สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี/14.07.2012

จาก วิกิคำคม
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
“ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้า มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันนี้ ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ
           บัณฑิตทั้งหลายเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ย่อมมุ่งหวังที่จะออกไป ประกอบกิจการงานให้ประสบความสำเร็จ เพื่อสร้างความเจริญมั่นคงในชีวิต ความมุ่งหวังดังนี้จะสัมฤทธิ์ผลเป็นจริงได้ก็ด้วยการที่แต่ละคนปฏิบัติงานด้วยวิธีการที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ และติดตามความก้าวหน้าของวิชาการและเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งต้องเป็นผู้ที่ยึดมั่นในคุณธรรม และเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน เพราะสังคมจะอยู่เป็นปรกติสุขได้ คนส่วนใหญ่ของสังคมจะต้องมีคุณธรรม หากบัณฑิตสามารถปฏิบัติได้ดังที่กล่าวนี้ ก็เชื่อแน่ว่า แต่ละคนจะประสบความสำเร็จในการประกอบกิจการงาน มีชีวิตที่มั่นคงก้าวหน้า และสามารถพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญวัฒนายิ่ง ๆ ขึ้นได้ต่อไป 
           ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ทุกคน มีความสุข ความเจริญรุ่งเรือง และความสำเร็จในชีวิตและกิจการงาน ทั้งขอให้ทุกท่านที่มาประชุมพร้อมกันในพิธีนี้ มีความผาสุกสวัสดีจงทั่วกัน
”
พระโอวาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันเสาร์ ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้ไข]