สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี/20.07.2553

จาก วิกิคำคม
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
“ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีนี้ ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ
      เมื่อท่านทั้งหลายได้รับปริญญาเป็นบัณฑิต มหาบัณฑิต หรือดุษฎีบัณฑิตแล้ว ก็เป็นการประกาศแก่สาธารณชนว่า ท่านเป็นผู้มีความรู้สูงในสาขาวิชาที่ได้ศึกษามา ทุกคนจึงมีภาระหน้าที่อันสำคัญยิ่ง ที่จะต้องนำความรู้เหล่านั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ พร้อมทั้งสร้างสรรค์พัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ ให้เจริญรุ่งเรืองและมีศานติสุข ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่จะทำให้ท่านบรรลุถึงเป้าหมายอันสูงสุดนี้ คือคุณธรรม บุคคลที่มีคุณธรรมย่อมมีความซื่อสัตย์สุจริต และไม่มีอคติอันเกิดจากความชอบ ความชัง ความขลาด ความเขลา หากเที่ยงตรงมั่นคงอยู่ในความเป็นกลาง จะประพฤติปฏิบัติการใด ก็มุ่งหมายให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์ที่แท้จริงและยั่งยืน ทั้งแก่ตนเองและทุกคนในสังคมโดยถ้วนหน้า 
      นอกจากคุณธรรมดังกล่าวแล้ว สังคมจะมีความสงบสุขได้ก็ต่อเมื่อบุคคลในชาติมีความกตัญญูรู้คุณต่อแผ่นดินถิ่นเกิด โดยสร้างสรรค์สังคมให้ดีที่สุด ด้วยการรู้รักสามัคคี ความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดี หากมีคนดีเริ่มต้นจากบัณฑิตทั้งหลายขยายต่อไปยังชุมชน อำเภอ จังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ ก็จะบังเกิดศานติสุขทั้งแก่ตนเองและประเทศชาติ จึงขอให้บัณฑิตได้ใช้ทั้งความรู้และคุณธรรมที่กล่าวมาเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่ช่วยสร้างความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตน แก่ส่วนรวม และแก่ชาติบ้านเมืองต่อไป 
      ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ข้าพเจ้าขอมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ขออวยพรให้บัณฑิตทั้งหลายและทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ มีความเจริญสวัสดีจงทั่วกัน 
”
พระโอวาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันอังคาร ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้ไข]