สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี/21.07.2547

จาก วิกิคำคม
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
“ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันนี้ ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้ทราบว่า กิจการของมหาวิทยาลัยทุกด้านดำเนินก้าวหน้ามาด้วยดีอย่างน่าพอใจ ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคนที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ
      บัณฑิตทั้งหลาย ได้ชื่อว่าเป็นผู้ผ่านการศึกษาวิทยาการระดับสูงมาแล้ว ย่อมมุ่งหวังที่จะใช้ความรู้ที่ศึกษาเล่าเรียนมา ไปประกอบอาชีพการงานให้เป็นประโยชน์ เป็นความเจริญมั่นคงแก่ตนเองและแก่ชาติบ้านเมือง การจะกระทำให้สำเร็จได้ ท่านจะต้องตระหนักในความสำคัญของการนำความรู้ที่ถูกต้องตามหลักวิชา ไปปรับใช้กับงานที่ทำให้เหมาะสมกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่เป็นจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น ยังต้องพยายามศึกษาหาความรู้ความชำนาญ ทั้งด้านวิชาการและด้านการปฏิบัติงานไว้ให้มาก เพื่อให้สามารถทำงานได้คล่องตัวและได้ผลสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพราะการมีความรู้กว้างขวาง ย่อมช่วยให้เข้าใจในปัญหาและสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ชัดเจน สามารถปฏิบัติงานได้พอเหมาะพอดี ตรงจุด และสัมฤทธิ์ผลที่พึงประสงค์ได้ในที่สุด บัณฑิตควรศึกษาพิจารณาตามที่กล่าวมานี้ให้เข้าใจถ่องแท้ แล้วนำมาเป็นหลักในการปฏิบัติงานให้สำเร็จผลเป็นประโยชน์แก่ตนแก่ส่วนรวมต่อไป 
      ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ประสบความสุขความสำเร็จในชีวิตทุกประการ ทั้งขอให้ทุกท่านที่มาชุมนุมพร้อมกันในพิธีนี้ มีความผาสุกสวัสดีจงทั่วกัน 
”
พระโอวาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันพุธที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๔๗

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้ไข]