งจะช่วยสร้างเสริมความกินดีอยู่ดี ความเจริญมั่นคง และความผาสุกร่มเย็น ไม่เฉพาะแก่ประชาชนในประเทศของเราเท่านั้น หากแต่ยังจะเอื้ออำนวยประโยชน์และ สันติสุขอันยั่งยืนแก่มวลมนุษยชาติในนานาประเทศด้วย. ในการปฏิบัติหน้าที่ของท่าน ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่า ท่านจะได้รับการสนับสนุน อย่างเต็มที่จากข้าพเจ้า และทางราชการไทยจะอำนวยความสะดวกและความช่วยเหลือ ทุกประการเท่าที่จะกระทำได้ เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลในหน้าที่ของท่าน.

”