สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี/18.07.2545

จาก วิกิคำคม
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
“ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันนี้ ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้ทราบว่า กิจการทุกด้านของมหาวิทยาลัยดำเนินก้าวหน้ามาด้วยความเจริญมั่นคง ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ
           บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว ย่อมมุ่งหวังจะใช้วิชาความรู้ที่ได้เรียนมา ประกอบการงานสร้างความเจริญและความสำเร็จในชีวิต การจะสร้างความเจริญและความสำเร็จได้นั้น ทุกคนจะต้องตระหนักว่า งานที่ทำทุกอย่างมีความสำคัญ และจำเป็นต้องกระทำให้เสร็จสมบูรณ์อย่างดีที่สุด ฉะนั้น แต่ละคนต้องรู้จักปรับความรู้และหลักทฤษฎีที่ได้ศึกษามา ให้เข้ากับงานที่ทำ เข้ากับสถานการณ์ และเข้ากับสภาพแวดล้อมอย่างพอเหมาะพอดี ในการทำงานทุกอย่าง บัณฑิตจะต้องสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผู้อื่นฝ่ายอื่นอยู่เสมอ ดังนั้น เมื่อทำงานร่วมกับผู้ใดฝ่ายใด จะต้องทำความเข้าใจประสานงานประสานประโยชน์กันให้ได้ และที่สำคัญจะต้องเปิดตาเปิดใจให้กว้าง รับรู้ความก้าวหน้าของวิชาการต่าง ๆ อยู่เสมอ เพื่อพัฒนาตนพัฒนางานให้ทันต่อเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ถ้าท่านทั้งหลายหมั่นฝึกฝนและถือปฏิบัติสม่ำเสมอแล้ว ก็เชื่อได้ว่าแต่ละคนจะประสบความสำเร็จในชีวิตตามที่มุ่งหวังได้ 
           ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ประสบความสุข ความสำเร็จ และความเจริญในชีวิต ทั้งขอให้ทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ มีความสุขสวัสดี จงทั่วกัน 
”
พระโอวาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี วันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๕

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้ไข]