สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี/11.07.2554

จาก วิกิคำคม
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
“ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้า มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อีกวาระหนึ่ง ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ
           เมื่อสองวันที่ผ่านมา ข้าพเจ้าได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ว่า การที่บัณฑิตทั้งหลาย จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานได้นั้น จะต้องรู้จักนำความรู้ไปปรับใช้ให้เหมาะกับงานที่ทำ ต้องรู้จักประสานงานประสานประโยชน์กับผู้อื่นฝ่ายอื่น ทั้งต้องหมั่นศึกษาหาความรู้และประสบการณ์เพิ่มเติมตลอดเวลา นอกจากนี้ แต่ละคนยังต้องมีพื้นฐานจิตใจที่ดี กล่าวคือ มีความสุจริต ความตั้งใจจริง ความอุตสาหะอดทน ความเมตตาเสียสละ และคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าส่วนตนด้วย ในวันนี้ จะกล่าวเพิ่มเติมแก่บัณฑิตทั้งหลายอีกว่า ในการปฏิบัติงานให้สำเร็จผลนั้น แต่ละคนจำเป็นต้องมีสติความยั้งคิด และมีวิจารณญาณอันถี่ถ้วนรอบคอบ พร้อมทั้งมีความฉลาดรู้ ในเหตุในผล ในความถูกความผิด ความดีความชั่ว เพราะคุณสมบัติเหล่านี้จะเป็นเครื่องกำกับควบคุม ให้งานที่ทำดำเนินไปโดยถูกต้อง เหมาะสม เที่ยงตรง ตามเป้าหมายและแนวทางที่วางไว้ จนกระทั่งสำเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้บัณฑิตทั้งหลายนำสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาให้เห็นจริง และนำไปปฏิบัติให้ได้ประโยชน์ 
           ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ทุกคน มีความสำเร็จในชีวิต และความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน ทั้งขอให้ทุกท่านที่มาประชุมพร้อมกัน ในพิธีนี้ มีความสุขสวัสดีจงทั่วกัน
”
พระโอวาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันจันทร์ ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้ไข]