สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี/19.07.2544

จาก วิกิคำคม
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
“ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้า มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันนี้ ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้ทราบว่า กิจการทุกด้านของมหาวิทยาลัยดำเนินก้าวหน้ามาด้วยดีอย่างน่าพอใจ ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ ทั้งขอขอบใจมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมากที่มอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาดนตรี แก่ข้าพเจ้า
      บัณฑิตผู้ได้ผ่านการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยแล้ว ย่อมมุ่งหวังที่จะใช้วิชาความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมา ประกอบการงานสร้างความเจริญและความสำเร็จในชีวิต ทุกคนจึงควรจะวางเป้าหมายให้แน่นอน และถือปฏิบัติตามทิศทางที่ได้วางไว้ โดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคที่เกิดขึ้น และยึดถือความสุจริต ความตั้งใจจริง ความอุตสาหะอดทน ความเมตตาเสียสละเป็นที่ตั้ง มีสติความยั้งคิดและวิจารณญาณอันถี่ถ้วนรอบคอบ เพื่อให้งานดำเนินไปได้ถูกต้อง จะต้องมีความรอบรู้และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถประสานงานประสานประโยชน์กับผู้อื่นได้อย่างกว้างขวาง เพื่อส่งเสริมให้สามารถทำงานได้อย่างคล่องตัวและก้าวหน้า และที่สำคัญที่สุด ต้องมีความฉลาดรู้ในเหตุในผล ความผิดถูกชั่วดี ความพอเหมาะพอสม ในการปฏิบัติบริหารงานทั้งมวลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถ้าท่านทั้งหลายหมั่นฝึกฝนให้คุณสมบัติเหล่านี้เกิดมีเพิ่มพูนขึ้นในตน ก็เชื่อได้ว่าจะช่วยให้แต่ละคนประสบความสำเร็จในชีวิตได้สมประสงค์ 
      ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ประสบความสุข ความสำเร็จ และความเจริญก้าวหน้าทั้งในชีวิตและในกิจการงาน ทั้งขอให้ทุกท่านที่มาชุมนุมพร้อมในพิธีนี้ มีความสุขสวัสดีทั่วกัน 
”
พระโอวาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีวันพฤหัสบดี ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๔๔

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้ไข]