สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี/22-25.07.2011

จาก วิกิคำคม
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
“ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันนี้ ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้ทราบว่า กิจการของมหาวิทยาลัยดำเนินก้าวหน้ามาด้วยดีทุกด้าน ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ
      เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว บัณฑิตทุกคนย่อมมุ่งหวังจะใช้วิชาความรู้ของตนประกอบการงานเพื่อสร้างอนาคตที่มั่นคงและรุ่งโรจน์ต่อไป แต่นอกจากวิชาความรู้ที่ร่ำเรียนมา แต่ละคนยังจำเป็นต้องอาศัยคุณสมบัติและความสามารถพิเศษอีกหลายด้าน เป็นเครื่องอุดหนุนส่งเสริมความรู้ของตนด้วย เช่น ต้องทำงานอย่างมีหลักการ มีระเบียบ มีเหตุผลที่ถูกต้อง เป็นประโยชน์และเป็นธรรม ต้องมีความเพียรอย่างสม่ำเสมอ ทั้งในการทำงานและการทำความดี ต้องหมั่นศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมในเรื่องต่าง ๆ ให้ลึกซึ้งและกว้างขวาง เพื่อนำไปใช้พัฒนาตนพัฒนางานให้เจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้น  นอกจากนั้น จะต้องรู้จักควบคุมการกระทำความคิดของตนให้สงบหนักแน่น เป็นกลาง ห่างจากอคติ ซึ่งจะช่วยให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเหตุผล ข้อเท็จจริง และความถูกผิดของเรื่องทั้งปวง ทำให้สามารถวินิจฉัยและตัดสินใจในปัญหาและเรื่องราวต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง เป็นธรรม และเป็นประโยชน์เสมอ จึงขอให้บัณฑิตเพียรพยายามสร้างเสริมคุณสมบัติดังกล่าวนี้ให้เกิดมีขึ้นในตน แล้วนำไปใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต เพื่อแต่ละคนจะได้ประสบความสำเร็จ มีอนาคตอันแจ่มใส และสามารถสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ชาติบ้านเมืองได้สืบไป 
      ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทั้งหลายและทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ มีความเจริญสวัสดีจงทั่วกัน 
”
พระโอวาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันอังคาร ที่ ๒๒ – วันศุกร์ ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้ไข]