สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี/17.07.2555

จาก วิกิคำคม
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
“ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้า มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อีกวาระหนึ่ง ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ
      เมื่อสามวันที่ผ่านมา ข้าพเจ้าได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ว่า การที่จะประกอบ กิจการงานให้บรรลุผลสำเร็จนั้น บัณฑิตจะต้องอาศัยหลักการทำงานที่ถูกต้องมีประสิทธิภาพ มีการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยี เมื่อพบอุปสรรคปัญหาก็จะต้องแก้ไข ด้วยใจที่สงบหนักแน่นและด้วยวิจารณญาณอันรอบคอบปราศจากอคติ รวมทั้งการทำงานจะต้อง คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน มีความกตัญญูต่อบิดา มารดา ครูบาอาจารย์ และแผ่นดินถิ่นเกิด 
      ในวันนี้ ใคร่จะกล่าวเพิ่มเติมแก่ท่านทั้งหลายว่า ความรู้ทางวิชาการอย่างเดียวไม่เพียงพอ ที่จะทำให้บุคคลและสังคมมีความสุข เกิดความเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืน ความรู้ต้องควบคู่กับคุณธรรม นอกจากความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์ บิดา มารดา และแผ่นดินถิ่นเกิดแล้ว ความกตัญญูรู้คุณต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์เป็นสิ่งที่บัณฑิตควรระลึกและปฏิบัติแต่ในสิ่งที่ดีงาม ถูกต้องตามหลักคุณธรรม อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อเป็นการทดแทนพระคุณของบิดา มารดา ครูบาอาจารย์ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ที่ทำให้บัณฑิตเจริญเติบใหญ่อยู่ในประเทศที่สงบสุข สามารถเล่าเรียนจนสำเร็จ การศึกษาได้ และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป 
      ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ ประสบความสุข ความเจริญ ความสำเร็จในชีวิต ทั้งขอให้ทุกท่านที่มาประชุมพร้อมกันในพิธีนี้ มีความสุขสวัสดีจงทั่วกัน
”
พระโอวาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันอังคาร ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้ไข]