สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี/17.07.2546

จาก วิกิคำคม
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
“ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อีกวาระหนึ่ง ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จอันน่าภาคภูมิใจ
      เมื่อวันวาน ข้าพเจ้าได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมที่ว่า การที่บัณฑิตทั้งหลายจะประสบความสำเร็จทั้งในฐานะและหน้าที่การงานได้นั้น จะต้องรู้จักนำความรู้ที่มีอยู่ประยุกต์ให้เข้ากับงานที่ทำ สถานการณ์ และสภาพแวดล้อม ทั้งยังต้องถือว่า งานที่ทำทุกอย่างมีความสำคัญ ดังนั้น จึงต้องเรียนรู้และเข้าใจงานที่จะทำให้ลึกซึ้ง ต้องมีความตั้งใจและมีความฉลาดรอบคอบในการพิจารณาและการวางแผนงาน โดยยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และความมีเมตตาเสียสละเป็นที่ตั้ง 
      วันนี้ ใคร่จะกล่าวเพิ่มเติมแก่บัณฑิตทั้งหลายว่า ในการทำงานนั้น ขอให้ทุกท่านคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ ผู้ที่มุ่งหวังจะสร้างสรรค์ประโยชน์และความเจริญให้แก่ส่วนรวมนั้น จะต้องพยายามขจัดความเห็นแก่ตัวออกไปให้ได้ ด้วยการพยายามฝึกฝนตนเอง ทั้งความคิดและการกระทำให้เป็นไปในทางที่ดีที่ถูก คือมีความคิดจิตใจที่เที่ยงตรง และมั่นคง เป็นกลาง ปราศจากอคติ การที่จะฝึกฝนตนเองได้เช่นนี้ ประการแรก ท่านทั้งหลายต้องมีสติรู้ตัวอยู่เสมอ เมื่อจะคิด จะกระทำการใด ๆ ทั้งนี้ เพื่อหยุดยั้งและป้องกันความประมาทผิดพลาดและความมีอคติต่าง ๆ มิให้เกิดขึ้น ประการที่สอง จะต้องฝึกหัดใช้ปัญญาในการวิเคราะห์และวินิจฉัยเรื่องราว ปัญหาต่าง ๆ ให้ถูกต้องและเป็นประโยชน์ หากท่านทั้งหลายได้ฝึกทั้งสิตและปัญญาอย่างดีแล้ว ก็จะเสริมสร้างให้แต่ละคนสามารถคิดอ่านและปฏิบัติได้ถูกต้อง อันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและบ้านเมือง ให้มีความเจริญก้าวหน้าควบคู่กันไปได้ 
      ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่มีความสุข ความเจริญ และความสำเร็จในชีวิตทุกประการ และขอให้ทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ประสบความผาสุกสวัสดีจงทั่วกัน 
”
พระโอวาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี วันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๔๖

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้ไข]