สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี/24.07.2550

จาก วิกิคำคม
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
“ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันนี้ ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้ทราบว่า กิจการของมหาวิทยาลัยดำเนินก้าวหน้ามาด้วยดีทุกด้าน ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ
      บัณฑิตทั้งหลายที่สำเร็จการศึกษา นับได้ว่าประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วขั้นหนึ่ง และย่อมมุ่งหวังความสำเร็จที่สูงขึ้นไป คือความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน ความสำเร็จทั้งนี้ แม้จะเป็นที่พึงปรารถนาอย่างยิ่งของทุกคน แต่ก็ใช่ว่าทุกคนจะได้มาโดยง่าย เพราะนอกจากวิชาความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมาแล้ว ยังต้องอาศัยคุณสมบัติอีกหลายประการเป็นเครื่องอุดหนุน เช่น ต้องเป็นผู้ทำงานอย่างมีหลักการ มีระเบียบ มีเหตุผลที่ถูกต้อง เป็นประโยชน์ และเป็นธรรม ต้องมีความเพียรพยายามอย่างสม่ำเสมอ ทั้งในการทำงานและการทำความดี ต้องสามารถควบคุมจิตใจให้หนักแน่นเป็นกลาง ห่างจากอคติ และต้องมีสติรู้ตัว ประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบที่ควรทุกเมื่อ ทั้งหมดนี้ ถ้าทุกคนจะได้น้อมนำไปปฏิบัติอย่างจริงจัง ก็เชื่อว่าจะสามารถประกอบกิจการงานให้มีความสำเร็จและความเจริญได้ดังที่ตั้งใจอย่างแน่นอน 
      ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ทุกคน ประสบความสุขในชีวิต มีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน ทั้งขอให้ทุกท่านที่มาประชุมพร้อมกันในพิธีนี้ มีความสุขสวัสดีทุกประการทั่วกัน
”
พระโอวาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันอังคารที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๐

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้ไข]