สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี/16.07.2555

จาก วิกิคำคม
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
“ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้า มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อีกวาระหนึ่ง ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ
      เมื่อสองวันก่อน ข้าพเจ้าได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ว่า การที่จะทำงานให้บรรลุ ผลสำเร็จนั้น จะต้องอาศัยวิธีการทำงานที่ถูกต้องมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังต้องติดตาม ความก้าวหน้าทางด้านวิชาการและเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา เมื่อมีปัญหาอุปสรรคต้องทำใจให้สงบ หนักแน่นและเป็นกลาง ปราศจากอคติจะได้สามารถใช้ความคิดวิจารณญาณอันรอบคอบตัดสิน แก้ไขปัญหาได้ถูกต้อง 
      ในวันนี้ ใคร่จะกล่าวเพิ่มเติมแก่บัณฑิตทั้งหลาย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสังคม นอกจากจะต้องคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนแล้ว ยังต้องมีความกตัญญู ไม่เพียงต่อบิดา มารดา และครูบาอาจารย์ เพราะการที่บัณฑิตได้รับความสำเร็จในวันนี้ ก็ด้วย พระคุณของท่านเหล่านี้ นอกจากนั้นบัณฑิตยังต้องมีความกตัญญูต่อบรรพบุรุษที่ได้รักษาบ้านเมือง ให้เราได้อยู่อย่างมีอิสระและมีความสุข จึงเป็นหน้าที่ของบัณฑิตทุกคนที่จะต้องช่วยกันรักษา และสร้างสิ่งดี ๆให้กับแผ่นดินถิ่นเกิดด้วย 
      ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ ประสบ ความสุข ความเจริญรุ่งเรือง ในชีวิตและในภารกิจทั้งปวง ทั้งขอให้ทุกท่านที่มาประชุมพร้อมกัน ในพิธีนี้ มีความสุขสวัสดีจงทั่วกัน
”
พระโอวาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันจันทร์ ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้ไข]