สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี/22.07.2547

จาก วิกิคำคม
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
“ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อีกวาระหนึ่ง ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ
      เมื่อวานนี้ ข้าพเจ้าได้กล่าวกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ว่า ในการสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่ชาติบ้านเมืองและแก่ตนเองนั้น ท่านจะต้องรู้จักนำความรู้ที่ถูกต้องตามหลักวิชาไปประยุกตใช้กับงานที่ทำให้เหมาะสมกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่เป็นจริง และต้องหมั่นศึกษาหาความรู้ความชำนาญทั้งด้านวิชาการและด้านการทำงานให้มากด้วย 
      วันนี้จะกล่าวเพิ่มเติมแก่ท่านทั้งหลายว่า การที่บุคคลจะทำงานให้สำเร็จได้โดยราบรื่นนั้น จะอาศัยแต่ความรู้ความสามารถของตนเองอย่างเดียวไม่ได้ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคคลอื่น ฝ่ายอื่นด้วย ดังนั้น ทุกคนที่ทำงานร่วมกันจึงต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ไม่แบ่งฝ่ายแบ่งพวก ไม่แก่งแย่งผลประโยชน์หรือความดีความชอบกัน หากแต่มีความสามัคคีปรองดองกัน มีความบริสุทธิ์ใจจริงใจต่อกัน มีความอดทนอดกลั้น โอนอ่อนผ่อนตามกันด้วยเหตุผล โดยมุ่งผลสำเร็จของงานเป็นสำคัญกว่าสิ่งอื่น ดังนั้น บัณฑิตผู้จะออกไปทำงานร่วมกับคนหมู่มาก จึงต้องพยายามสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกคนทุกฝ่ายที่เข้ามาสัมพันธ์เกี่ยวข้องให้ได้ 
      ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่มีความสุขในชีวิต มีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน และขอให้ทุกท่านที่มาชุมนุมพร้อมกันในพิธีนี้ มีความเจริญสวัสดีโดยทั่วกัน 
”
พระโอวาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๔๗


แหล่งข้อมูลอื่น[แก้ไข]