สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี/25.07.2550

จาก วิกิคำคม
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
“ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อีกวาระหนึ่ง ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จอันน่าภาคภูมิใจ
      เมื่อวานนี้ ข้าพเจ้าได้กล่าวกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ว่า บัณฑิตที่จบการศึกษาย่อมมุ่งหวังความสำเร็จ คือความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานของตน แต่ความสำเร็จดังกล่าวมิใช่จะได้มาโดยง่าย เพราะนอกจากวิชาความรู้แล้ว ยังต้องอาศัยคุณสมบัติหลายประการ เช่น ต้องเป็นผู้ทำงานอย่างมีหลักการ มีระเบียบ และเป็นธรรม ต้องมีความเพียรพยายามทั้งในการทำงานและการทำความดี ต้องสามารถควบคุมจิตใจให้หนักแน่นเป็นกลาง ทั้งต้องมีสติรู้ตัวทุกเมื่อ 
      วันนี้ จะกล่าวเพิ่มเติมกับท่านทั้งหลายว่า การที่บุคคลจะประสบความสำเร็จในชีวิตได้นั้น นอกจากจะอาศัยคุณสมบัติต่าง ๆ ดังที่กล่าวมาแล้ว ยังต้องเป็นผู้รู้จักวางแผนการใช้จ่ายด้วย เมื่อจะใช้จ่ายในการใด ควรจะได้พิจารณาความจำเป็นและความเหมาะสม ไม่ฟุ้งเฟ้อสุรุ่ยสุร่ายใช้จ่ายเกินกำลังเกินฐานะของตน และควรรู้จักเก็บออมส่วนที่เหลือจากการใช้จ่าย เพื่อสร้างตัว สร้างฐานะ และช่วยตนช่วยผู้อื่นในยามจำเป็นภายภาคหน้า ทำได้ดังนี้ แต่ละคนก็จะมีฐานะที่เจริญมั่นคง ทั้งยังมีกำลังช่วยเหลือผู้อื่นที่ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนได้อีกด้วย 
      ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ประสบความสุขความเจริญ มีความมั่นคงในชีวิตและหน้าที่การงาน ทั้งขอให้ทุกท่านที่มาชุมนุมพร้อมกันในพิธีนี้ มีความผาสุกสวัสดีจงทั่วกัน 
”
พระโอวาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันพุธที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๐


แหล่งข้อมูลอื่น[แก้ไข]