สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี/16.07.2544

จาก วิกิคำคม
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
“ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันนี้ ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้ทราบว่า มหาวิทยาลัยพยายามบริหารกิจการทุก ๆ ด้าน ให้เจริญก้าวหน้า ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จในการศึกษา ทั้งขอขอบใจที่มหาวิทยาลัยมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม แก่ข้าพเจ้า
      บัณฑิตทั้งหลายที่สำเร็จการศึกษาแล้ว ย่อมมุ่งหวังความเจริญมั่นคงในฐานะ และความรุ่งเรืองก้าวหน้าในหน้าที่การงาน การที่จะประสบความสำเร็จตามความมุ่งหวังได้นั้น นอกจากจะต้องอาศัยวิชาความรู้ที่ศึกษาเล่าเรียนมาเป็นพื้นฐานแล้ว ยังจะต้องรู้จักนำความรู้ และหลักทฤษฎีมาปรับใช้ให้เข้ากับงานที่ทำ สถานการณ์ และสภาพแวดล้อม ทั้งยังจะต้องถือว่า งานที่ทำทุกอย่างมีความสำคัญ และต้องทำให้เสร็จสมบูรณ์อย่างดีที่สุด ดังนั้น ก่อนจะลงมือทำงานใด ๆ แต่ละคนจะต้องเรียนรู้และเข้าใจงานที่จะทำให้ลึกซึ้งตลอดทั้งกระบวนการ ต้องมีความตั้งใจแน่วแน่ มีความอุตสาหะ มีวิจารณญาณอันถี่ถ้วนรอบคอบ และมีการวางแผนงานที่ดี โดยยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตและความมีเมตตาเสียสละ ถ้าบัณฑิตทั้งหลายสามารถปฏิบัติตามที่กล่าวมานี้โดยพร้อมสรรพ และโดยเต็มกำลังอย่างสม่ำเสมอแล้ว ก็เชื่อได้ว่าแต่ละคนจะประสบความสำเร็จตามที่มุ่งหวังทั้งกับตนเองและสังคม 
      ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่มีความสุขและความสำเร็จ ความรุ่งเรืองในชีวิตสมความปรารถนา และขอให้ทุกท่านที่มาประชุมพร้อมกันในพิธีนี้ มีความเจริญสวัสดีโดยทั่วกัน 
”
พระโอวาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี วันพุธ ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๔๖

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้ไข]