สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี/12.07.2554

จาก วิกิคำคม
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
“ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้า มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อีกวาระหนึ่ง ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ
           เมื่อสามวันที่ผ่านมา ข้าพเจ้าได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ว่า การปฏิบัติงานให้บรรลุ ถึงความสำเร็จและความเจริญมั่นคงนั้น แต่ละคนต้องสามารถนำความรู้ที่มีอยู่มาปรับใช้ ต้องรู้จักประสานงานประสานประโยชน์กับผู้อื่นฝ่ายอื่น พร้อมทั้งหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมตลอดเวลา ข้อสำคัญ จะต้องฝึกฝนอบรมตนให้มีพื้นฐานจิตใจที่ดี มีสติความยั้งคิด มีความฉลาดรู้ในเหตุในผล และมีวิจารณญาณอันถี่ถ้วนรอบคอบ ในวันนี้ ใคร่จะกล่าวเพิ่มเติมแก่ท่านทั้งหลายอีกว่า นอกจากแต่ละคนจะต้องสร้าง ความเจริญมั่นคงและความสำเร็จให้แก่ตนเองแล้ว ทุกคนยังมีหน้าที่พัฒนาชาติบ้านเมืองให้ก้าวหน้ารุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นด้วย หากบัณฑิตจะได้ตระหนักในหน้าที่ของตน แล้วร่วมมือกันสร้างสรรค์ประโยชน์ ให้แก่ส่วนรวมและประเทศชาติ ด้วยความสมัครสมานสามัคคี และความเมตตาปรารถนาดีต่อกัน ก็เป็นที่หวังได้ว่า ชาติไทยเราจะมีความผาสุกร่มเย็น และมั่นคงยั่งยืนตลอดไป 
           ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ ประสบความสุขและความสำเร็จในชีวิตทุกประการ ทั้งขอให้ทุกท่านที่มาประชุมพร้อมกันในพิธีนี้ มีความผาสุกสวัสดีจงทั่วกัน
”
พระโอวาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันอังคาร ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้ไข]