สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี/19.07.2545

จาก วิกิคำคม
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
“ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อีกวาระหนึ่ง ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จในการศึกษา
      เมื่อวานนี้ ข้าพเจ้าได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ว่า ในการสร้างเจริญและความสำเร็จนั้น บัณฑิตจะต้องรู้จักปรับความรู้และหลักทฤษฎีให้เข้ากับงานที่ทำ เข้ากับสถานการณ์ และสภาพแวดล้อมอย่างพอเหมาะพอดี รู้จักประสานประโยชน์กับผู้อื่นฝ่ายอื่น และต้องเรียนรู้ความก้าวหน้าทางวิชาการอยู่เสมอ เพื่อพัฒนาตนพัฒนางานให้ทันต่อเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
      ในวันนี้ ใคร่จะกล่าวเพิ่มเติมแก่ท่านทั้งหลายว่า นอกจากความสำเร็จในหน้าที่การงานแล้ว ความสำเร็จในการครองตนครองชีวิตก็มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากัน บัณฑิตจึงต้องรู้จักประพฤติตนในทางที่สุจริตดีงาม คือ ต้องรู้จักโอบอ้อมอารี มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รู้จักประมาณตน รู้จักประหยัด และมีความพอเหมาะพอควร ทั้งรู้จักปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม และเมื่อประสบกับเรื่องราวหรือปัญหาต่าง ๆ จะต้องรู้จักควบคุมจิตใจให้สงบ ไม่หวั่นไหว จิตใจที่สงบหนักแน่นนี้ จะช่วยให้สามารถพิจารณาเห็นเหตุผล ข้อเท็จจริง และความถูกผิดของเรื่องทั้งปวงได้แจ้งชัด และเห็นทางปฏิบัติแก้ไขได้ถูกต้อง ไม่ผิดพลาด ถ้าท่านทั้งหลายประพฤติปฏิบัติตนตามที่กล่าวนี้ให้เป็นปกตินิสัยแล้ว แต่ละคนจะประสบความเจริญสวัสดีทั้งในการครองชีวิตและกิจการงานได้อย่างแน่นอน 
      ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่มีความสุขและความสำเร็จสมปรารถนา และขอให้ทุกท่านที่มาชุมนุมพร้อมกันในพิธีนี้ มีความผาสุกสวัสดีจงทั่วกัน 
”
พระโอวาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๔๕

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้ไข]