สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี/10.07.2554

จาก วิกิคำคม
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
“ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้า มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อีกวาระหนึ่ง ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ
           เมื่อวานนี้ ข้าพเจ้าได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ว่า การที่แต่ละคนจะสร้างความเจริญมั่นคงในหน้าที่การงานได้นั้น จะต้องรู้จักนำความรู้ไปปรับใช้ให้เข้ากับงานที่ทำ ให้พอเหมาะพอดี กับสถานการณ์และสภาพแวดล้อม พร้อมทั้งหมั่นศึกษาหาความรู้และประสบการณ์เพิ่มเติมตลอดเวลา นอกจากนี้ ยังต้องเสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับทุกคนทุกฝ่ายอยู่เสมอ จะได้สามารถประสานงานประสานประโยชน์กันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในวันนี้ ใคร่จะกล่าวเพิ่มเติมแก่ท่านทั้งหลายว่า พื้นฐานจิตใจที่ดีนั้น มีความสำคัญ อย่างยิ่งต่อการสร้างความสำเร็จในชีวิตและกิจการงาน บุคคลที่มีความสุจริต มีความตั้งใจจริง มีความอุตสาหะอดทน มีความเมตตาเสียสละ และคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ย่อมจะสามารถดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงาน ให้บรรลุถึงความสำเร็จและความเจริญ อย่างยั่งยืนแท้จริงได้ จึงขอให้บัณฑิตตั้งใจพยายามฝึกฝนอบรมตน ให้เป็นผู้มีพื้นฐานจิตใจที่ดี และสมบูรณ์พร้อมด้วยคุณธรรม 
           ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ ประสบความสุข ความสำเร็จ และความรุ่งเรืองก้าวหน้าทุกประการ ทั้งขอให้ทุกท่านที่มาประชุมพร้อมกัน ในพิธีนี้ มีความสุขสวัสดีจงทั่วกัน
”
พระโอวาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันอาทิตย์ ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้ไข]