สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี/18.07.2546

จาก วิกิคำคม
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
“ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อีกวาระหนึ่ง ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ
      เมื่อสองวันที่ผ่านมา ข้าพเจ้าได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ว่า การที่บัณฑิตทั้งหลายจะประสบความสำเร็จในฐานะและหน้าที่การงานได้นั้น แต่ละคนจะต้องรู้จักนำวิชาความรู้มาปรับใช้ให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพการณ์ทุกอย่าง ทั้งยังต้องถือว่างานทุกอย่างที่ทำมีความสำคัญอย่างยิ่ง ดังนั้น ในการทำงานแต่ละอย่าง บัณฑิตจะต้องมีความตั้งใจจริง มีวิจารณญาณที่ดี พร้อมทั้งใช้สติและปัญญาในการคิดอ่านและปฏิบัติให้ถูกต้อง เพื่อประโยชน์ต่อตนเองและบ้านเมืองสืบไป 
      ในวันนี้ จะกล่าวเพิ่มเติมแก่บัณฑิตทั้งหลายอีกว่า ประโยชน์หรือการสร้างสรรค์ที่ดีทั้งต่อตนเอง และความเจริญก้าวหน้าของชาติบ้านเมืองนั้น จะเกิดขึ้นได้ด้วยการลงมือทำ หมายความว่า จะต้องนำความรู้ความสามารถที่มีอยู่ไปปฏิบัติงานตามที่ได้กล่าวแล้วนั้นอย่างเต็มกำลัง แม้ว่าจะเป็นสิ่งที่ยาก แต่ก็เป็นเพียงระยะแรก ๆ เท่านั้น เมื่อได้ปฏิบัติให้เคยชินจนเป็นปรกติแล้ว ก็จะเกิดความคล่องแคล่ว ชำนาญ โดยจะไม่รู้สึกว่าเป็นภาระที่หนักกายหนักใจแต่อย่างใด ดังนั้น จึงขอให้บัณฑิตทั้งหลายได้ตระหนักในความสำคัญของการลงมือปฏิบัติงานให้มาก และร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติอย่างเต็มภาคภูมิของความเป็นบัณฑิต เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์ชาติบ้านเมืองของเราให้เจริญขึ้นได้จริง และก้าวหน้าไปได้อย่างมั่นคง 
      ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ประสบแต่ความสุข ความสมหวังในชีวิต มีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน และขอให้ทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ จงมีความผาสุกสวัสดีทั่วหน้ากัน 
”
พระโอวาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี วันศุกร์ ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้ไข]