สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี/15.07.2555

จาก วิกิคำคม
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
“ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้า มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อีกวาระหนึ่ง ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ
      เมื่อวานนี้ ข้าพเจ้าได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ว่า การที่จะประสบความสำเร็จ ในการทำงานได้นั้น จะต้องอาศัยวิธีการทำงานที่ถูกต้อง มีประสิทธิภาพติดตามความก้าวหน้า ทางวิชาการและเทคโนโลยี มีคุณธรรม เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
      ในวันนี้ ใคร่จะกล่าวเพิ่มเติมแก่ท่านทั้งหลายว่า นอกจากจะต้องปฏิบัติงานด้วยวิธีการ ที่ถูกต้องมีประสิทธิภาพแล้ว บัณฑิตยังต้องตระหนักอยู่เสมอว่า ในการทำงานทุกอย่างทุกระดับนั้น ย่อมมีอุปสรรคและปัญหาเกิดขึ้นเป็นธรรมดา เมื่อต้องเผชิญปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน บัณฑิตจะต้องรู้จักควบคุมความคิดจิตใจให้สงบหนักแน่น และเป็นกลางปลอดจากอคติ เมื่อมีจิตใจ ที่ตั้งมั่น ความคิดสติปัญญาก็จะกระจ่างแจ่มใส สามารถพิจารณาให้รู้ถึงเหตุผล ข้อเท็จจริง ตลอดจน ความถูกผิดของเรื่องราวต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน ความคิดพิจารณาที่ถูกต้องเที่ยงตรงนี้ จะช่วยให้ สามารถมองเห็นปัญหาได้กระจ่างชัด และสามารถดำเนินการแก้ไขได้ตรงจุด จึงขอให้บัณฑิตทุกคน นำสิ่งที่กล่าวนี้ไปพิจารณาให้เข้าใจชัด และพยายามฝึกหัดปฏิบัติตนให้มีความคิดพิจารณาที่ถูกต้อง เที่ยงตรง ระลึกถึงความรับผิดชอบชั่วดีอยู่ตลอดเวลา หากทำได้ดังกล่าว ไม่ว่าต่อไปบัณฑิตจะต้อง พบกับปัญหาอุปสรรคมากน้อยเพียงใด ก็เชื่อแน่ว่าจะสามารถแก้ไขให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี และกิจการงาน ที่ทำก็จะบรรลุผลสำเร็จได้อย่างราบรื่นส่งผลดีแก่การพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป 
      ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ ประสบ ความสุข ความสำเร็จ และความเจริญ ทั้งในหน้าที่การงานและการครองชีวิต ทั้งขอให้ทุกท่าน ที่มาประชุมพร้อมกันในพิธีนี้ มีความสุขสวัสดีจงทั่วกัน
”
พระโอวาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันอาทิตย์ ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้ไข]