สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี/26.07.2006

จาก วิกิคำคม
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
“ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในวันนี้ ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้ทราบว่า กิจการทุกด้านของมหาวิทยาลัยดำเนินก้าวหน้ามาด้วยดี ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ
      การศึกษาในมหาวิทยาลัย มิได้เป็นการศึกษาวิชาการแต่เพียงอย่างเดียว หากยังเป็นการฝึกฝนอบรมตนในด้านอื่น ๆ ด้วย เช่น การใช้ความคิด ความรับผิดชอบ ความมีวินัยในตนเอง และความอดทนไม่ย่อท้อ บัณฑิตเมื่อสำเร็จการศึกษา จึงควรต้องมีพร้อมทั้งความรู้ทางวิชาการและคุณสมบัติอื่น ๆ อีกอย่างน้อย ๔ ประการ ประการแรก สมารถคิดอ่านด้วยวิจารณญาณอันละเอียดรอบคอบ เที่ยงตรง มีเหตุมีผล ทำให้ตัดสินแยกแยะเรื่องต่าง ๆ สิ่งต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง ประการที่สอง เป็นผู้มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตน เมื่อได้รับมอบหมายให้ทำการใด ก็ตั้งใจพยายามปฏิบัติอย่างเต็มที่ พร้อมทั้งเอาใจใส่แก้ไขปรับปรุงและพัฒนางานอย่างสม่ำเสมอ จนงานที่ทำสำเร็จลุล่วงตามกำหนดเวลา ประการที่สาม เป็นผู้ที่มีความสามารถในการควบคุมบังคับตนเองให้ประพฤติตนปฏิบัติงานไปในทางที่ถูกต้องสมควร ทั้งต่อหน้าและลับหลังผู้อื่น ประการที่สี่ เป็นผู้มีความอดทนเข้มแข็ง แม้จะประสบปัญหาหรืออุปสรรคใด ๆ ก็ไม่ย่อท้อ ท่านทั้งหลายต่างก็สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตทั่วกันแล้ว ควรจะได้พิจารณาตนเองว่ามีคุณสมบัติพร้อมหรือไม่ หากยังบกพร่องในส่วนใดอยู่ก็ควรเร่งสร้างเสริมให้เพิ่มพูนขึ้น เพื่อความสำเร็จและความเจริญของตน ของงาน และของส่วนรวมสืบไป 
      ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ทุกคนประสบความสุข ความสำเร็จ ความเจริญรุ่งเรือง ทั้งในชีวิตและหน้าที่การงาน ทั้งขอให้ทุกท่านที่มาประชุมพร้อมกันในพิธีนี้ มีความผาสุกสวัสดีจงทั่วกัน 
”
พระโอวาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันพุธที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๙

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้ไข]