สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี/20.07.2544

จาก วิกิคำคม
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
“ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้า มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อีกวาระหนึ่ง ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จอันน่าภูมิใจ
      เมื่อวันวาน ข้าพเจ้าได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ว่า ทุกท่านได้ผ่านการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยแล้ว ย่อมมุ่งหวังที่จะใช้วิชาความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมา ประกอบการงานสร้างความเจริญและความสำเร็จในชีวิต ความสำเร็จในชีวิตจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อท่านได้วางเป้าหมายที่แน่นอน และถือปฏิบัติตามแนวทางที่ได้วางไว้ โดยไม่คำนึงถึงอุปสรรคที่จะเกิดขึ้น และที่สำคัญที่สุด ต้องมีสติความยั้งคิด มีวิจารณญาณอันถี่ถ้วนรอบคอบ รู้ในเหตุในผล ความผิดถูกชั่วดี และความพอเหมาะพอสม 
      ในวันนี้ ใคร่จะกล่าวเพิ่มเติมแก่ท่านทั้งหลายว่า ปัจจุบันบ้านเมืองของเรายังอยู่ในสภาวการณ์ที่ไม่น่าไว้วางใจนัก ชาวไร่ชาวนาและผู้มีรายได้น้อยยังได้รับความเดือดร้อนอยู่ บัณฑิตทุกท่านจึงควรจะช่วยกันประคับประคอง และปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดี ในการรู้จักประหยัดไม่ฟุ่มเฟือย และสนับสนุนกิจการของรัฐทุก ๆ ด้าน ในอันที่จะทำให้เกิดความผาสุกแก่ประชาชน หากปฏิบัติได้ดังกล่าวข้างต้น แต่ละคนก็จะได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิต ที่เป็นความหวังของประเทศชาติอย่างแท้จริง 
      ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ประสบความสำเร็จในชีวิต มีความก้าวหน้ารุ่งเรืองในหน้าที่การงาน และขอให้ทุกท่านที่มาประชุมพร้อมกันในพิธีนี้ มีความเจริญสวัสดีจงทั่วกัน 
”
พระโอวาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี วันศุกร์ ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๔

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้ไข]