สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร/30.08.2012

จาก วิกิคำคม
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

พระราโชวาทสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

“ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏประจำปีนี้. ขอแสดงความชื่นชมกับบัณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้า

มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีนี้. ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ อันน่าภูมิใจ. ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแล้ว ย่อมได้รับเกียรติยกย่องว่าเป็นบัณฑิต ซึ่งหมายถึงผู้มีความรู้. ความรู้ของบัณฑิตนั้น กล่าวโดยสรุปมีสองอย่างด้วยกัน คือความรู้ ในหลักวิชาอย่างหนึ่ง กับความรู้ผิดชอบชั่วดีอย่างหนึ่ง. ความรู้ในหลักวิชา ได้แก่รู้วิชาการต่าง ๆ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ตลอดจนมีความฉลาดสามารถที่จะนำความรู้นั้นไปใช้ปฏิบัติงานได้จริง. ส่วนความรู้ผิดชอบชั่วดี ได้แก่รู้ว่าสิ่งใดผิด สิ่งใดถูก สิ่งใดชั่วเป็นทางแห่งความเสื่อม สิ่งใดดี เป็นทางแห่งความเจริญ. ความรู้ดังนี้ จะช่วยประคับประคองส่งเสริมทั้งความประพฤติ ทั้งการ ปฏิบัติงานของบัณฑิต ให้เป็นไปโดยถูกต้อง เที่ยงตรง เป็นประโยชน์ เป็นความเจริญก้าวหน้า ไม่ให้หลงทาง หลงทำ ในทางและในสิ่งที่จะทำให้ตกต่ำเสื่อมเสีย. บัณฑิตทุกคนจึงชอบที่จะ สำรวจตนเองให้ทราบชัด ว่ามีความรู้ทั้งสองสมบูรณ์พร้อมหรือไม่. หากยังบกพร่องในความรู้ ข้อใดข้อหนึ่ง จะได้เร่งฝึกฝนอบรมให้เจริญงอกงามเท่าเทียมกัน เพราะความรู้ทั้งสองนี้เป็นปัจจัย อย่างสำคัญ ที่จะเกื้อหนุนและส่งเสริมให้แต่ละคนประสบความสำเร็จ ความดี ความเจริญ ในชีวิตและกิจการงานได้แท้จริง. ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ข้าพเจ้าขอมอบปริญญาบัตร ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป. ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน และผู้มาร่วมในพิธีนี้ทุกท่าน มีความสุขความเจริญจงทั่วกัน.

”