สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี/09.09.2015

จาก วิกิคำคม
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
“ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้า

มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจาปีนี้ ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ได้รับรางวัล และบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติ และความสาเร็จ วิชาความรู้ที่บัณฑิตทั้งหลายได้ศึกษาเล่าเรียนมา เป็นเครื่องมืออันทรงประสิทธิภาพ ซึ่งแต่ละคนจะได้นาไปใช้สาหรับประกอบกิจการงานในวันข้างหน้า แต่การจะใช้เครื่องมือนั้น ให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์แท้จริงทั้งแก่ตัวบัณฑิตเองและแก่ส่วนรวม จาเป็นต้องอาศัยรากฐาน อันสาคัญยิ่ง คือศรัทธา ความเชื่อมั่นในความดี ศรัทธาความเชื่อมั่นดังกล่าว เกิดมีขึ้นได้ ด้วยการพิจารณาจนแจ้งชัดในเหตุและผล ว่าความดีเท่านั้นที่สามารถรักษาบุคคลและจรรโลงสังคม ให้เจริญมั่นคงได้ ความเชื่อมั่นที่บังเกิดขึ้นจากการพิจารณานี้ จะน้อมนาให้บุคคลมีความมุ่งมั่นตั้งใจ ที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้อง เมื่อจะประกอบอาชีพการงาน ก็เลือกทาเฉพาะงานที่สุจริต และเมื่อจะนาความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน ก็ใช้ในทางที่ถูกที่เจริญแต่ทางเดียว ไม่นาไปใช้ ให้บังเกิดเป็นโทษเป็นความเสื่อม จึงขอให้บัณฑิตทุกคนสร้างสมอบรมความเชื่อมั่นในความดี ให้งอกงามขึ้นในตน จะได้สามารถนาความรู้ที่มีอยู่ ไปใช้ประกอบกิจการงานสร้างสรรค์ประโยชน์ ที่แท้จริงให้แก่ตนเองและชาติบ้านเมืองได้สืบไป ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน และทุกท่านที่มาร่วมประชุมในพิธีนี้ มีความผาสุกสวัสดีจงทั่วกัน

”
พระโอวาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันพุธ ที่ ๙ กันยายน ๒๐๑๕

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้ไข]