สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี/23.07.2547

จาก วิกิคำคม
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
“ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อีกวาระหนึ่ง ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ
      เมื่อสองวันที่ผ่านมา ข้าพเจ้าได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ว่า ในการปฏิบัติงานให้สำเร็จผลเป็นประโยชน์ เป็นความเจริญก้าวหน้าแก่ตนเองและแก่ชาติบ้านเมือง ท่านจะต้องนำความรู้ที่ถูกต้องตามหลักวิชาไปประยุกต์ใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่เป็นจริงและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับทุกคนทุกฝ่าย 
      วันนี้ จะกล่าวเพิ่มเติมแก่ท่านทั้งหลายว่า ในการทำงานนั้นบางครั้งอาจจะประสบกับปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ได้ ท่านจะต้องรู้จักควบคุมความคิดจิตใจของตนให้สงบหนักแน่น เป็นกลาง เพราะความคิดจิตใจที่สงบหนักแน่นและเป็นกลางนี้ จะช่วยให้ท่านมีสติ มีความยั้งคิด และมีวิจารณญาณอันสุขุมรอบคอบ ทำให้รู้ปัญหาและแก้ปัญหาได้ถูกต้องตรงจุด ซึ่งจะเป็นผลให้งานที่ดำเนินไปได้โดยราบรื่นจนสำเร็จตามเป้าหมาย จึงขอให้บัณฑิตทุกคนได้ตั้งใจฝึกฝนอบรมให้คุณสมบัติเหล่านี้เกิดมีขึ้นพร้อมในตน เพื่อจักได้สามารถปฏิบัติตนปฏิบัติงานให้ผ่านพ้นปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ไปได้โดยสวัสดี 
      ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ประสบความสุข ความเจริญ และความมั่นคงในชีวิต ทั้งขอให้ทุกท่านที่มาร่วมชุมนุมพร้อมกันในพิธีนี้ มีความผาสุกสวัสดีจงทั่วกัน 
”
พระโอวาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันศุกร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๗

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้ไข]