สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี/26.07.2550

จาก วิกิคำคม
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
“ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อีกวาระหนึ่ง ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิต ผู้ได้รับเกียรติและความสำเร็จในการศึกษาทุกคน
      เมื่อสองวันที่ผ่านมา ข้าพเจ้าได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ว่า บัณฑิตทุกคนย่อมมุ่งหวังที่จะประสบความสำเร็จในชีวิต และมีความรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน ความมุ่งหวังดังกล่าวจะสำเร็จได้ ต้องอาศัยคุณสมบัติหลายประการ เช่น ต้องเป็นผู้ที่ทำงานอย่างมีหลักการและมีระเบียบ ต้องมีความเพียรพยายาม สามารถควบคุมจิตใจให้หนักแน่นเป็นกลาง มีสติรู้ตัว ทั้งต้องรู้จักวางแผนการใช้จ่ายและการเก็บออมด้วย 
      วันนี้จะกล่าวเพิ่มเติมแก่ท่านทั้งหลายว่า ในการทำงานให้ประสบความสำเร็จได้แท้จริงนั้น แต่ละคนจะต้องเอาใจใส่ขวนขวาย หาความรู้เพิ่มเติมตลอดเวลา เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ที่สำคัญ ทุกคนจะต้องทำงานโดยยึดถือความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ตั้ง ปฏิบัติงานทุกอย่างด้วยความซื่อตรงและความตั้งใจดี เพื่อให้งานสำเร็จผลที่ดีที่ถูกต้อง หากท่านทั้งหลายจะได้นำสิ่งที่พูดนี้ไปยึดถือปฏิบัติ ก็จะสามารถทำงานให้เป็นประโยชน์เป็นความเจริญแก่ตนเองและส่วนรวม อันถือเป็นความสำเร็จแท้จริงในการปฏิบัติงานได้ 
      ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ประสบความสุขความสำเร็จในชีวิต มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และขอให้ทุกท่านที่มาประชุมพร้อมกันในพิธีนี้ มีความผาสุกสวัสดีทั่วกัน 
”
พระโอวาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๐

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้ไข]