สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี/09.07.2011

จาก วิกิคำคม
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
“ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้า มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันนี้ ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ
           บัณฑิตทั้งหลายที่สำเร็จการศึกษาแล้ว ย่อมมุ่งหวังความเจริญมั่นคงในหน้าที่การงานด้วยกันทุกคน การที่จะประสบความสำเร็จตามความมุ่งหวังนั้น แต่ละคนต้องลงมือทำงาน โดยนำความรู้และหลักทฤษฎีที่ได้ศึกษามา ไปปรับใช้ให้เข้ากับงานที่ทำ ให้พอเหมาะพอดีกับสถานการณ์ และสภาพแวดล้อม ในการนี้ จำเป็นที่ทุกคนจะต้องตระหนักว่า ความรู้ความสามารถอย่างเดียว ไม่เพียงพอ จะต้องมีคุณธรรมประจำใจด้วย การทำงานทุกอย่างจะต้องสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผู้อื่นฝ่ายอื่นอยู่เสมอ ดังนั้น แต่ละคนจึงต้องทำความเข้าใจและให้อภัยซึ่งกันและกันได้ หากเกิดความผิดพลาดขึ้น จะได้สามารถประสานงานประสานประโยชน์กันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อสำคัญ ทุกคนควรจะได้เปิดใจให้กว้าง หมั่นติดตามความก้าวหน้าของวิชาการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งศึกษาค้นคว้า หาความรู้และประสบการณ์เพิ่มเติม ด้วยความกระตือรือร้นและขวนขวายอยู่ตลอดเวลา เพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนางานให้ทันต่อเหตุการณ์และความเปลี่ยนแปลง ถ้าบัณฑิตทั้งหลายสามารถปฏิบัติได้ตามที่กล่าวนี้โดยเต็มกำลังอย่างสม่ำเสมอแล้ว ก็เชื่อว่าแต่ละคนจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานตามที่มุ่งหวังได้แน่นอน 
           ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ทุกคน มีความสุข ความเจริญรุ่งเรือง และความสำเร็จในชีวิตและกิจการงาน ทั้งขอให้ทุกท่านที่มาประชุมพร้อมกันในพิธีนี้ มีความผาสุกสวัสดีจงทั่วกัน
”
พระโอวาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันเสาร์ ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๐๑๑

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้ไข]